ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ก

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กตตน์ กิด การแสดงการรายงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กตัญญู กะ-ตัน-ยู ผู้รู้คุณคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพล กะ-หนก-พน มีพลังคือทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนธี กน-ที ทะเลมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมล กะ-มน บัว,ดอกบัว,หัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัวคือพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัวพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ตางามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมุท กะ-มุด ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกช กอ-ระ-กด ไหว้,การกระพุ่มมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกฎ กอ-ระ-กด ปู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมีมีรัศมีรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณ์ กอน การกระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน,ดอกยี่โถ,ดอกพุดแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระมล กระ-มน ดอกบัว,หัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กริช กรด หลักแหลม,รู้สองด้านและเข้าถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรินทร์ กริน จอมช้างพญาช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กริพันธ์ กะ-ริ-พัน เสาที่ผูกช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤชพล กริด-ชะ-พล กำลังของมีดสองคม,มีพลังทะลุทะลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤต กริด กระทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว,กตัญญู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดีมีวิธีแนะนำดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่างศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตบุญ กริด-ตะ-บุญ มีบุญอันทำไว้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำผู้เชื่อฟัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตพรต กริด-ตะ-พรด ผู้ประพฤติพรต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด สร้างปัญญามีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตย์ กริด ควรกระทำหน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่นมีความกตัญญู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์กลุ่มดาวลูกไก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติเดช กริด-ติ-เดด ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติมุข กริด-ติ-มุก นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลทีบ์ กน-ละ-ที เปรียบเสมือนแสงสว่างเปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวิน กะ-วิน ดี,งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินท์ กะ-วิน จอมกวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินภพ กะ-วิน-พบ มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อเกียรติ ก่อ-เกียด สร้างเกียรติ,สร้างชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้อง ก้อง ดังกังวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กอบกาญจน์ กอบ-กาน ทอง1กอบ,ทองที่รงมกัน,ห่อทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กอบกุล กอบ-กุน ตระกูลที่สามีคคีกัน,รวมตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กอบชนม์ กอบ-ชน อายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจน์ กัน ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐพันธ์ กัน-ถะ-พัน เชือกผูกรอบคอช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัทลี กัด-ทะ-ลี กล้วย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ กัน น่ารักน่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารักมีจิตใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ธีร์ กัน-ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพล กัน-ตะ-พน มีพลังน่าชอบใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรักผู้ให้ความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัปปน์ กับ ความดำริการจัดแจง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาจน์ กาด ป้อมปราการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาจพล กาด-พน มีพลังกล้าแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาณฑ์ กาน ลูกศรลำต้นของต้นไม้ตอนหนึ่งของหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ กาน น่ารักน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก,น่าคบหาสมาคมด้วย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กายทิพย์ กาย-ทิบ ผู้วิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การัณย์ กา-รัน หน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การันต์ กา-รัน หน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การิต กา-ริด ให้กระทำแล้วสั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การิน กา-ริน ผู้สร้างผู้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การุณ กา-รุน ความกรุณา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กำจร กำ-จอน ฟุ้งไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กำชัย กำ-ไช ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กำธร กำ-ทอน สนั่น,หวั่นไหว,สะเทือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กำพร กำ-พร มีความเป็นเลิศ,มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจจา กิด-จา เรื่องราว,ข้อความ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตตน์ กิด การแสดง,การรายงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ,คำสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติชัย กิด-ติ-ไช ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติเดช กิด-ติ-เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติผู้ให้ชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธัช กิด-ติ-ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพร กิด-ติ-พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพล กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงและกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติภณ กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงด้านการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด เจริญด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิติชัย กิ-ติ-ไช ชนะด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ,ยินดีในชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กีรติกา กี-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุณช์ กุน งาช้างบรรณศาลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุนต์ กุน ทวนศรภู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุมุท กุ-มุด บัว,บัวขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลชาติ กุน-ละ-ชาด ซึ่งเกิดในตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลเดช กุน-ละ-เดด มีเดชในตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลธร กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงค์วงศ์สกุลผู้รักษาสกุลไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนันท์ ก-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลพัทธ์ กุน-ละ-พัด เกี่ยวข้องกับสกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลโรจน์ กุน-ละ-โรด ตระกูลรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์ เกด สัญลักษณ์บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตุ เกด ธง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริก เกริก กึกก้อง,ดังสนั่น,เลืองลือ.ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียง เกรียง ใหญ่,ยิ่ง,เข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกียรติ เกียด ชื่อเสียง,ความยกย่องนับถือ,มีหน้ามีตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกียรติชัย เกียด-ไช ชัยชนะที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกียรติภูมิ เกียด-พูม เกียรติเพราะความนิยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมล โก-มน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมุท โก-มุด บัวแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกเมน โก-เมน พลอยสีแดงเข้ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรเดช ไกร-เดด ผู้มีอำนาจมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรเทพ ไกร-เทบ เทพผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวิน ไกร-วิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวุฒิ ไกร-วุด ผู้มีความเจริญมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือทำการคล่องแคล่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตลักษณ์ กริด-ตะ-ลัก ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤศ กริด เล็กบางน้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎ์ กริด ข้าวกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณ์ กริด พระกฤษณะดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลศ กลด ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษม กะ-สม อดทนอดโทษแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมนทิล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลาหรือคราวภาวะที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพงศ์ กัน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตยศ กัน-ตะ-ยด มียศเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ศม กัน-สม มีความสงบอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพรรณ กะ-มน-พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชพร กด-ชะ-พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนุช กด-ชะ-นุด หญิงสาวดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนก กะ-หนก ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกกาญจน์ กะ-หนก-กาน ทองคำล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกทิพย์ กะ-หนก-ทิบ ทองคำที่ดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกนาถ กะ-หนก-นาด มีทองเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกนุช กะ-หนก-นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพร กะ-หนก-พอน ทองประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพัชร กะ-หนก-พัด ทองและเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพิชญ์ กะ-หนก-พิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา เถาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกวดี กะ-หนก-วะ-ดี หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกวลัย กะ-หนก-วะ -ไล กำไลทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนต์รพี กน-ระ-พี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนธิชา กน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนีย์ กะ-มะ-นี งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนียา กะ-มะ-น ี- ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลฉัตร กะ-มน-ฉัด ร่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลฉันท์ กะ-มน-ละ-ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลชนก กะ-มน-ชะ-นก ผู้เกิดจากใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลทิพย์ กะ-มน-ทิบ บัววิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลนัทธ์ กะ-มน-นัด เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลนัยน์ กะ-มน-ละ-ไน ตามงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลนิตย์ กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพร กะ-มน-พอน ใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพัชร กะ-มน-พัด ใจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลรัตน์ กะ-มน-รัด ดอกบัวที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลา กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมุทพร กะ-มุด-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกนก กอน-กะ-หนก แสงทอง ทองกร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกมล กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรดา กอ-ระ-ดา กอน-ระ-ดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรนภา กอน-นะ-พา มือที่โบกไปตามท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรภุม กอ-ระ-พุม กระพุ่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวิภา กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองกาญจน์ กรอง-กาน เกลียวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองจิต กรอง-จิด จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระยาทิพย์ กระ-ยา-ทิบ ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตพร กริด-ตะ-พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตมุข กริด-ตะ-มุก นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลรัตน์ กน-ละ-รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลอยใจ กลอย-ใจ ร่วมจิตร่วมใจกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวิดา กะ-วิ-ดา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวิตา กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินทิพย์ กะ-วิน-ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินภัค กะ-วิน-พัก มีเกียรติอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีทิพย์ กะ-วี-ทิบ มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีพร กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนพร กัน-จะ-นะ-พอน ทองประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจน์อมล กัน-อะ-มน ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนา กัน-จะ-นา ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนาพร กัน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนี กัน-นะ-นี ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญชพร กัน-ชะ-พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญชลา กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัทร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิงสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญนิภา กัน-นิ-พา เหมือนหญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตยา กัน-ตะ -ยา เป็นสุข สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ฤทัย กัน-รึ-ไท ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตา กัน-ตา เป็นสุข สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตาภา กัน-ตา-พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติชา กัน-ติ-ชา เกิดมาด้วยความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติยา กัน-ติ-ยา ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยกา กัน-ยะ-กา หญิงวัยรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยาพร กัน-ยา-พอน สาวผู้ประเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนา กาน-จะ-นา ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนาพร กาน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนาภา กาน-จะ-นา-พา แสงทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนาวดี กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิงที่มีค่าควรยกย่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนี กาน-จะ-นี ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานดาวดี กาน-ดา-วะ-ดี หญิงผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี ความประพฤติที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์รวี กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน กิ่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งดาว กิ่ง-ดาว สืบทอดจากดวงดาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งเพชร กิ่ง-เพ็ด เครื่องประดับที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า สืบทอดจากสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจจาพร กิด-จา-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจพร กิด-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกา กิด-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติญา กิด-ติ-ยา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติมา กิด-ติ-มา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตยา กิด-ตะ-ยา ผู้มีเชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กีรัตยา กี-รัด-ตะ-ยา หญิงผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลจิรา กุน-จิ-รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลชา กุน-ละ-ชา มีสกุลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลธรา กุน-ทะ-รา ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนาถ กุน-ละ-นาด เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนารี กุน-ละ-นา-รี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนิดา กุน-นิ-ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนิภา กุน-นิ-พา เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลปริยา กุน-ปริ-ยา เป็นที่รักของสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลพัชร กุน-ละ พัด เพชรประจำตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลรัตน์ กุน-ละ-รัด รัตนแห่งสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลวดี กุน-วะ-ดี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลิน กุ-ลิน ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เก็จลดา เก็ด-ละ-ดา เถาวัลย์แก้วประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกยูร เก-ยูน สร้อยอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกวลิน เก-วะ-ลิน ผู้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกวลี เก-วะ-ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วใจ แก้ว-ใจ เป็นที่รักดั่งดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ สูงค่าเป็นของดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลรส กะ-มน-รด น้ำใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญชรส กัน-ชะ -รด น้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกศรี กะ-หนก-สี งามดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลศรี กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลาวศี กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันย์สินี กัน-สิ-นี สาวงามผู้ไร้โรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์สิริ กาน-สิ-หริ เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์สิรี กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิดาหยัน กิ-ดา-หยัน มหาดเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลสตรี กุน-ละ-สัด-ตรี หญิงสาวผู้มีสกุลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลสินี กุน-ละ-สิ-นี หญิงงามแห่งตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุศาวดี กุ-สา-วะ-ดี ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุม กุ-สุม ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมนิภา กุ-สุม-นิ-พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมาลย์ กุ-สุ-มาน ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศ เกด ผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศกนก เกด-กะ-หนก ผมทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศริน เก-สะ-ริน สิงห์โต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศรินทร์ เกิด-สะ-ริน เกสรดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศสุดา เกด-สุ-ดา ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศินี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสรี เก-สะ-รี สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกสุม โก-สุม ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนสุดา กาน-จะ-นะ-สุ-ดา ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลลาสน์ กะ-มน-ลาด ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลาสน์ กะ-มะ-ลาด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรศุทธิ์ กอ-ระ-สุด ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตภาส กริด-ตะ-ภาด สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตศิลป์ กริด-ตะ-สิน ผู้ชำนาญทางศิลป์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติพงศ์ กริด-ติ-พง ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษดา กริด-สะ-ดา อภินิหาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษิก กริ-สิก ชาวนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กสานติ์ กะ-สาน ความสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กสิน กะ-สิน ทั้งหมด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมลาส กัม-มะ-ลาด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานตพงศ์ กาน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กำแหง กำ-แหง กล้าแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพงศ์ กิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพศ กิด-ติ-พด มีชื่อเสียงและอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลิสร์ กุ-ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุศล กุ-สน สิ่งที่ที่ชอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุศลพร กุ-สน-พอน ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุศลิน กุ-สะ-ลิน อยู่สุขสบาย ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมภ์ กุ-สุม ดอกคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก เกียรติตามฐานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกเมศ โก-เมด ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกศล โก-สน ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกศัลย์ โก-ลัน ความฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรเลิศ ไกร-เลิด เยี่ยมมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศร ไกร-สอน สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศรี ไกร-สี ผู้มีศักดิ์ศรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสร ไกร-สอน สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสรี ไกร-สี สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสิทธิ ไกร-สิด ราชสีห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เก็จพรหม เก็ด-พรม แก้ววิเศษจากพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชพรรณ กด-ชะ-พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชวรรณ กด-ชะ-วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิกา กะ-นิ-กา เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพรรณ กะ-หนก-พัน ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกวรรณ กะ-หนก-วัน มีผิวพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณลดา กัน-ละ-ดา ใบหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัณฑา กะ-รัน-ทา รวงผึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรุณา กะ-รุ-นา ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาภรณ์ กริ-ตา-พอน ผู้ประดับกายแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินนาฎ กะ-วิน-นาด หญิงสาวผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณติกา กัน-ติ-กา ผู้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยาณธรรม กัน-ละ-ยา-นะ-ทำ ธรรมอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์มณี กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุณฑล กุน-ทน ตุ้มหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุณฑิกา กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลภรณ์ กุน-ละ-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เก็จมณี เก็ด-มะ-นี เม็ดแก้วเลอค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกณิกา เก-นิ-กา พลับพลาที่ประทับของพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิศา กะ-นิ-สา รวงข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนิษฐา กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กสิณา กะ-สิ-นา อุบายให้เกิดสมาธิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กนิษฐ์ กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศิณี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิศ กะ-นิด รวงข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณะ กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษาณภัค กริ-สะ-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษาปณ์ กะ-สาบ เงินตรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กสิณ กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎาญ กริด-สะ-ดาน ที่ทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กริษฐา กะ-ริด-ถา ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณาพร กริด-สะ-นา-พอน ดำสนิท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนิษฐ์ กุน-ละ-นิด ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน เครื่องประดับผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวิเชษฐ์ กะ-วิ-เชด กวีผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุณณัฏฐ์ กุน-นะ-นัด ผู้มีปัญญาดุจเปลวไฟ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลณัฐ กุน-ละ-นัด ตระกูลนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลญาดา กุน-ละ-ยา-ดา ตระกูลผู้รู้ ตระกูลนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรปภา กอน-ปะ-พา พระอาทิตย์ ผู้ทําแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรชยะ ไกร-ชะ-ยะ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เก่งกาจ เก่ง-กาด ผู้มีความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องเกียรติ ก้อง-เกียด ชื่อเสียงที่ระบือไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรชัย กัน-ไช ผู้มีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกฤต กอน-กริด ผู้สร้างเกียรติด้วยมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยกรพงศ์ กัน-ยะ-กร-พง ตระกูลผู้สร้างความสมบูรณ์อันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจประลภย์ กิด-ประ-ลบ ผู้มีผลกำไรจากงานทีได้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัณย์พล กะ-รัน-พน ผู้มีพลังในหน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรพงศ์ ไกร-พง สกุลที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชลักษิกา กด-ชะ-ลัก-สิ-กา ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤศกิรณา กริด-สะ-กิ-ระ-นา ผู้น้อยที่มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตศร กัน-ตะ-สอน ผุ้แกล้วกล้าอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาณัฐ กริ-ตา-นัด ผู้ถูกสร้างให้เป้นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษิเดช กะ-สิ-เดด อำนาจของแผ่นดิน หรือกำลังของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติภรณ์ กริด-ติ-พอน ผู้สร้างเครื่องประดับกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์อนันต์ กาน-อะ-นัน ผู้มีมากมายในความน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพัฒน์ กัน-ตะ-พัด ผู้เจริญด้วยความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ