วิเคราะห์ชื่อตามหลักอายตนะ

มนุษย์มีประสาทสัมผัส 6 อย่าง (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ซึ่งประสาททั้ง 6 หรืออายตนะ 6 นี้ใช้ในการรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์ความรู้สึก ทำให้ส่งผลถึง อุปนิสัยใจคอของคนผู้นั้น ตามตำราโหราศาสตร์ อายตนะ 6 ของแต่ละคนสามารถถอดค่าตัวเลขได้จากกำลังดาวของแต่ละตัวอักษรที่อยู่ในชื่อ จึงนำมาใช้เป็นหลักในการคำนวณเพื่อให้ได้ตัวเลขที่บ่งบอกถึงอายตนะ 6 ของแต่ละคน แล้วถอดความหมายออกมา

ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

 

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ