ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ค

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คชรัตน์ คด-ชะ-รัด ช้างแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง,จ่าโขลงช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คฑาวุธ คะ-ทา-วุด กระบอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายนามหนึ่งของพระคเณศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ,การคำนวณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คทา คะ-ทา ตะบอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คทาวุธ คะ-ทา-วุด มีกระบองเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมกริช คม-กริด คมของกริชอาวุธชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมกฤช คม-กริด คมของกริช,อาวุธชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมคาย คม-คาย ฉลาด,ไหวพริบ,ทันคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมชาญ คม-ชาน ฉลาดเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมธรรม คม-ทำ ธรรมะที่เฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมน์ คม ไปดำเนินไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครรชิต คัน-ชิด บันลือ,เสียงเอกเกริก,กึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนืองๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง,ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธทรัพย์ คัน-ทะ-ซับ เครื่องหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธารัตน์ คัน-ทา-รัด กลิ่นแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คารม คา-รม พูดแหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คำนวณ คำ-นวน คิดหาผลโดยวิธิเลข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คำนวร คำ-นวน ควร,ถูกต้อง,เหมาะ,พอดีๆ,ชอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คำรน คำ-รน คำราม,กระหึ่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คิรากร คิ-รา-กอน กระทำซึ่งถ้อยคำพูดเก่งพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คีรี คี-รี ภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ,ความร่าเริง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรมผู้รู้ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรมผู้รู้ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมศร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมสร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมสัน คม-สัน ท่วงทีประเปรียว,ว่องไว,ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมสันต์ คม-สัน ความสงบอันลึกซึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คชารี คะ-ชา-รี สิงห์โต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมทิพย์ คม-ทิบ ความเฉียบแหลมอันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คะนึงจิต คะ-นึง-จิด ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คัทลียา คัด-ทรี-ยา กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธลี คัน-ทะ-ลี ตัวต่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คำนึง คำ-นึง คิดถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คนธรส คน-ทะ-รด น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธรส คัน-ทะ-รด น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คริษฐา คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิศร คะ-นิด-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิสสร คะ-นิด-สอน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คริษฐ์ คะ-ริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองไชย ครอง-ไช ผู้ดำรงชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คงเดช คง-เดด อำนาจที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ