ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ป

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกิต ปะ-กิด ประกาศ,แสดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรมชื่อคัมภีร์ศาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิคม ปะ-ติ-คม ผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิพล ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฐมฌาน ปะ-ถม-ชาน ฌานเบื้องต้นมี4องค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฐมเดช ปะ-ถะ-มะ-เดด เกิดมามีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณชัย ปะ-นะ-ไช ชัยชนะในการค้าขาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณต ปะ-นด น้อมไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความวิธีประพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิมต้นเหตุผู้นำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมีผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวิน ปะ-พา-วิน ผู้มีเดชมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปยุต ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยมสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุดความเจริญสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น,ป่าที่อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤต ประ-กริด ทำ,มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้ากลองเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณัย ประ-ไน เสน่หาความคุ้นเคยฉันมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก,เริ่มต้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐคำพูดสำคัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติดแต่งเรื่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง,ดวงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับได้กำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ผู้ชนะคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่นทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราณนต์ ปรา-นน ลมอากาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราณันต์ ปรา-นัน ลมอากาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรานต์ ปราน ที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริตต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน,สืบสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริวัฒน์ ปะ-ริ-วัด เจริญรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัตน์ ปะ-วัด ความเป็นไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัน ปะ-วัน ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิช ปะ-วิด ผู้สร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิตร ปะ-วิด ผูบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิธ ปะ-วิด ผู้สร้างผู้กำหนด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิธชาด ปะ-วิด-ชาด เกิดมาเพื่อก่อสร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวินท์ ปะ-วิน ได้รับประสบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ ปะ-วีน ฉลาดเชี่ยวชาญปราชญ์ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด รักษาเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองเดช ปอง-เดด มุ่งหมายอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญาผู้สร้างปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาวุธ ปัน-ยา-วุด ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัฐน์ ปัด การอ่านการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณ์ ปัน หนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือมีความรู้หรือฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือมีความรู้ในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณชัย ปาน-นะ-ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงชนะทุกคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิตมีจิตเมตตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญหลักคำสอนของศาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณ ปา-รน ความพอใจยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณัท ปา-ระ-นัด ผู้ให้ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาล ปาน รักษาคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลทัต ปาน-ทัด ให้ความคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษาผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิฎก ปิ-ดก ตะกร้าบรรจุธรรม,ชื่อคัมภีร์ศาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรักเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิตรักดังลมปราณรักเสมอชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจมีใจเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารักพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร,น่ารักและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ร่มของผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง,น่ารักและเป็นคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร,น่ารักและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รักมีผู้รักใคร่ชอบพอมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติกร ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติเวช ปี-ติ-เวด ความปลื้มปีติของหมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนาสมประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยวัจน์ ปุน-ยะ-วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุริม ปุ-ริม หัวหน้าเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุลวัชร ปุ-ละ-วัด มีเพชรมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยมผู้สมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฐมฤกษ์ ปะ-ถม-มะ-เริก เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใสผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองสม ปอง-สม สมปอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏษฏิ์ ปริด รัศมีสัมผัส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่,พระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรเมษฐ์ ปะ-ระ-เมด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิษฐา ประ-ดิด-ถา ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดชมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริเยศ ปะ-ริ-เยด ที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงามเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฤษฎิ์ ปริด รัศมีสัมผัส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฤษฎี ปริด-สะ-ดี รัศมีสัมผัส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็กบอบบาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวริศ ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ผู้ประเสริฐยอดแห่งผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณสาร ปา-นะ-สาน กำลังว่องไวประเปรียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารย์ ปาน ผู้สามารถเป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด น่ารักมีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิโยรส ปิ-โย-รด ลูกชายอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีย์มนัส ปี-มะ-นัด มีใจน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุรเชษฐ์ ปุ-ระ-เชด ผู้เป็นใหญ่ในเมืองเจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปศล เป-สน สันทัดฉลาดงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โปษัณ โป-สัน การเลี้ยงดูการอบรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองรัก ปอง-รัก มุ่งหวังในความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมพร ปัด-ทะ-มะ-พอน บัวประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทิตตา ปะ-ทิด-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทุมทิพย์ ปะ-ทุม-ทิบ ดอกบัวแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทุมมาลย์ ปะ-ทุม-มาน มาลัยดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทุมวัน ปะ-ทุม-วัน ป่าบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หลาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี มีแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปยุดา ปะ-ยุ-ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรภาว์ ปะ-ระ-พา ภาวะที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประทิน ประ-ทิน กลิ่นหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภานิช ประ-พา-นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา ความประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชมน ปะ-ริด-ชะ-มน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชาดา ปริ-ชา-ดา ผลสีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยฉัตร ปริ-ยะ-ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีดาพร ปรี-ดา-พอน อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียา ปรี-ยา ที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียานุช ปรี-ยา-นุด น้องที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิชญาดา ปะ-วิด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิมล ปะ-วิ-มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัจจรี ปัด-จะ-รี แพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจมาพร ปัน-จะ-มา-พอน พรที่ 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาพร ปัน-ยา-พอน มีพรคือความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัถยา ปัด-ถะ-ยา ผู้เหมาะสม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาเจรา ปา-เจ-รา ครูของครู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานใจ ปาน-ใจ เพียงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานชีวา ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน เหมือนไพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานหทัย ปาน-หะ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารมี ปา-ระ-มี บารมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารัช ปา-รัด ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริฉัตต์ ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริฉัตร ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริชาต์ ปา-ริ-ชา ต้นทองหลาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริชาต ปา-ริ-ชาด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิดา ปา-ลิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิตา ปา-ลิ-ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลินี ปา-ลิ-นี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิญชร ปิน-ชอน สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิญชาน์ ปิน-ชา ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติยา ปิ-ติ-ยา ความอิ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติยาพร ปิ-ติ-ยา-พอน ความสุขที่น่ายินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด ประดับปิ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นสุดา ปิ่น-สุ-ดา ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยจิต ปิ-ยะ-จิด ผู้มีจิตเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยนาถ ปิ-ยะ-นาด ผู้มีความรักเป็นที่พึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยนุช ปิ-ยะ-นุด น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด แก้วอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาพร ปิ-ยา-พอน น่ารักและเป็นคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด เป็นที่รักดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุลิน ปุ-ลิน กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูชิดา ปู-ชิ-ดา ผู้ที่เขาบูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูริดา ปู-ริ-ดา สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรางทิพย์ ปราง-ทิบ แก้มงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริกา ปะ-ริ-กา ล้อมรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยากร ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองทิพย์ ปอง-ทิบ หวังสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานกมล ปาน-กะ-มน เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุลพร ปุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานชนก ปาน-ชะ-นก เหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายจิต ประ-กาย-จิด ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพงศ์ ปิ-ยะ-พง ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฐมพร ปะ-ถม-พอน พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณตพร ปะ-นด-พอน การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน ผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฐมา ปะ-ถะ-มา ที่หนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณยา ปะ-นะ-ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณยา ประ-นะ-ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณาลี ประ-นา-ลี ท่อน้ำ สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพิณ ประ-พิน ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริณดา ปะ-ริ-นะ-ดา เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์ธิดา ปะ-วี-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์นุช ปะ-วี-นุด หญิงสาวผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณนุช ปะ-วีน-นุด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณา ปะ-นา ฉลาด ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจพาณ์ ปัน-จะ-พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาฏลี ปา-ตะ-ลี ดอกแคฝอย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณฑรา ปาน-ดะ-รา ผิวขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณนาถ ปา-นะ-นาด เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารวัณ ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารีณา ปา-รี-นา ให้ลุถึงฝั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิณฑิรา ปิน-ดิ-รา ผลทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิณิดา ปิ-นิ-ดา ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติณัฐ ปิ-ติ-นัด ปลาบปลื้มในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณฑรา ปุน-ดะ-รา อ้อยแดง รอยเจิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณภา ปุน-นะ-พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณมา ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณารมย์ ปุน-นา-รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณพจน์ ปุน-นะ-พด มีถ้อยคำบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณพจนา ปุน-นะ-พด-จะ-นา มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยนุช ปุน-ยะ-นุด สาวผู้มีโชควาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปคุณา ปะ-คุ-นา ผู้เชี่ยวชาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยภา ปุน-ยะ-พา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุญ มีคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฤษณา ปริด-สะ-หนา คำถาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณาสา ปุน-นา-สา สมหมาย สมหวัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณรส ปัน-นะ-รด สิบห้าค่ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริณาห์ ปะ-ริ-นา กว้างขวาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณสมร ปะ-วีน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤษฎิ์ ประ-กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก ลักษณแห่งความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทีป ปะ-ทีบ แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยุทธ์ ประ-ยุด ต่อสู้ การรบ การทำสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีญาพัชญ์ ปรี-ยา-พัด ผู้มีปัญญารอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณพัทธ์ ปัน-นะ-พัด ผู้ผูกพันความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรรณพัชร์ ปัน-นะ-พัด คุณค่าของหนังสือ, ปีกเพชร, คุณค่าของความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ