ความหมายของชื่อ ' ภูธน ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัวพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกียรติภูมิ เกียด-พูม เกียรติเพราะความนิยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ1กามาวจรภูมิ2.รูปาวจรภูมิ3.อรูปาวจรภูมิ4.โลกุตรภูมิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิดภูมิลำเนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยภู บุน-ยะ-พู ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูธิป พู-ทิบ เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิ พูม แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริช พู-ริด แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริณัฐ พู-นิ-รัด นักปราชญ์ผู้มีปัญญากว้างขวาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริเดช พู-ริ-เดด มีอำนาจมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูรินท์ พู-ริน เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูรี พู-รี แผ่นดินปัญญากว้างไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวดล พู-วะ-ดน แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวเดช พู-วะ-เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวนนท์ พู-วะ-นน พอใจในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวนัตถ์ พู-วะ-นัด มีประโยชน์ในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวนาถ พู-วะ-นาด พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภู วิ-พู ผู้เป็นเจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชัยภูษิต พิ-ไช-พู-สิด ประดับด้วยความชนะมีชัยชนะเป็นอาภรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูเมศ พู-เมด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูวิศ พู-วิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูสิทธิ พู-สิด มีความสำเร็จในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูษิตา พู-สิ-ตา ประดับประดาแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยชุมภู ไช-ชุม-พู ชนะในดินแดนทั้งหลาย, ชนะไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ภูมิ สัน-พูม แผ่นดินอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหภูมิ สะ-หะ-พูม ผู้ร่วมแผ่นดินเดียวกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ภูมินันท์ พิด-พู-มิ-นัน ผู้ยินดีในแผ่นดินที่ชาญฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ