ความหมายของชื่อ ' พัชรากร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กริพันธ์ กะ-ริ-พัน เสาที่ผูกช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐพันธ์ กัน-ถะ-พัน เชือกผูกรอบคอช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลพัทธ์ กุน-ละ-พัด เกี่ยวข้องกับสกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญพันธุ์ จะ-รูน-พัน มีความผูกพันที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิดความฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพัฒน์ ฉัน-ทะ-พัด เจริญด้วยฉันทะเจริญด้วยความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิติพัทธ์ ชิ-ติ-พัด เกี่ยวข้องกับชัยชนะมีชัยชนะอันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานพัฒน์ ถา-นะ-พัด มีฐานะเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด มีความรู้ดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐพัฒน์ นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐพันธ์ นัด-ถะ-พัน ตระกูลของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทพัทธ์ นน-ทะ-พัด ผูกพันด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพัตธร นะ-พัด-ทอน ทรงไว้ซึ่งความใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทพัทธ์ นัน-ทะ-พัด ผูกพันกับความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิพัฒน์ นัน-ทิ-พัด เจริญด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติดแต่งเรื่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน,สืบสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพิพัฒน์ พอน-พิ-พัด เจริญด้วยพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ พัด ผูกพันติดแน่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลังมีพลังเข้มแข็งผู้มีกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันเดช พัน-เดด มีอำนาจมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธวัช พัน-ทะ-วัด มีการพูดอันมั่นคงคำพูดที่ผูกมัดใจคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิน พัน-ทิน สร้างก่อให้เกิดแสงผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพัฒน์พร พิ-พัด-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรพัฒน์ พี-ระ-พัด ความเจริญของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิพันธ์ อะ-ทิ-พัน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ผู้ไม่มีใครตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์มีประโยชน์อันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิทธิพัทธ์ อิด-ทิ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จมีความสำเร็จมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พัทธ์ พง-พัด เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศพัฒน์ ยด-สะ-พัด เจริญด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศพัทธ์ ยด-สะ-พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศพัทธ์ วง-สะ-พัด ผูกพันสกุลวงศ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพัส จิ-ระ-พัด มีอายุยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธวิศ พัน-ทะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันเลิศ พัน-เลิด เลิศยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มโนพัศ มะ-โน-พัด มีอำนาจทางใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรพัศ สุ-ระ-พัด อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพัชร กะ-หนก-พัด ทองและเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพัชร กะ-มน-พัด ใจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลพัชร กุน-ละ พัด เพชรประจำตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพักต์ จะ-ตุ-พัก พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรพัสตร์ จิด-พัด เสือดาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธมน พัด-ทะ-มน ผูกพันใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนพัทธ์ มะ-นะ-พัด มน-นะ-พัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หทัยพันธน์ หะ-ไท-พัน ตรึงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด เป็นที่รักดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสุพพัต พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติดีอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พอนสุพพัด พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พักตร์พริ้ง พัก-พริ้ง หน้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตราพร พัด-ตรา-พอน ผ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ธีรา พัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้กล้าหาญมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิกา พัน-ทิ-กา ผู้มีความผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิตร พัน-ทิด ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิตรา พัน-ทิด-ตรา ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิภา พัน-ทิ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธิสา พัน-ทิ-สา เจ้าแห่งพันธะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธุ์ผรา พัน-ผะ-รา เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัลลภา พัน-ละ-พา คนโปรด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพัตรา สุ-พัด-ตรา ผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพาพันธ์ อำ-พา-พัน หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรางค์ พัด-ชะ-ราง ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรี พัด-ชะ-รี เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรียา พัด-ชะ-รี-ยา พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัลพัชร วิ-รัน-พัด หายากดุจเพชร เพชรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพัชรี สุ-พัด-ชะ-รี เพชรที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวพัชร สุ-วะ-พัด ดีงามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรพัชร อุ-ไร-พัด เพชรประดับทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนี พัด-ชะ-นี พัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา มีความแข็ง คงทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญพักตร์ เพ็น-พัก หน้าอิ่มเอิบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พันธุ์ พง-พัน พวกพ้องวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จาฏุพัจน์ จา-ตุ-พัด มีวัจนะน่าฟัง พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎาพันธ์ ชะ-ดา-พัน กลุ่มชฎา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒน์นรี พัด-นะ-รี ความเจริญของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนี พัด-ทะ-นี ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนียา พัด-ทะ-นี-ยา ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณิน พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณี พัน-นี คำอธิบาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน งามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ควมเจริญและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรวาท พัด-ชะ-ระ-วาด คำพูดประดุจดั่งเพชร คำพูดอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชราภา พัด-ชะ-รา-พา รัศมีเพชร เปล่งประกายเหมือนเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อคัมย์พัชญ์ อะ-คำ-พัด ผู้รอบรู้ที่ไม่เหมือนใคร นักปราชญ์ที่ไม่เหมือนใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีญาพัชญ์ ปรี-ยา-พัด ผู้มีปัญญารอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักก์พันธ์ สัก-พัน ผู้ผูกพันความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์พันธ์ สัก-พัน ผู้ผูกพันธ์กับอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชร์พิสิษฐ์ พัด-พิ-สิด เพชรที่ดีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรพัชน์ อะ-ชิ-ระ-พัด พัดอันรวดเร็ว, รวดเร็วดังสายลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญญพัชร์ สะ-รัน-ยะ-พัด ผู้มีความรู้ประเสริฐและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรพัฒณ์ สิ-ระ-พัด ความเจริญอันสูงส่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณวิญพัฒช์ นะ-วิน-พัด ความเจริญที่เกิดขึ้นในจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณ์พัชรางค์ พัน-พัด-ชะ-ราง ผู้มีรูปร่างเข้มแข็งผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัณณ์สุนันท์ พัน-สุ-นัน ผู้น่าพอใจในความดีของชนชั้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พันธมน พิม-พัน-ทะ-มน ผู้มีรูปแบบเป็นที่ผูกพันทางใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชต์พัณณิน รัด-พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดีและมีเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฏฐพัชญ์ รัด-ถะ-พัด นักปราชญ์แห่งรัฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญนพัต ขวัน-นะ-พัด ผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ธนนันท์ พัด-ทะ-นะ-นัน ผู้ยินดีในทรัพย์ที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒน์พันธิน พัด-พัน-ทิน ผู้ผูกพันความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อนพัช พิม-อะ-นะ-พัด ผู้มีรูปร่างดีหาที่ติไม่ได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พัทนี พิม-พัด-นี ผู้เป็นแบบอย่างของการให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิพัชรา สะ-สิ-พัด-ชะ-รา เพชรแห่งดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษ์พัชนันท์ รัก-พัด-ชะ-นัน ผู้รักษาความยินดีในกฎเกณฑ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ