ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร อ

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อจล อะ-จน ไม่หวั่นไหว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิตพล อะ-ชิด-พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไวคล่องแคล่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่นจอมทัพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ,ไม่มีอะไรเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้รู้มากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติชา อะ-ติ-ชา เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติชาติ อะ-ติ-ชาด ผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติเทพ อะ-ติ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญผู้มีตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิน อะ-ทิน ผู้ว่าง่ายเชื่อฟัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธินาถ อะ-ทิ-นาด ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิป อะ-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่งหรือขยันขันแข็งยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ความเจริญที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ผู้ไม่มีใครตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้มีค่ามากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนล อะ-นน ไฟอัคนีเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติไม่มีข้อเสียหาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศไม่มัวหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมองผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิก อะ-นิก กองทัพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ,ผู้ไม่ดับ,ไม่มีใครห้ามได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้อนุญาต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณาความใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้องเสียงบันลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพันติดตามมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนืองๆดีงามอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวายผู้ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุรักข์ อะ-นุ-รัก รักษาคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้งรู้ทะลุประโปร่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อเนชา อะ-เน-ชา ผู้ไม่หวั่นไหว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม,การร่วม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี,มีตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่งเป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครองผู้ปกป้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า,ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่งผู้ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรจน์ อัด เครื่องบูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรณพ อัน-นบ ทะเล,มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์มีประโยชน์อันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความผู้รู้หลักการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ธงของพระอริยะเครื่องหมายอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง,ประดับประดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัคคเดช อัก-คะ-เดด ความสง่างาม,ความยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัคคัญญ์ อัก-คัน สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครชัย อัก-คระ-ไช มีชัยอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ อัน แม่น้ำตัวหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตถ์ อัด เนื้อความ,ประโยชน์,ความต้องการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตนปกครองตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัทธ์ อัด กาลเวลาทางภาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนานอยู่ได้นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันฑาการ อัน-ทา-กาน รูปไข่,กลมรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันน์ อัน ข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาชว์ อาด ความซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาชวิน อาด-ชะ-วิน ผู้มีความซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาชัญ อา-ชัน บุรุษอาชาไนยหมยถึงคนที่ดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาณกร อา-นะ-กอน ผู้สร้างอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาณัติ อา-นัด การบังคับบัญชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาณันย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อานนท์ อา-นน ความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อานัณย์ อา-นัน ความไม่มีหนี้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อานัน อา-นัน หน้าปาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อานันท์ อา-นัน ความบันเทิงความชื่นใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาเนช อา-เนด ไม่หวั่นไหวมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุขเต็มไปด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อายุธ อา-ยุด อาวุธเครื่องรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารัทธ์ อา-รัด เริ่มต้นแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อำมฤต อำ-มะ-ริด น้ำทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิชย์ อิด การบูชาครู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิฏฐา อิด-ถา น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิกร อิด-ทิ-กอน ผู้สร้างความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิชัย อิด-ทิ-ไช ชนะด้วยฤทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธินพ อิด-ทิ-นบ มีความสำเร็จใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิพร อิด-ทิ-พอน ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จมีความสำเร็จมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิมนต์ อิด-ทิ-มน มีความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทัช อิน-ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุชุกร อุ-ชุ-กอน คนซื่อตรงที่รุ่งเรืองทำให้ตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุตรเดช อุด-ตะ-ระ-เดด มีเดชยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุทธิ อุด-ธิ ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุทัค อุ-ทัก ผู้เบิกบานใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพความเป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ,เอาใจใส่ในหน้าที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอื้ออังกูร เอื้อ-อัง-กูน อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โอบกิจ โอบ-กิด เอากิจธุระเอาใจใส่ในหน้าที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณิษฐ์ อนิด เล็กที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศร อะ-ดิ-สอน เป็นใหญ่ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิศ อะ-ทิด ผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิษฐ์ อะ-ทิด ผู้น่าปรารถนายิ่งหรือผู้ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็นเห็นเนืองๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อยทิศเฉียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุประสบผลสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถสาร อัด-ถะ-สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อศลย์ อะ-สน ไม่มีทุกข์โศก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสิต อะ-สิด ผิวคล้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศม์เดช อัด-สะ-เดด มีความกล้าแข็งดังหินผามีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัษฎา อัด-สะ-ดา แปดอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัษฎาวุธ อัด-สะ-ดา-วุด อาวุธ๘อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิษฎี อิด-สะ-ดี การบวงสรวง,บูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อคิราห์ อะ-คิ-รา แสงอาทิตย์ สวยเด่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติกานต์ อะ-ติ-กาน เป็นที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติพร อะ-ติ-พอน ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิติยา อะ-ทิ-ติ-ยา สูงส่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิศรี อะ-ทิ-สี เป็นมิ่งขวัญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนงค์นาถ อะ-นง-นาด นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุรดี อะ-นุ-ระ-ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุสรา อะ-นุด-สะ-รา ระลึกถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรกานต์ อะ-มอน-กาน ที่รักแห่งเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมราพร อะ-มะ-รา-พอน ประเสริฐดุจเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลธีรา อะ-มน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลิน อะ-มะ-ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรเทพิน ออน-เท-พิน เทวดาผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิภา ออน-นิ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรบุษป์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรไพลิน ออน-ไพ-ลิน ไพลินที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรพี ออน-ระ-พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรัมภา ออน-รำ-พา งามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อลิน อะ-ลิน ผึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อลีนา อะ-ลี-นา ว่องไว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวภาส์ อะ-วะ-พา รัศมีแจ่มจรัส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวิกา อะ-วิ-กา เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อเวกษา อะ-เวก-สา ตรวจตรา สังเกต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อศัลยา อะ-สัน-ละ-ยา ไม่มีทุกข์โศก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษิพร อัก-สิ-พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครภา อัก-คระ-พา มีรัศมีอันเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังคนา อัง-คะ-นา ผู้หญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควิภา อัง-คะ-วิ-พา รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุนิตย์ อัง-สุ-นิด รัศมีตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุมาลี อัง-สุ-มา-ลี มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังสนา อัง-สะ-นา ดอกประดู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังสุมาลิน อัง-สุ-มา-ลิน ดอกไม้เป็นรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันติกา อัน-ติ-กา พี่สาวคนโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันธิยา อัน-ทิ-ยา สมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อันนา อัน-นา ข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพกา อำ-พะ-กา แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัยยา ไอ-ยา ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัลิปรียา อัน-ลิ-ปรี-ยา เป็นที่รักของผึ้ง ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศรี อัด-สะ-รี คมกระบี่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาคิรา อา-คิ-รา พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา ผ่องใสเป็นประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาภาภัทร อา-พา-พัด มีรัศมีอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารดา อา-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารดี อา-ระ-ดี การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารตี อา-ระ-ตี งดเว้นจากความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารียา อา-รี-ยา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาศิรา อา-สิ-รา การอวยพร การปรารถนาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาศิรี อา-สิ-รี ผู้หวังดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาสินี อา-สิ-นี หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทิพร อิน-ทิ-พอน ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทิยา อิน-ทิ-ยา นางผู้เป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทิรา อิน-ทิ-รา พระนางลักษมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุกร อิน-ทุ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุกา อิน-ทุ-กา ดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุนิพา อิน-ทุ-นิ-พา เสมือนจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุภา อิน-ทุ-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิษยา อิด-สะ-ยา ฤดูฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรียะ อิด-สะ-รี-ยะ ความเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุนนดา อุน-นะ-ดา สูงเด่น ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรดี อุ-ระ-ดี แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรัสยา อุ-รัด-สะ-ยา ลูกสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมน อุ-ไร-มน ใจกุศล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรมนัส อุ-ไร-มะ-นัด ใจงามดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศิกา ไอ-สิ-กา นางผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อจลญา อะ-จะ-ละ-ยา มีความรู้ไม่หวั่นไหว รู้แน่นอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อจลา อะ-จะ-ลา ไม่หวั่นไหว มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ อายุยืน ไม่แก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรญา อะ-ชิ-ระ-ยา รู้รวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติญา อะ-ติ-ยา พิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อตินุช อะ-ติ-นุด หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิชา อะ-ทิ-ชา เกิดมายิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิช ออ-ระ-นิด งามชั่วนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนุช ออ-ระ-นุด หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อโรชา อะ-โร-ชา ไร้โรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขีบน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครชา อัก-คระ-ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจจนา อัด-จะ-นา นับถือ บูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจฉรา อัด-ฉะ-รา นางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจฉริยา อัด-ฉะ-ริ-ยา ผู้มีความอัศจรรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชเกศ อัน-ชะ-เกด ผมดำสลวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลี อัน-ชะ-ลี ไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลีกร อัน-ชะ-ลี-กอน ทำการไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชสา อัน-ชะ-สา จริงแท้ รวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชีรา อัน-ชี-รา มะเดื่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาจรีย์ อา-จะ-รี อาจารย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิชยา อิด-ชะ-ยา ครู การบูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุตรานุช อุด-ตะ-รา-นุด หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรชา อุ-ระ-ชา ลูกสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อจิรภาส์ อะ-จิ-ระ-พา ฟ้าแลบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจฉราพร อัด-ฉะ-รา-พอน นางฟ้าที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชลีพร อัน-ชะ-ลี-พอน การไหว้ที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัพชินี อับ-พะ-ชิ-นี กอบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกนุช เอก-กะ-นุด ลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โอภาส โอ-พาด ความสุกใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โอสธี โอ-สะ-ที ดาวประกายพรึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิพงศ์ อะ-ทิ-พง ตระกูลใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก รักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุสิกข์ อะ-นุ-สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรศักดิ์ อะ-มอน-สัก มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อเสข อะ-เสก ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุชวาล อัง-สุ-ชะ-วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณิมา อะ-นิ-มา เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณุภา อะ-นุ-พา ฟ้าแลบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวรณ์ อะ-นา-วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิกขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลณัฐ อะ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวรรณ อะ-มน-วัน อะ-มะ-ละ-วัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณา อะ-ระ-นา ออ-ระ-นา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนาฎ ออ-ระ-นาด หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครนาฎ อัก-คระ-นาด สาวงามเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังคณา อัง-คะ-นา ผู้หญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิกขณา อิก-ขะ-นา เห็นประจักษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรญาณ์ อะ-ชิ-ระ-ยา มีญาณอันรวดเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อโณชา อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิช ออ-ระ-นิด สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิชา ออ-ระ-นิ-ชา สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฐภิญญา อัด-ถะ-พิน-ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณิษฐา อนิด-ถา เล็กที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิกษณา อะ-พิก-สะ-นา เนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิษฐา อะ-พิด-ถา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิกษณา อัก-สะ-นา เห็นประจักษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิษฎา อิด-สะ-ดา น่าปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุษณิษา อุ-สะ-นิ-สา มงกุฎ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชิษฐา อัน-ชิด-ถา รุ่งโรจน์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด พรหมชั้นที่หก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณศยา อัน-สะ-ยา อยู่ด้วยลมหายใจ อยู่ด้วยความหวัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิษฎาอร อิด-สะ-ดา-ออน นางผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ยะ-ลัก มีลักษณะเป็นหนึ่ง ลักษณะไม่เหมือนใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัณ อัก-สอน-จัน คล่องเชิงเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศูรณ์ ไอ-สูน มีที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อำนวย อำ-นวย ให้ เป็นผู้ให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสิทธิ์ อะ-พิ-สิด สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัปสร อับ-สอน นางฟ้าบนสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตถ์ธนัฏฐ์ อัด-ทะ-นัด ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ต้องการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาภาพร อา-พา-พอน แสงประกายแห่งพร พรที่มีรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อคัมย์สิริ อะ-คำ-สิ-หริ งดงามไม่เหมือนใคร สวยไม่มีใครเหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อคัมย์พัชญ์ อะ-คำ-พัด ผู้รอบรู้ที่ไม่เหมือนใคร นักปราชญ์ที่ไม่เหมือนใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชา อะ-พิ-ชา ผู้เกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมรา อำ-มะ-รา เทวดา, ผู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อลิศรา อะ-ลิ-สะ-รา นางพญาผึ้ง, ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรูทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณันทิตา อะ-นัน-ทิ-ตา เจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรฤชา ออน-รึ-ชา นางงามอันเลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิฐานีย์ อะ-พิ-ถา-นี ผู้ตั้งมั่นอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาคิรารักษ์ อา-คิ-รา-รัก ผู้รักษาพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครภาพรหม อัก-คะ-ระ-พา-พรม ผู้ประเสริฐที่มีรัศมีเรืองรองเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ภวิกา อัน-พะ-วิ-กา แม่น้ำที่มึความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชวิชญ์ อะ-ริน-ชะ-วิด ผู้รู้แจ้งในการเกิดศัตรู(รู้เท่าทันศัตรู) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคอิชย์ อิง-คะ-อิด ครูผู้สง่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคอัณณ์ อิง-คะ-อัน แม่น้ำมหัศจรรย์, แม่น้ำแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงควรัชญ์ อิง-คะ-วะ-รัด ผู้รู้อันประเสริฐที่น่าอัศจรรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคนันท์ อิง-คะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคเสถียร อิง-คะ-สะ-เถียน ผู้มีความมั่นคงทางความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคเกียรติ อิง-คะ-เกียด ผู้มีชื่อเสียงอันอัศจรรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาจอง อาด-อง ผู้สง่า, ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
องอาจ อง-อาด ผู้มีความสง่า, ผู้มีความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสริยาภรณ์ อิด-สะ-ริ-ยา-พอน ผู้ประดับความเป็นใหญ่, เครื่องยศอันมีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรีญาภรณ์ อิด-สะ-รี-ยา-พอน ผู้ประดับความรอบรู้อันเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรจน์ชญาน์ อัด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ที่ควรแก่การสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐณิศา อัด-ถะ-นิ-สา ดวงจันทร์แปดดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐมณี อัด-ถะ-มะ-นี แก้วแปดชนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุชา อะ-รุ-ชา ผู้ไม่มีโรคภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฐพงษ์ อัด-ถะ-พง ตระกูลมั่งคั่งเงินทอง ,แปดเชื้อสาย (อัฐ แปลว่า เงิน,แปด) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อลิณีย์ อะ-ลิ-นี ผึ้งหญิง, สตรีผู้ว่องไว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวัฒณ์ อัก-คะ-ระ-วัด ความเจริญอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงควัทน์ อิง-คะ-วัด ผู้มีความรู้ในการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรพัชน์ อะ-ชิ-ระ-พัด พัดอันรวดเร็ว, รวดเร็วดังสายลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรภัสญ์ อะ-ชิ-ระ-พัด ผู้มีประกายความรู้ ผู้มีไหวพริบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยรดา ไอ-ระ-ดา ความยินดีของผู้ใหญ่, เจ้านายผู้ยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรทัย ออ-ระ-ไท สาวสวย, สาวงาม, สาวรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวินทร์ อะ-นา-วิน ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันต์ธิกา อะนันทิกา ผู้ยิ่งใหญ่อันไม่มีที่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกธนพสิษฐ์ เอก-ทะ-นะ-พะ-สิด ผู้ดีเลิศทางทรัพย์สินเป็นที่หนึ่ง, ผู้ร่ำรวยทรัพย์เป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัณณ์ศิญา อัน-สิ-ยา แม่น้ำอันเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรพรรณ อะ-มอน-พัน ผิวพรรณดังเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวริญ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้รู้อันยิ่งใหญ่, ผู้มีปัญญาเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวรินทร์ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวริน ไอ-ยะ-วะ-ริน ความประเสริฐของผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศ์ณัฏฐา ไอ-นัด-ถา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศ์สุนันท์ ไอ-สุ-นัน ผู้น่ารักอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ