ความหมายของชื่อ ' ลัญฉกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชลัช ชะ-ลัด เกิดในน้ำหมายถึงปลาหรือดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลันธร ชะ-ลัน-ทอน ทะเลหรือมหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลังทรงพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลังทรงพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัช วะ-ลัด ปลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตลักษณ์ กริด-ตะ-ลัก ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกวลัย กะ-หนก-วะ -ไล กำไลทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญวลัย ทัน-วะ-ไล กำไลดีเลิซ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน นะ-ลัด-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตยลัภย์ นิด-ตะ-ยะ-ลับ มีลาภเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยกร วะ-ไล-กอน กำไลข้อมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยพร วะ-ไล-พอน กำไลที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มทนาลัย มะ-ทะ-นา-ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐลัดดา นัด-ถเ-ลัด-ดา สายของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวลัญช์ นัด-วะ-ลัน เครื่องหมายของปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธพรรณ ลัด-ทะ-พัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรลักษณ์ บอ-วอน-ลัก มีลักษณะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณ์นารา ลัก-สะ-นา-รา รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มีลักษณะงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก มีลักษณะที่เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก มีลักษณะดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก เรือนร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก ลักษณะแห่งโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฬาลักษณ์ จุ-รา-ลัก มีลักษณะเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ยะ-ลัก มีลักษณะเป็นหนึ่ง ลักษณะไม่เหมือนใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก ลักษณแห่งความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยิ่งลักษณ์ ยิ่ง-ลัก มีลักษณะที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินภาลัย สิ-หริ-นะ-พา-ไล เป็นมิ่งขวัญของท้องฟ้า เป็นศรีของท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลักจิตร สะ-หลัก-จิด ตรึงไว้ด้วยความงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลักจิต สะ-หลัก-จิด ตราตรึงไว้ในดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวลัย นัด-วะ-ไล กำไลของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิลักษณ์ สุด-ทิ-ลัก ผู้มีรูปร่างอันสะอาดหมดจด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัฏฐ์ พะ-ลัด ผู้ตั้งอยู่ในกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัชธมนต์ พะ-ลัด-ทะ-มน ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญช์ พัก-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะมีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชลักษิกา กด-ชะ-ลัก-สิ-กา ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ