ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ภ

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชคหรือสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชคมีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณ พน พูดหรือกล่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญทรงภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรัณยู พะ-รัน-ยู ผู้ปกป้อง,ผู้คุ้มครอง,พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวินท์ พะ-วิน เจ้าแห่งภพเป็นใหญ่ในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิล พะ-วิน ความเป็นอยู่ดำรงอยู่ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภโวทัย พะ-โว-ไท รุ่งอรุณแห่งภพรุ่งเรืองในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคธร พัก-คะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม,สร้างสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงามพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรเวช พัด-ทระ-เวด หมอที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดีอาวุธงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภากร พา-กอน ผู้ทำแสงสว่างพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาคิน พา-คิน ผู้มีโชคมีกำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณิน พา-นิน ผู้พูดเก่งนักพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่างพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาธร พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุกร พา-นุ-กอน แสงอาทิตย์แสงตะวัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุรุจ พา-นุ-รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุวัชร์ พา-นุ-วัด พระอาทิตย์และเพชร,ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์,ประกายเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุวัฒน์ พา-นุ-วัด เจริญด้วยแสงสว่างพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาม พาม เดช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวัต พา-วัด มีแสงสว่างมีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภีมเดช พี-มะ-เดด มีเดชน่าเกรงขาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภีมวัจน์ พี-มะ-วัด พูดน่าเกรงขามพูดมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภุชงค์ พุ-ชง งู,นาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิ พูม แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริช พู-ริด แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริณัฐ พู-นิ-รัด นักปราชญ์ผู้มีปัญญากว้างขวาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริเดช พู-ริ-เดด มีอำนาจมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูรี พู-รี แผ่นดินปัญญากว้างไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวดล พู-วะ-ดน แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวเดช พู-วะ-เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวนัตถ์ พู-วะ-นัด มีประโยชน์ในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวนาถ พู-วะ-นาด พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โภควินท์ โพ-คะ-วิน ได้รับโภคทรัพย์มีโภคทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพสร้างโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส อยู่อย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิศ พะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุสรณ์ พา-นุ-สอน พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสวร พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสวิชญ์ พาด-สะ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภีมพศ พี-มะ-พด มีอำนาจน่าเกรงขาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภุชิสส์ พุ-ชิด ผู้เป็นไทอิสระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวิศ พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูสิทธิ พู-สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน ยินดีในโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัสสร พัด-สอน รัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคนางค์ พะ-คะ-นาง ผู้มีร่างกายนำโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภควดี พะ-คะ-วะ-ดี ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภริดา พะ-ริ-ดา ได้รับการเบี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภริตพร พะ-ริด-พอน ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภริตา พะ-ริ-ตา ได้รับการเลี้ยงดู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิกา พะ-วิ-กา มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวิษย์พร พะ-วิด-พอน พรในอนาคต ผู้ประเสริฐในกลาลข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัททิยา พัด-ทิ-ยา มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทธิรา พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภา พัด-ทระ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศยา พัด-สะ-หยา อยู่อย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศรี พัด-ทระ-สี จันทร์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรา พัด-ทรา ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ทั้งดีและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาคินี พา-คิ-นี ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุศรี พา-นุ-สี งามเป็นมิ่งขวัญ งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาพิต พา-พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาพิมล พา-พิ-มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภารดี พา-ระ-ดี เทพแห่งการเจรจา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภารวี พะ-ระ-วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวดี พา-วะ-ดี เครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวนียา พา-วะ-นี-ยา ผู้ควรสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวิดา พา-วิ-ดา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวิต พา-วิด ฝึกอบรมตนแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวิตา พา-วิ-ตา อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวินี พา-วิ-นี มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสินี พา-สิ-นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคจิรา พัก-คะ-จิ-รา มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรานุช พัด-ทรา-นุด นางน้องผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสกร พาด-สะ-กอน ผู้ทำให้สว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก การเลี้ยงดูบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน ผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณิตา พะ-นิ-ตา ผู้บอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรัณยา พะ-รัน-ยา การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณุพงศ์ พา-นุ-พง เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสพรรณ พาด-สะ-พัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณธร พน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งคำพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคิณ พะ-คิน ผู้มีโชคมีชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญช์ พัก-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะมีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ