ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ร

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
รชต ระ-ชด,ระ-ชะ-ตะ เงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิมุข ระ-ชะ-นิ-มุก เวลาเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณกร รน-นะ-กอน การรบนักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณพร รน-นะ-พอน มีเสียงประเสริฐมีเสียงไพเพราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณพีร์ รน-นะ-พี วีรบุรุษในสนามรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบมีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติบดี ระ-ติ-บอ-ดี พระเจ้าแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ร่มธรรม ร่ม-ทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม,ร่มเงาแห่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์ รม น่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติยินดีในความเป็นพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศมีอำนาจในประเทศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัญชน์ รัน ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฏฐพิชญ์ รัด-ถะ-พิด เมืองนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฐนันท์ รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม์ รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนธรรม รัด-ตะ-นะ-ทำ มีธรรมดุจแก้วมณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รามิล รา-มิน กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมนทร์ รา-เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่างทำให้โลกรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจ รุด รุ่งเรืองสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ๆมีความรุ่งโรจน์ใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รหัท ระ-หัด ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รเณศ ระ-เนด จอมทัพเจ้าแห่งการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรักชื่อของกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รเมศ ระ-เมด ริ่นรมย์ยินดีชอบใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิภาส ระ-วิ-พาด แสงอาทิตย์หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ดาวพระเสาร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมศ รา-เมด พระราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิภาส รุ-จิ-พาด แสงส่วางอันงดงามรุ่งเรืองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมยกร รม-ยะ-กอน สร้างความรื่นรมย์ สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมัย ระ-ไม มีเสน่ห์ น่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนมน รัด-ตะ-นะ-มน ใจแก้ว ใจวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติกร ระ-ติ-กอน ทำให้ยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติรมย์ ระ-ติ-รม รื่นรมย์ยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติรส ระ-ติ-รด รสแห่งความยินดี รสรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมตี รม-มะ-ตี กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์ธีรา รม-ที-รา นักปราชญ์ผู้น่ารื่นรมย์ นักปราชญ์ผู้น่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์นลิน รม-นะ-ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมยเนตร รม-ยะ-เนด ต้องตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์รวินท์ รม-ระ-วิน บัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมิดา ระ-มิ-ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา งามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิพร ระ-วิ-พอน ประเสริฐดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิภา ระ-วิ-พา แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวีนิภา ระ-วี-นิ-พา เสมือนพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสนาถ รด-สะ-นาด ปรอท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักตาภา รัก-ตา-พา รัศมีสีแดง สีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักติบูล รัก-ติ-บูน มีเสน่ห์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รังสิมา รัง-สิ-มา พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัมภ์รดา รำ-ระ-ดา ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รินคำ ริน-คำ พูดเรื่อย ๆ ทองริน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน พระอาทิตย์ยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งวิภา รุ่ง-วิ-พา รัสมีสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เรืองรำไพ เรือง-รำ-ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รจเรข รด-จะ-เรก การขีดเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิชา ระ-วิ-ชา ลูกพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราชาวดี รา-ชา-วะ-ดี ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจนา รุ-จะ-นา น่ารักน่าชอบใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์ชลี รม-ชะ-ลี มีความรุ่งเรืองอย่างน่ารื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจาภา รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิภา รุ-จิ-พา มีความงาม มีความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รจิตพิชญ์ ระ-จิต-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รพีพงศ์ ระ – พี-พง สกุลแห่งพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษิต รัก-สิด ได้รับการคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รังสิมันตุ์ รัง-สิ-มัน มีรัศมี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณ ระ-มน ยินดี รื่นเริง ความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รดามณี ระ-ดา-มะ-นี แก้วประพาฬ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณี รม-มะ-นี สตรีน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมณีย์ รม-มะ-นี ต้องอารมณ์ งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมัณยา ระ-มัน-ยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตมณี รัต-ตะ-มะ-นี แก้วแดง ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษณาลี รัก-สะ-นา-ลี มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษิณา รัก-สิ-นา คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชต์พัณณิน รัด-พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดีและมีเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฏฐพัชญ์ รัด-ถะ-พัด นักปราชญ์แห่งรัฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษ์พัชนันท์ รัก-พัด-ชะ-นัน ผู้รักษาความยินดีในกฎเกณฑ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ