ความหมายของชื่อ ' พิธิวัฒน์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชพิมุข ชัด-พิ-มุก นักรบผู้เป็นหัวหน้าหัวหน้านักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรพิชญ์ ที-ระ-พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่งตรัสรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่นตั้งใจมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิท นิ-พิด รู้ชัดประกาศให้รู้ชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมากเต็มไปด้วยสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพิพัฒน์ พอน-พิ-พัด เจริญด้วยพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาทร พิด-ชา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อความรู้,เอาใจใส่ในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชัยยุทธ พิ-ไช-ยุด รบชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาน พิ-ชาน ความรู้สึกตัว,การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์หลักการวิธีการพิธีการจัดการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีวิธีการที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพัฒน์พร พิ-พัด-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมายมีทรัพย์ต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภัช พิ-พัด การแจกแบ่ง(เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ชนก พิม-ชะ-นก เหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบต่อสู้ไม่ยอมแพ้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรชัช พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้าความเป็นผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรัล พิ-รัน หายากงามโปร่งบาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียรมีความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรุณฤทธิ์ พิ-รุน-ริด ความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฏฐพิชญ์ รัด-ถะ-พิด เมืองนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชพิสิฐ ชัด-พิ-สิด นักรบพิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญพิสิษฐ์ ทัน-พิ-สิด โชคดีเป็นพิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ มีความเพียรประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชเญศ พิด-ชะ-เยด จอมปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชเยศ พิด-ชะ-เยด เจ้าแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชัยภูษิต พิ-ไช-พู-สิด ประดับด้วยความชนะมีชัยชนะเป็นอาภรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิเชษฐ พิ-เชด ประเสริฐที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทวัส พิด-ทะ-วัด ผู้ฉลาดผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศลย์ พิ-สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศุทธิ์ พิ-สุด สะอาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิษณุวัชร์ พิด-สะ-นุ-วัด เพชรของพระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสัช พิ-สัด เสียสละสละทิ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสิษฐ์ พิ-สิด ดีเลิศมั่งมีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวชพิสิฐ เวด-พิ-สิด หมอผู้ประเสริฐสุดมีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เศรษฐพิชญ์ เสรด-ถะ-พิด นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรพิชญ์ สุ-ระ-พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพิชญ์ กะ-หนก-พิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุมพิน จุม-พิน การจุมพิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลพินทุ์ ชะ-ละ-พิน หยาดน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญพิชชา ทัน-พิด-ชา มีความรู้ยิ่งดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญพิมล ทัน-พิ-มล มีโชคดีและไร้มลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพิน นะ-พิน ใหม่ สด สาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาถนพิน นาด-นะ-พิน มีที่พึ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวนพิศ ชวน-พิด ดึงดูดจิตใจให้พิศวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุชนพิน นุด-นะ-พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนพิน พอน-นะ-พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพินิต พอน-พิ-นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพกานต์ พิม-พะ-กาน รูปงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ทอง พิม-ทอง รูปงามดังทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ธิดา พิม-ทิ-ดา ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์นารา พิม-นา-รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์นิภา พิม-นิ-พา มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ผกา พิม-ผะ-กา ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พร พิม-พอน แม่แบบที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิสุทธ์ พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วิภา พิม-วิ-พา มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วิมล พิม-วิ-มน รูปร่างไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วิไล พิม-วิ-ไล รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์สุธี พิม-สุ-ที ถ่ายแบบนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์สุภา พิม-สุ-พา รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพาพร พิม-พา-พอน มีรูปร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมรทา พิม-ระ-ทา การต่อสู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลแข พิ-มล-แข จันทร์กระจ่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลรัตน์ พิ-มน-รัด แก้วที่ปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลศรี พิ-มน-สี บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรดา พิ-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้มีความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิศลยา พิ-สน-ละ-ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสินี พิ-สิ-นี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสุดา พิ-สุ-ดา หญิงวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพราพินิต เพรา-พิ-นิด สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรพิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาพิต พา-พิด ผู้ได้รับการอบรมแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาพิมล พา-พิ-มน รัศมีไร้มลทิน รุ่งเรืองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิพิมพ์ สะ-สิ-พิม เปรียบเหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิตตา สุ-พิด-ตา งดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดพิรุน หยาด-พิ-รุน ละอองน้ำฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรเทพิน ออน-เท-พิน เทวดาผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพิกา อำ-พิ-กา น้ำนมที่ให้ชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชา พิด-ชา ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาพร พิด-ชา-พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาภา พิด-ชา-พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิงสาวผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญา พิด-ชะ-ยา