ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ส

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
สกนธ์พล สะ-กน-พน มีกำลังมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สนันตน์ สะ-นัน นิรันดรยิ่งยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สพล สะ-พน มีพลังแข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศมีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัตถ์ สะ-มัด ผู้สามารถองอาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณ์ สอน ที่พึ่งที่ระลึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรธัญ สอ-ระ-ทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัช สะ-รัด เกิดในสระดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัล สะ-รัน ต้นสนซื้อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหธรรม สะ-หะ-ทำ ธรรมอันเดียวกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหัพย์ สะ-หับ มิตรสหาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัจจพร สัด-จะ-พอน พรอันประเสริฐ,ความจริงอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อนนักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหพจน์ สัน-หะ-พด มีถ้อยคำไพเราะพูดจาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหวัช สัน-หะ-วัด พูดเพราะพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ทศน์ สัน-ทด มีทัศนะอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถาพร สะ-ถา-พอน ยืนยง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมถวิล สม-ถะ-หวิน ได้ผลดังที่คิดไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้สงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมศีล สม-สีน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณ์สิริ สอน-สิ-หริ มีที่พึ่งดียิ่งพึ่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรพบุณย์ สับ-บุน งามพร้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรพวิท สับ-พะ-วิด ถึงพร้อมด้วยวิชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรเพชญ สัน-เพ็ด ผู้รู้หมด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวงผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร,อาวุธคือศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึงสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติมีเงินทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัญจิต สัน-จิด สะสมรวบรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหภาส สัน-หะ-พาด ผู้พูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัภยา สับ-พะ-ยา ผู้มีตระกูลสูงความเชื่อซื่อสัตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาทิส สา-ทิด เห็นเหมือน,เห็นพ้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารท สาด ฤดูใบไม้ร่วงเทศกาลเดือนสิบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารัช สา-รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารัมภ์ สา-รัม การแข่งขันความริเริ่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาริทธิ์ สา-ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาริน สา-ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้าผู้มีแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสารเจ้าแห่งสาระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้วผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธินนท์ สิด-ทิ-นน ยินดีในความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิพร สิด-ทิ-พอน มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิพล สิด-ทิ-พน มีพลังแห่งความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินมหัต สิน-มะ-หัด มีทรัพย์สินมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปปภาส สิบ-ปะ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปปวิชญ์ สิบ-ปะ-วิด เชี่ยวชาญในศิลปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรธีร์ สิ-ระ-ที นักปราชญ์ชั้นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรภพ สิ-ระ-พบ เป็นยอดในโลกหรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริชัย สิ-หริ-ไช ผู้มีชัยชนะอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริภาส สิ-หริ-พาด รุ่งเรืองด้วยศิลปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี บริสุทธิ์และกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิชัย สุด-ทิ-ไช ชัยชนะอันหมดจด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธินัย สุด-ทิ-ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์มีนโยบายที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด มีคำพูดอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี,ดูแลตนเองได้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดีวันเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธรรม สุ-ทำ ธรรมดี,กฎหมายที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธิมนต์ สุ-ทิ-มน ผู้ปัญญาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพศิน สุ-พะ-สิน มีความเชี่ยวชาญยิ่งมีอำนาจยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภชีพ สุ-พะ-ชีบ มีชีวิตที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภทัต สุ-พะ-ทัด ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภนัย สุ-พะ-ไน นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภเวช สุ-พะ-เวด หมอที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาดา สุ-พา-ดา พี่ชายพี่แสนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุเมธ สุ-เมด คนมีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรชัช สุ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรเชษฐ์ สุ-ระ-เชด ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยมมีโชคดีเหมือนเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรทิน สุ-ระ-ทิน เทพประทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรธัช สุ-ระ-ทัด เป็นดุจธงชัยบนสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรนาท สุ-ระ-นาด บันลืออย่างกล้าหาญเสียงองอาจกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรพศ สุ-ระ-พด อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรพัศ สุ-ระ-พัด อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรพิชญ์ สุ-ระ-พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุโรตม์ สุ-โรด ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวชัช สุ-วะ-ชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวินัย สุ-วิ-ไน ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสฎฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด มีความเจริญอันดีเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณวิชญ์ โส-พน-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรค์พร สัน-พอน ประเสริฐทุกอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหทัย สะ-หะ-ไท ร่วมใจกัน เห็นใจกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกาวรัตน์ สะ-กา-วะ-รัด ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สขิลา สะ-ขิ-ลา นุ่มนวล อ่อนหวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สภาวิกา สะ-พา-วิ-กา อบรมมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริมน สะ-ริ-มน ลม อากาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลิลทิพย์ สะ-ลิน-ทิบ น้ำทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวภาว์ สะ-วา-พา ภาวะของตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันธิลา ทัน-ทิ-ลา แม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนิธ สัน-นิด ใกล้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิมา สา-ทิ-มา ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารนิติ สา-ระ-นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวิกา สา-วิ-กา ศิษย์ผู้หญิงของศาสดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวิตรี สา-วิ-ตรี บทสดุดีพระอาทิตย์ในฤคเวท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิดาพร สิ-ดา-พอน ขาวนวลงามอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปโปทัย สิบ-โป-ไท รุ่งเรืองด้วยศิลปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปาง สิ-ปาง หญิงผู้มีความสง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรภัทร สิ-ระ-พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรามล สิ-รา-มน ยอดแห่งผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกานต์ สิ-หริ-กาน เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกุล สิ-หริ-กุน ตระกูลที่มีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินดา สิ-หริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินาถ สิ-หริ-นาด มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริยุพน สิ-หริ-ยุ-พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริวิมล สิ-หริ-วิ-มน บริสุทธิ์เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริโสภา สิ-หริ-โส-พา หญิงงามและเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริอาภา สิ-หริ-อา-พา ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรี สิ-รี ศรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิเรียม สิ-เรียม ผู้มีศรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิวพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิวะพร สิ-วะ-พอน พรของพระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกานดา สุ-กาน-ดา หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขทา สุ-ขะ-ทา ผู้ให้ความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขรดา สุก-ระ-ดา ผู้ยินดีในความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขุมาล สุ-ขุ-มาน ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุคนธา สุ-คน-ทา ผู้มีกลิ่นหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดาทิพย์ สุ-ดา-ทิบ นางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดาพร สุ-ดา-พอน หญิงที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธภา สุด-ทะ-ภา มีรัศมีบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธีรา สุด-ที-รา นักปราชญ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาทิพย์ สุ-ทา-ทิบ น้ำอมฤต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธามัย สุ-ทา-ไม สำเร็จด้วยอิฐ ปูน ตึก วัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด แก้วบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธิมา สุ-ทิ-มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีมนต์ สุ-ที-มน ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีมา สุ-ที-มา มีปัญญาดี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีรา สุ-ที-รา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนารี สุ-นา-รี สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปรียา สุ-ปรี-ยา เป็นที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพรทิพย์ สุ-พอน-ทิบ พรอันเลิศจากเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพัตรา สุ-พัด-ตรา ผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภนิด สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัคพร สุ-พัก-พอน เจริญด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัควี สุ-พัก-คะ-วี ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภางค์ สุ-พาง ผู้มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภานัน สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย ท่าทางดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภานันท์ สุ-พา-นัน มีใบหน้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภานี สุ-พา-นี ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาพร สุ-พา-พอน ผู้มีความงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาวดี สุ-พา-วะ-ดี หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาวิกา สุ-พา-วิ-กา อบรมมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาวิดา สุ-พา-วิ-ดา อบรมมาดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี ผู้มีแสงสว่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภิดา สุ-พิ-ดา ผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมน สุ-มน ใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมนา สุ-มะ-นา ดอกมะลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมานัส สุ-มา-นัด มีจิตใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมาลี สุ-มา-ลี ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมิตรา สุ-มิด-ตรา เพื่อนที่แสนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรดา สุ-ระ-ดา ผู้ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรดี สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรนาถ สุ-ระ-นาด ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรภา สุ-ระ-พา รุ่งเรืองดังเทวดา มีรัศมีดังเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรมน สุ-ระ-มน ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรัมภา สุ-รำ-พา นางฟ้าที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรางค์ สุ-ราง ผู้มีร่างกายเป็นทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรีย์นิภา สุ-รี-นิ-พา เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรีย์พร สุ-รี-พอน พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรีย์มาศ สุ-รี-มาด ดุจพระอาทิตย์และทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุลลิต สุ-ละ-ลิด มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวดี สุ-วะ-ดี มีความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวนาถ สุ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวภัทร สุ-วะ-พัด งามและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวัลภา สุ-วัน-ละ-พา คนสนิทที่แสนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิภา สุ-วิ-พา รัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิมล สุ-วิ-มน กระจ่างและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวคนธ์ เสา-วะ-คน ของหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แสงแข แสง-แข รัศมีพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แสงเทียน แสง-เทียน ความสว่างแต่พอประมาณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภิต โส-พิด งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสมรัศมี โสม-รัด-สะ-หมี แสงจากพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัลนุช สะ-รัน-นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริลนุช สะ-ริน-นุด หญิงผู้ซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สโรชา สะ-โร-ชา เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารนิจ สา-ระ-นิด มีสาระเนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารนิช สา-ระ-นิด มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินุช สิ-หริ-นุด สาวผู้มีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุจารี สุ-จา-รี ผู้มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชานุช สุ-ชา-นุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาวดี สุ-ชา-วะ-ดี เชื้อสายผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชีรา สุ-ชี-รา ผู้เชี่ยวชาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรนุช สุ-ระ-นุด หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวชา สุ-วะ-ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิชาดา สุ-วิ-ชา-ดา เกิดมาดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริเพ็ญ สิ-หริ-เพ็น ดวงเดือนงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขุมฉวี สุ-ขุม-ฉะ-หวี มีผิวพรรณละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาพิชญ์ สุ-ชา-พิด ปราชญ์ผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพัชรี สุ-พัด-ชะ-รี เพชรที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิชชา สุ-พิด-ชา มีความรู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิชฌาย์ สุ-พิด-ชา เพ่งพินิจอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิชา สุ-พิ-ชา ผู้มีความรู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภชา สุ-พะ-ชา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัชชา สุ-พัด-ชา จำแนกอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวพัชร สุ-วะ-พัด ดีงามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวพิชชา สุ-วะ-พิด-ชา มีความรู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภนิช สุ-พะ-นิด มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สขิล สะ-ขิน นุ่มนวล อ่อนหวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาริกข์ สา-ริก คล้ายคลึง แม้นเหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ผู้ทำสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปปกร สิบ-ปะ-กอน สร้างศิลปะ ศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกัลป์ สุ-กัน ผู้มีความดำริดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขกมล สุก-กะ-มน สุขใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขิตกุล สุ-ขิด-กุน ตระกูลที่มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรกานต์ สุ-ระ-กาน แก้วมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรเสกข์ สุ-ระ-เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสกข์ เสก นักศึกษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวภาคย์ เสา-วะ-พาก ความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาครีย์ สุ-ชา-ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา ผู้ฉลาดและเป็นคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปาณี สุ-ปา-นี ผู้มีฝีมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมณฑา สุ-มน-ทา ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณา โส-พะ-นา ความงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุจิณณา สุ-จิน-นา ผู้ประพฤติดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชานาฎ สุ-ชา-นาด หญิงสาวผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธญาณ์ สุด-ทะ-ยา มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภกิณห์ สุ-พะ-กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหพร สัน-หะ-พอน สุภาพนิ่มนวลอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหรส สัน-หะ-รด มีรสนิยมละเมียดมะไม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีจิตใจละเอียดอ่อน จใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สมร สัน-สะ-หมอน สาวงามผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรีพรรณ สะ-รี-พัน มีผิวพรรณจับใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สิรี สัน-สิ-รี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิงควรรณ สิง-คะ-วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริพรรณ สิ-หริ-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดาวรรณ สุ-ดา-วัน หญิงผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุประวีณ์ สุ-ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี ฉลาดอย่งยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพรรณี สุ-พัน-นี ผู้มีผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาวิณี สุ-พา-วิ-นี ผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรมณ สุ-ระ -มน ยินดียิ่ง ความรื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรีย์พรรณ สุ-รี-พัน ผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา มีความเจริญรุ่งเรืองดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวีณา สุ-วี-นา พิณที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก เรือนร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภาวรรณ โส-พา-วัน ผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิจักขณ์ สุ-วิ-จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาติ สุ-ชาด เกิดมาดี เกิดจากที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัคร สะ-หมัก เต็มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมชาย สม-ชาย ทำอะไรสมกับความเป็นชายชาตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมหมาย สม-หมาย ตรงตามที่ตั้งใจ ตรงตามที่หวังไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินภาลัย สิ-หริ-นะ-พา-ไล เป็นมิ่งขวัญของท้องฟ้า เป็นศรีของท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิเชษฐ์ สุ-พิ-เชด ผู้ดีและประเสริฐที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สราวุฒิ สะ-รา-วุด ผู้มีความรู้เป็นแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาพรรณ สะ-มา-พัน ชนชั้นที่มีมารยาท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรางค์รัตน์ สุ-ราง-รัด นางฟ้าอันประเสริฐ, แก้วของนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิวัลย์ สุด-ทิ-วัน อ่อนช้อยและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมิตานันท์ สุ-มิ-ตา-นัน ผู้กำหนดความยินดีได้เป็นอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัคชลา สุ-พัก-ชะ-ลา สระน้ำที่งดงาม ,สวยงามเหมือนสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัคชรา สุ-พัก-ชะ-รา งดงามสวยยิ่งยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวณี สะ-วะ-นี พูดดี, พูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสมภัค โสม-มะ-พัก เจริญรุ่งเรืองดังดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวาวุธ สะ-วา-วุด อาวุธที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤษ สุ-กริด ผู้มีเกียรติยศดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภชาดา สุ-พา-ชา-ดา เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรกฤช สอ-ระ-กริด แกล้วกล้าและแหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปรีญา สุ-ปรี-ยา ผู้รอบรู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุลีวัลย์ สุ-ลี-วัน ผู้งามอ่อนช้อยน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสรีญา สุ-พัด-สะ-รี-ยา หญิงผู้มีรัศมีหรือแสงเป็นความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัศน์ สุ-ทัด ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิภาค สุ-วิ-พาก ผู้รู้จักแยกแยะ , ผู้จำแนกดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลักจิตร สะ-หลัก-จิด ตรึงไว้ด้วยความงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลักจิต สะ-หลัก-จิด ตราตรึงไว้ในดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาตา สุ-พา-ตา หญิงผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สณฑ์ธนิน สน-ทะ-นิน ผู้มีป่าเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สธนสุทธ์ สะ-ทะ-นะ-สุด ผู้บริสุทธิ์ที่ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ชนน สัน-ชะ-นน ผู้เกิดมาสุภาพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ภูมิ สัน-พูม แผ่นดินอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมโพชน์ สม-โพด คำทักทาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สานปภพ สาน-ปะ-พบ ผู้สืบทอดความเป็นผู้นำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สานธิปก สาน-ทิ-ปก ผู้สืบทอดความเป็นผู้นำ หัวหน้าผู้สืบทอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกุณษมา สะ-กุน-สะ-มา ผู้เคลื่อนไหวได้อ่อนช้อยดังนก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชนตาณ สุ-ชน-ตาน ผู้เป็นที่พึ่งของคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถิตปภาน สะ-ถิด-ปะ-พาน ผู้พูดเก่งที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สธนธฤต สะ-ทะ-นะ-ทิด ผู้ร่ำรวยและมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทินภณ สุ-ทิน-พน ผู้รู้จักพูดและรู้จักให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สนทิศ สน-ทิด ผู้บอกกล่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหัสกาณฑ์ สะ-หัด-กาน ลูกศรหนึ่งพัน, หนังสือหนึ่งพันตอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัควริน สุ-พัก-วะ-ริน ผู้สวยงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สธร สะ-ทอน ดี, งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภา สุ-พา ผู้มีรัศมีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริตญา สะ-ริ-ตะ-ยา ผู้มีความรู้ให้ระลึกถึง, ผู้มีความรู้เกียวกับสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แสงพิชย์ แสง-พิด ผู้ได้รับชัยชนะอันรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิสา สุด-ทิ-สา นายผู้บริสุทธิ์ ,เจ้านายผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัทษา สุ-พัด-สา ภาษาผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญทร สะ-รัน-ทอน หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนีย์ สุ-นี ผู้มั่นคงความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมคิด สม-คิด ได้ดังใจนึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิลักษณ์ สุด-ทิ-ลัก ผู้มีรูปร่างอันสะอาดหมดจด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญธร สะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้วิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญภร สะ-รัน-พอน ผู้ค้ำจุนด้วยความรอบรู้อันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธารี สุ-ทา-รี ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุณัณท์ศา สุ-นัน-สา ผู้ใหญ่ที่ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศักดิ์ สอ-ระ-สัก ผู้มีอำนาจวิเศษ, ผู้มีอำนาจแกล้วกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหภูมิ สะ-หะ-พูม ผู้ร่วมแผ่นดินเดียวกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญญพัชร์ สะ-รัน-ยะ-พัด ผู้มีความรู้ประเสริฐและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกุลกาญจน์ สะ-กุน-กาน ตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิชลย์ สิ-ชน สายน้ำ,แม่น้ำ (ชลย์ มาจาก ชลาลัย ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสฏฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ, ผู้มีประสบการณ์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิ์พิรัชย์ สุด-ทิ-พิ-รัด ชัยชนะอันกล้าหาญและขาวสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สร้อยสิริ สร้อย-สิ-ริ ผู้มีความเป็นมงคลประดับคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนทร์ธยาน์ สุน-ทะ-ยา ผู้รู้จักพินิจความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สบกฤต สบ-กริด ผู้กระทำตามโอกาสที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกุณ สะ-กุน นก, ผู้บินได้ดังนก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกล สะ-กน ทั่วทุกสิ่งทุกอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขฤชา สุก-รึ-ชา ผู้รักษาธรรมเนียมทีมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภภณ สุบ-พน ผู้มีวาจาและรูปร่างที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขศศิธร สุก-สะ-สิ-ทอน ดวงจันทร์อันเป็นสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดารมย์ สุ-ดา-รม ลูกสาว(หญิงสาว)ที่มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธสินี สุด-ทะ-สิ-นี หญิงงามผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรวัชญ์ สิ-ระ-วัด นักปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริโศภิน สิ-ริ-โส-พิน ผู้มีความสวยงามอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริรมัย สิ-ริ-ระ-ไม ผู้ยินดีในความเป็นมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภณ สุ-พน ผู้มีกำลังดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญญภัคร์ สะ-รัน-ยะ-พัก รัศมีอันยิ่งใหญ่ของผู้รู้ที่แกล้วกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริลักษณ์ สิ-ริ-ลัก ผู้มีลักษณะอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ