ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ว

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่นผู้ใจบุญสุนทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนันต์ วะ-นัน แนวป่าชายป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ,ชัยชนะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณ วะ-รน ป้องกำแพงการป้องกันภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดร วอ-ระดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรถ วะ-รด ไม้ค้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐให้พร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐให้พร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพรต วอ-ระ-พด มีพรดอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐมีพลังอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐเกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณธัช วัน-นะ-ทัด เด่นทางหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณลภย์ วัน-ลบ ได้รับเกียรติมีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือผู้เขียนเสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐหรือชนะคนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐมีความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐผู้ให้พร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด,สุดที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วโรตม์ วะ-โรด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัช วะ-ลัด ปลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดีพูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร,เจ้าแห่งสายฟ้า,พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทน์ วัด การพูดใบหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวยพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด,คนรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิกรม วิ-กรม พากเพียรความห้าวหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้ากล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชากร วิด-ชา-กอน สร้างความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชาบูรณ์ วิด-ชา-บูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์ วิด ผู้รู้นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์นักปราชญ์ที่มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง,ความล่วงรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชานาถ วิ-ชา-นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชามัย วิ-ชา-ไม สำเร็จได้ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชาฤทธิ์ วิ-ชา-ริด สำเร็จด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชาวิมล วิ-ชา-วิ-มน มีความรู้หามลทินมิได้ไร้ความมัวหมองเพราะความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน,ผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลกๆมีลาภเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ระเบียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินธัย วิน-ไท ผลไม้ชื่อภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิพุธ วิ-พุด ผู้รู้แจ้งนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมุต วิ-มุด ผู้หลุดพ้นแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมุทร์ วิ-มุด บานแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัล วิ-รัน บางโปร่งหายากงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิริทธิ์พล วิ-ริด-พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง,แจ่มแจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวัฒน์ชัย วิ-วัด-ไช มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวิธชัย วิ-วิด-ทะ-ไช มีชัยชนะหลายอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลกๆได้รับอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้าวีรบุรุษผู้พิชิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชนะด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิชาติ วุด-ทิ-ชาด เกิดจากความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิเดช วุด-ทิ-เดด เจริญขึ้นด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด เจริญและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิต เว-ทิด ให้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไวทย์ ไว มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไวภพ ไว-พบ อำนาจความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศธร วง-สะ-ทอน ผู้ดำรงสกุลผู้สืบสกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศพัทธ์ วง-สะ-พัด ผูกพันสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพงศ์ วอ-ระ-พง มีตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสันต์พรรษ วะ-สัน-พัด ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนัสบดี วะ-นัด-บอ-ดี ไม้ใหญ่,พญาใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรภาส วอ-ระ-พาด แสงสว่างอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริษ วะ-ริด ฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วศิน วะ-สิน ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสิษฐ์พล วะ-สิด-พน ผู้มีกำลังเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุ วะ-สุ สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุพล วะ-สุ-พน มีพลังคือทรัพย์เศรษฐี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชรเจ้าแห่งสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทน์สิริ วัด-สิ-หริ มีใบหน้างามพูดเป็นเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาสุเทพ วา-สุ-เทบ พระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิปัศย์ วิ-ปัด เห็นแจ้งมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาวัส วิ-พา-วัด พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาส วิ-พาด แสงสว่างความรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรม วิ-สม สงบพักผ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิสสุต วิด-สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษยอดผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวชพิสิฐ เวด-พิ-สิด หมอผู้ประเสริฐสุดมีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนัชพร วะ-นัด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรฤทัย วอ-ระ-ไท มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วกุลทิพย์ วะ-กุน-ทิพ ต้นพิกุลของเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วธูสิริ วะ-ทู-สิ-หริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรทา วอ-ระ -ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินรำไพ วะ-ริน-รำ-ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริมน วะ-ริ-มน เลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วศิมน วะ-สิ-มน จิตใจที่มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสภะ วะ-สะ-พะ ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสิพร วะ-สิ-พอน มีความสามารถดังที่ตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุพร วะ-สุ-พอน สมบัติที่ได้มาตามประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุรมย์ วะ-สุ-รม มีสมบัติเป็นที่น่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวิภา วัด-ทะ-นะ-วิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัสลิกา วัด-ลิ-กา ดอกมะลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิมัย วิ-นิ-ไม แลกเปลี่ยน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิปุลา วิ-ปุ-ลา ไพศาล ลึกซึ้ง กว้างขวาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาดา วิ-พา-ดา ผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาพร วิ-พา-พอน มีความงดงามเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภารัตน์ วิ-พา-รัด งดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี ผู้รู้แจ้งชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาวี วิ-พา-วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมพ์วิภา วิม-วิ-พา รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลรัตน์ วิ-มน-รัด บริสุทธิ์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลศรี วิ-มน-สี มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลสิริ วิ-มน-สิ-หริ บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลิน วิ-มะ-ลิน ผู้ปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมุทรา วิ-มุด-ทะ-รา บานแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิยดี วิ-ยะ-ดี นก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรดา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรดี วิ-ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น จากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรากานต์ วิ-รา-กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรามร วิ-รา-มอน กล้าหาญดุจเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลพร วิ-ไล-พอน งามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โสก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิสาข์ วิ-สา เดือนวิสาขะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชาพร วิ-ชา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชุดา วิด-ชุ-ดา สายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชุตา วิด-ชุ-ตา ประดุจสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชิดา วิ-ชิ-ดา ผู้ชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชุดา วิ-ชุ-ดา แสงไฟ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิญญู วิน-ยู ผู้รู้แจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรชา วิ-ระ-ชา ผู้ปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพิชชา วอ-ระ-พิด-ชา มีความรู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรีพร วัด-ชะ-รี-พอน พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลฉวี วิ-มน-ฉะ-หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนิชพร วะ-นิด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิฆเนศ วิ-คะ-เนด พระพิฆเณศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธิสรรค์ วิ-ทิ-สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรพงศ์ วี-ระ-พง นักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพรรณ วอ-ระ-พัน ผิวพรรณมีประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณพร วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรพรรณ วัด-ชะ-ระ-พัน เพชรที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนาพรรณ วะ-นา-พัน ป่าที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณรดา วัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณเลขา วัน-เล-ขา ดินสอพอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาณี วิ-พา-นี พูดจาไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลณัฐ วิ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลนาฏ วิ-มน-นาด นางละครผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลพรรณ วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลมณี วิ-มน-มะ-นี แก้วมณีที่ไร้มลทิน แก้วผนึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรมณ วิ-ระ-มน การงดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีณาพร วี-นา-พอน เสียงอันไพเราะของพิณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิพร วุด-ทิ-พอน มีความเจริญเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แววพรรณ แวว-พัน ผิดพรรณผ่องใสงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วณิชชา วะ-นิด-ชา การค้าขาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชราภรณ์ วัด-ชะ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิสาข์ วัน-วิ-สา ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิโรษณา วิ-โร-สะ-นา ไม่มีความโกรธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มีลักษณะงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒินิวัตน์ วุด-นิ-วัด ผู้มีความรู้ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปภา วอ-ระ-ปะ-พา ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์วรัชยา วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรุฬห์กิจ วิ-รุน-กิด การงานที่เจริญก้าวหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศ์วริศ วง-วะ-ริด ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์มนพร วะ-รัด-มะ-นะ-พอน ผู้มีใจประเสริฐและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัฏฐ์อร วะ-รัด-ออน หญิงงามผู้มีความประเสริฐแปดประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ