ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร น

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง,เมืองใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นคินทร์ นะ-คิน ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทจร นด-ทะ-จอน เที่ยวไปในน้ำ,ปลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทีมารค นะ-ที-มาก สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทกร นน-ทะ-กอน กระทำความเพลิดเลิน,สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุขผู้สร้างความบันเทิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทรี นน-ซี ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทัช นน-ทัด เกิดมาเพื่อความบันเทิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพกร นบ-พะ-กอน ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพคุณ นบ-พะ-คุน ทองเนื้อเก้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพณัฐ นบ-พะ-นัด นักปราชญ์ใหม่ๆนักปราชญ์ผู้สดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพดร นบ-พะ-ดอน ใหม่กว่าหนุ่มกว่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนนท์ นบ-พะ-นน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนันท์ นพ-พะ-นัน เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพปฎล นบ-ปะ-ดล เศวตฉัตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรุจ นบ-พะ-รุด มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ,มีความรุ่งเรืองเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพวิชญ์ นบ-พะ-วิด มีความรู้ใหม่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพวินท์ นบ-พะ-วิน ได้ประสบสิ่งใหม่ๆเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน,ธงบนฟ้า,พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภทวีป นบ-ทะ-วีบ เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาดล นะ-พา-ดน พื้นฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรธิป นอ-ระ-ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรธีร์ นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงามคนเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด คนที่เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวุฒิ นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรากร นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราธิป นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวิชญ์ นะ-รา-วิด คนที่เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวุธ นะ-รา-วุด อาวุธของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤชัย นะ-รึ-ไช คนผู้มีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง,กำลังคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน,คนผู้เป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤรงค์ นะ-รึ-รง เป็นที่พอใจคนเป็นที่รักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัช นะ-วัด เกิดใหม่ผู้เยาว์วัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัต นะ-วัด ความใหม่ภาวะใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวิน นะ-วิน ใหม่หนุ่มสดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัทธ์ นัด ขันเกลียวผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัทธิ์ นัด ชะเนาะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทกร นัน-ทะ-กอน ผู้สร้างความบันเทิง,ผู้สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ทัต นัน-ทัด ให้ความบันเทิงให้ความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ธร นัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลกเป็นที่ยินของชาวโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิช นัน-ทิด ผู้เกิดมาเพื่อความสุขเกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิน นัน-ทิน มีความบันเทิงมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิภาคย์ นัน-ทิ-พาก ยินดีในโชคลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัยนิต ไน-ยะ-นิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาถวัฒน์ นาด-ถะ-วัด เจริญด้วยที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นำเกียรติ นำ-เกียด มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิช นิด เป็นของตนเองนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุขความเพลิดเพลินเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทินผู้ขจัดความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทินขจัดความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธิกร นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธูร นิ-ทูน กำไลมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือฉลาดละเอียด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิปุณ นิ-ปุน มีฝีมือฉลาดละเอียด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่งตรัสรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่นตั้งใจมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิท นิ-พิด รู้ชัดประกาศให้รู้ชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมาน นิม-มาน นฤมิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรวิทธ์ นิ-ระ-วิด แทงทะลุมีปัญญาเจาะลึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรัช นิ-รัด ไม่มีธุลีคือกิเลสไม่มีกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิวิฐ นิ-วิด ตั้งมั่นตั้งใจมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนติธร เน-ติ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนนักกฎหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไนยชน ไน-ยะ-ชน คนที่พึงแนะนำได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวพรรษ นะ-วะ-พัด ปีใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัทธพงศ์ นัด-ทะ-พง เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทพงศ์ นัน-ทะ-พง เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทยศ นัน-ทะ-ยด มีความสุขและมียศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรเศรษฐ์ นอ-ระ-เสด ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นเรศ นะ-เรด จอมคน,พระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤเบศร์ นะ-รึ-เบด ยอดชาย,เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิศ นัน-ทิด เจ้าแห่งความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิภาส นิ-พาด แสงสว่างรัศมีส่องแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศจัย นิด-ไจ ตัดสินใจความประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิษฐ์ นิด สำเร็จ,สมบูรณ์,จุดหมายปลายทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิสสรณ์ นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงนุช นง-นุด นางน้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงพะงา นง-พะ-งา นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทรมย์ นน-ทะ-รม มีความเพลิดเพลินยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทลี นน-ทะ-ลี ประดุจแม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพจิรา นบ-พะ-จิ-รา ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพธีรา นบ-ที-รา นบ-พะ-ที-รา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนิต นพ-พะ-นิด เนย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรดา นบ-พะ-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพิน นะ-พิน ใหม่ สด สาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภกานค์ นบ-ภา-กาน สิงห์โต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาพร นะ-พา-พอน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาวดี นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราพร นะ-รา-พอน ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีกมล นะ-รี-กะ-มน หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีนุช นะ-รี-นุด น้องหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรียา นะ-รี-ยา สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีรัตน์ นะ-รี-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤภร นะ-รึ-พอน แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤมล นะ-รึ-มน ไม่มีมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน นะ-ลัด-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลิน นะ-ลิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินญา นะ-ลิน-ญา ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินนิภา นะ-ลิน-น-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวพร นะ-วะ-พอน พรใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวินดา นะ-วิน-ดา ความใหม่ ความสดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวิยา นะ-วิ-ยา สาวเสมอ สดชื่อนเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวียา นะ-วี-ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัจกร นัด-จะ-กอน ผู้ฟ้อนรำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัชชา นัด-ชา นัด-ทะ-ชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัทธมน นัด-ทะ-มน มีใจผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทฉัตร นัน-ทะ-ฉัด ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทนัช นัน-ทะ-นัด เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทนัท นัน-ทะ-นัด แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทรัตน์ นัน-ทะ-รัด รัตนะน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิกานต์ นัน-ทิ-กาน มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิตา นัน-ทิ-ตา เพลิดเพลิน มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิพร นัน-ทิ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัยน์ปพร ไน-ปะ-พอน ตาสวย ตาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัยน์ภัค ไน-ยะ-พัก ตาสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาราภัทร นา-รา-พัด รัศมีอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นำกมล นำ-กะ-มน นำใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกข์นิภา นิก-น-พา เสมือนแห่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจจารีย์ นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจฉรา นิด-ฉะ-รา ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจวรีย์ นิด-วะ-รี ผู้ประเสริฐเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจวิภา นิด-วิ-พา มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตนเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชนิภา นิด-นิ-พา มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชา นิ-ชา เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชานาถ นิ-ชา-นาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตย์รดี นิด-ระ-ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตยลัภย์ นิด-ตะ-ยะ-ลับ มีลาภเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพาดา นิ-พา-ดา สงัด สงบ ถ่อมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภสร นบ-พะ-สอน สระบนฟ้า เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์มนัส นัน-มะ-นัด ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจสิรี นิด-สิ-รี มีมิ่งขวัญเป็นนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิภาธร นิ-พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมล นิม-มน ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยา นิ-ยา เป็นของตน พึ่งตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรชร นิ-ระ-ชอน ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรชา นิ-ระ-ชา ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรัชพร นิ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิราภร นิ-รา-พอน ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรุชา นิ-รุ-ชา สุขภาพดี ปราศจากโรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิลยา นิ-ละ-ยา ที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีร นีน น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรชา นี-ระ-ชา ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรนารา นี-ระ-นา-รา นีน-นา -รา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรภา นี-ระ-พา สีน้ำที่เปล่งประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรัมพร นี-รำ-พอน น้ำกับฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรา นี-รา น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีราภา นี-รา-พา ประกายน้ำ สีน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีลรัตน์ นีน-รัด พลอยสีดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุชนพิน นุด-นะ-พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุชรดี นุด-ระ-ดี ความยินดีของหญิงสาว หญิงสาวผู้มีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุชวรา นุด-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกษา นิก-สา ใกล้ชิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนกษ์ เนก แท่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฏกร นะ-ตะ-กอน นักฟ้อนรำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาพรรณ นะ-พา-พัน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาวรรณ นะ-พา-วัน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลพรรณ นน-ละ-พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีราพรรณ นี-รา-พัน สีน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพิษฐา นะ-พิด-ถา ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิษฐา นิ-พิด-ถา ผู้ดำรงมั่น มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิษฐา นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนติภัทร เน-ติ-พัด ผู้ประพฤติในประเพณีอันดีงาม, ผู้ทำงานด้านกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรัตน์ นบ-พะ-รัด แก้วแห่งมงคล 9 อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นารีรัตน์ นา-รี-รัด นางแก้ว , หญิงผู้ประเสริฐ , ผู้หญิงที่สดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์จิตรา นัน-จิด-ตรา สาวงามผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัชวรมน์ นะ-วัด-วะ-รม ผู้เยาว์วัยที่มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนท์ภาณิน นน-พา-นิน นักพูดที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลชลกร นอ-ละ-ชน-กอน เมฆผู้เปล่งแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ