ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร พ

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำหมายถึงพูดแก่งพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชรหรือสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พชร พด-ชะ-ระ เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็งลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนธิตร พน-ทิด ความรักความสนิทสนม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพิพัฒน์ พอน-พิ-พัด เจริญด้วยพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤทธิพร พะ-ริด-ทิ-พอน ได้รับพรให้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์เกิดจากอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลทัต พน-ละ-ทัด ให้พลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลอธิป พน-อะ-ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลังทรงพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลาธิป พะ-ลา-ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลิน พะ-ลิน แข็งแรงมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ พัด ผูกพันติดแน่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลังมีพลังเข้มแข็งผู้มีกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันเดช พัน-เดด มีอำนาจมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธวัช พัน-ทะ-วัด มีการพูดอันมั่นคงคำพูดที่ผูกมัดใจคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิน พัน-ทิน สร้างก่อให้เกิดแสงผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาทร พิด-ชา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อความรู้,เอาใจใส่ในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชัยยุทธ พิ-ไช-ยุด รบชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาน พิ-ชาน ความรู้สึกตัว,การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์หลักการวิธีการพิธีการจัดการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีวิธีการที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพัฒน์พร พิ-พัด-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมายมีทรัพย์ต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภัช พิ-พัด การแจกแบ่ง(เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ชนก พิม-ชะ-นก เหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบต่อสู้ไม่ยอมแพ้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรชัช พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้าความเป็นผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรัล พิ-รัน หายากงามโปร่งบาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียรมีความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรุณฤทธิ์ พิ-รุน-ริด ความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรดนย์ พี-ระ-ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรธัช พี-ระ-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรพัฒน์ พี-ระ-พัด ความเจริญของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรพุฒิ พี-ระ-พุด นักรบผู้มีความเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรัช พี-รัด ลูกชายของผู้กล้าหาญหรือลูกของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรัชชัย พี-รัด-ไช เกิดจากผู้กล้าลูกวีรบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิธร พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒินาท พุด-ทิ-นาด บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิพร พุด-ทิ-พอน ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิเมธ พุด-ทิ-เมด เจริญด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิชา พุด-ทิ-ชา เกิดมาฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โพธิกร โพ-ทิ-กอน ผู้สร้างความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โพธิวัฒน์ โพ-ทิ-วัด เจริญด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไพรัลย์ ไพ-รัน ความโปร่งบางหายาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศกร พง-สะ-กอน สร้างตระกูลวงศ์สร้างเผ่าพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์กฤต พง-กริด ยุคทองของตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ธร พง-ทอน ผู้สืบสกุล,ดำรงวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศธร พง-สะ-ทอน บรรพบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พล พง-พน เป็นพลังของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พัทธ์ พง-พัด เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ภรณ์ พง-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดีโชคดีของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดีโชคดีของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงษ์ฉัตร พง-ฉัด ตระกูลชั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนสณฑ์ พะ-นะ-สน แนวป่า,ทิวไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรจรัส พอน-จะ-หรัด พรอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พร้อมพงศ์ พร้อม-พง ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤษธวัช พรึด-ทะ-วัด พระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด อนาคนอันประเสริฐผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณเชษฐ์ พัน-นะ-เชด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรษวุฒิ พัด-สะ-วุด ความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรหมเดช พรม-เดด อำนาจจิตอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรหมธาดา พรม-ทา-ดา พระพรหมผู้สร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ มีความเพียรประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พริษฐ์ พะ-ริด ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พริสร พะ-ริด-สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลศรุต พน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลิศ พะ-ลิด จอมพลังเจ้าแห่งพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลิศร พะ-ลิด-สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศิน พะ-สิน ผู้มีอำนาจผู้มีความเชี่ยวชาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศุตม์ พะ-สุด มีอำนาจสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุดร่ำรวยที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสุเทพ พะ-สุ-เทบ เทวดาในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสุธร พะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติมั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พหุธน พะ-หุ-ทน มีทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธวิศ พัน-ทะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันเลิศ พัน-เลิด เลิศยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาทิศ พา-ทิด ผู้คงแก่เรียนผู้ฉลาดเจ้าแห่งคารมคมคาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชเญศ พิด-ชะ-เยด จอมปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชเยศ พิด-ชะ-เยด เจ้าแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชัยภูษิต พิ-ไช-พู-สิด ประดับด้วยความชนะมีชัยชนะเป็นอาภรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิเชษฐ พิ-เชด ประเสริฐที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทวัส พิด-ทะ-วัด ผู้ฉลาดผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศลย์ พิ-สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศุทธิ์ พิ-สุด สะอาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิษณุวัชร์ พิด-สะ-นุ-วัด เพชรของพระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสัช พิ-สัด เสียสละสละทิ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสิษฐ์ พิ-สิด ดีเลิศมั่งมีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรภาส พี-ระ-พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรศุภ พี-ระ-สุบ ผู้กล้าหาญและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญภาส เพ็น-พาด เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนัชกร พะ-นัด-ชะ-กอน มีมืองามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พมลพร ยะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรกนก พอน-กะ-หนก ทองที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนก พอน-ชะ-นก ความตั้งใจของบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนัน พอน-ชะ-นัน ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนภัส พอน-นะ-พัด พรสวรรค์ ฟ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรมนัส พอน-มะ-นัด มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรษกร พัด-สะ-กอน สร้างฝน เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรษชล พัด-สะ-ชน น้ำฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรัตน์ พอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรวนัช พอน-วะ-นัด ดอกบัวประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสชนัน พด-ชะ-นัน ให้เกิดอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธมน พัด-ทะ-มน ผูกพันใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจนาถ พด-จะ-นาด มีคำพูดเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พธูทิพย์ พะ-ทู-ทิบ หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตสุภา พะ-นิด-สุ-พา หญิงงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรฉวี พอน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรทิพา พอน-ทิ-พา กลางวันอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรธิดี พอน-ทิ-ดี มีความรู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรธีรา พอน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนพิน พอน-นะ-พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนภา พอน-นะ-พา พรจากฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนัชชา พอน-นัด-ชา สายน้ำที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพินิต พอน-พิ-นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรไพลิน พอน-ไพ-ลิน พลอยไพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์สุภา พง-สุ-พา คนดีของสกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพฤติกร พอน-พรึด-ติ-กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรทิพภา พัน-ทิบ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรนิภา พัน-นิ-พา ประเสริฐเสมอกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรวินท์ พอน-ระ-วิน ประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรวดี พอน-วะ-ดี รั้วอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสินี พอน-สิ-นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสิริ พอน-สิ-หริ ผู้ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสุดา พอน-สุ-ดา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสุนีต์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสุนีติ์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสุพพัต พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติดีอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรินพร พะ-ริน-พอน มีพรเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤตยา พรึด-ตะ-ยา ได้รับการเลี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลพนา พน-พะ-นา กำลังของป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวดี พน-วะ-ดี มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พอนสุพพัด พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พักตร์พริ้ง พัก-พริ้ง หน้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตราพร พัด-ตรา-พอน ผ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ธีรา พัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้กล้าหาญมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิกา พัน-ทิ-กา ผู้มีความผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิตร พัน-ทิด ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิตรา พัน-ทิด-ตรา ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิภา พัน-ทิ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิสา พัน-ทิ-สา เจ้าแห่งพันธะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธุ์ผรา พัน-ผะ-รา เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัลลภา พัน-ละ-พา คนโปรด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาทินธิดา พา-ทิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพกานต์ พิม-พะ-กาน รูปงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ทอง พิม-ทอง รูปงามดังทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ธิดา พิม-ทิ-ดา ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์นารา พิม-นา-รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์นิภา พิม-นิ-พา มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ผกา พิม-ผะ-กา ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พร พิม-พอน แม่แบบที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิสุทธ์ พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วิภา พิม-วิ-พา มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วิมล พิม-วิ-มน รูปร่างไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วิไล พิม-วิ-ไล รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์สุธี พิม-สุ-ที ถ่ายแบบนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์สุภา พิม-สุ-พา รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพาพร พิม-พา-พอน มีรูปร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมรทา พิม-ระ-ทา การต่อสู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลแข พิ-มล-แข จันทร์กระจ่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลรัตน์ พิ-มน-รัด แก้วที่ปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลศรี พิ-มน-สี บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรดา พิ-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้มีความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศลยา พิ-สน-ละ-ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสินี พิ-สิ-นี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสุดา พิ-สุ-ดา หญิงวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรกานต์ พี-ระ-กาน เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรดา พี-ระ-ดา ความเป็นผู้กล้า ความกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรทัต พี-ระ ทัด ผู้กล้าหาญประทานมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยา พี-ระ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพราพินิต เพรา-พิ-นิด สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรทิพย์ แพร-ทิบ แพรของเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรพิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรวรุ่ง แพรว-รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลชา พน-ละ-ชา เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พวงเพ็ญ พวง-เพ็น เต็มพวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรางค์ พัด-ชะ-ราง ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรี พัด-ชะ-รี เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรียา พัด-ชะ-รี-ยา พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชา พิด-ชา ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาพร พิด-ชา-พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาภา พิด-ชา-พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิงสาวผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญา พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยา พิด-ชะ-ยา ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชามญชุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พจี พิม-พะ-จี มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์สุจี พิม-สุ-จี มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสชา พิด-สะ-ชา ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีโชบล พี-โช-บล พืชบัว หน่อบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรชยา พี-ระ-ชะ-ยา ชัยชนะของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพชรี เพ็ด-ชะ-รี เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญแข เพ็น-แข พระจันทร์เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญพร เพ็น-พอน พระจันทร็เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญพิชชา เพ็น-พิด-ชา เต็มไปด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญสิริ เพ็น-สิ-หริ ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรใจ แพร-ใจ จิตใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนี พัด-ชะ-นี พัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญธิดา พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิงงามผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์สุดา พิด-ชะ-สุ-ดา หญิงสาวผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญจิต เพ็น-จิด จิตที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญนีติ์ เพ็น-นี แสงจันทร์นำทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญพิสุทธิ์ เพ็น-พิ-สุด สดใสดั่งพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญสุดา เพ็น-สุ-ดา ลูกสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา มีความแข็ง คงทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจิตรา พิ-จิด-ตรา งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญวดี พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี หญิงนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญพักตร์ เพ็น-พัก หน้าอิ่มเอิบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญรดี เพ็น-ระ-ดี เปี่ยมไปด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์นรินทร์ พง-นะ-ริน ตระกูลเจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พลิน พง-พะ-ลิน ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พันธุ์ พง-พัน พวกพ้องวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ศุลี พง-สุ-ลี เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์สวัสดิ์ พง-สะ-หวัด เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทักษ์พงศ์ พิ-ทัก-พง ผู้พิทักษ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โพธิพงศ์ โพ-ทิ-พง สกุลแห่งปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พิช พง-พิด ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงษ์พิชญ์ พง-พิด ตระกูลนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์พงศ์ พิด-พง ตระกูลนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์เดช พง-เดช ตระกูลเรืองอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงษ์โชติ พง-โชด ตระกูลรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พณณกร พัน-นะ-กอน มีผิวพรรณสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพนัช พัน-พะ-นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัค พัน-นะ-พัก มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวรท พัน-วะ-รด ให้พรคือผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจณิชา พด-จะ-นิ-ชา มีคำพูดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรญาณี พอน-ยา-นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณนารา พัน-นา-รา มีผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณราย พัน-นะ-ราย งามผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวดี พัน-นะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวิภา พัน-นะ-วิ-พา มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณิดา พัน-นิ-ดา ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณี พัน-นี ผู้มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒน์นรี พัด-นะ-รี ความเจริญของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนี พัด-ทะ-นี ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนียา พัด-ทะ-นี-ยา ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณิน พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณี พัน-นี คำอธิบาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณิณี พา-นิ-นี นางละคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณี พา-นี เจ้าแห่งวาจา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิณพร พิน-พอน พิณที่ไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิงสวยงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พรรณ พิม-พัน มีรูปร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลนาฎ พิ-มน-นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลวรรณ พิ-มน-วัน มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิราวรรณ พิ-รา-วัน ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิลาวรรณ พิ-ลา-วัน งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิไลพรรณ พิ-ไล-พัน มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิดา พุด-ทิ-ดา รู้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิตา พุด-ทิ-ตา รู้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน งามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจักขณา พิ-จัก-ขะ-นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรญาณ์ พิ-ระ-ยา มีความรู้อันกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกาญจน์ พัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงามดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ควมเจริญและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิพงศ์ พุด-ทิ-พง เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจักษณ์ พิ-จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิสรรค์ พุด-ทิ-สัน สร้างความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรวาท พัด-ชะ-ระ-วาด คำพูดประดุจดั่งเพชร คำพูดอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชราภา พัด-ชะ-รา-พา รัศมีเพชร เปล่งประกายเหมือนเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชร์พิสิษฐ์ พัด-พิ-สิด เพชรที่ดีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพียงอัมพร เพียง-อำ-พอน เสมอฟ้า, สูงส่งเทียมฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพิมพ์ พะ-นิด-พิม ผู้เป็นแบบอย่างอันดีงาม, แบบอย่างน่าหลงใหล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลกรัณย์ พน-กะ-รัน ผู้มีกิจและกำลัง, ผู้พึงกระทำที่มีกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัฏฐ์ พะ-ลัด ผู้ตั้งอยู่ในกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยวิชช์ พิด-ยะ-วิด ผู้รอบรู้ในชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรบูรณ์ พี-ระ-บูน ผู้เต็มไปด้วยความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณ์พัชรางค์ พัน-พัด-ชะ-ราง ผู้มีรูปร่างเข้มแข็งผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณ์สุนันท์ พัน-สุ-นัน ผู้น่าพอใจในความดีของชนชั้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ภูมินันท์ พิด-พู-มิ-นัน ผู้ยินดีในแผ่นดินที่ชาญฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พันธมน พิม-พัน-ทะ-มน ผู้มีรูปแบบเป็นที่ผูกพันทางใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิชญ์ พิม-พิด นักปราชญ์หญิงผู้เป็นแบบอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัชธมนต์ พะ-ลัด-ทะ-มน ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ธนนันท์ พัด-ทะ-นะ-นัน ผู้ยินดีในทรัพย์ที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒน์พันธิน พัด-พัน-ทิน ผู้ผูกพันความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อนพัช พิม-อะ-นะ-พัด ผู้มีรูปร่างดีหาที่ติไม่ได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์นิชนันท์ พริน-นิด-นัน ผู้มีความสุขมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พัทนี พิม-พัด-นี ผู้เป็นแบบอย่างของการให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณจรรย์ธร พัน-นะ-จัน-ทอน ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์รมณีย์ พิด-รม-มะ-นี ความงามของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ศราพงศ์ พิด-สะ-รา-พง เชื้อสายอันเที่ยงตรงทางความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณ์จารีย์ พัน-จา-รี ผู้ประพฤติดีและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธา พิ-ทา ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ