ความหมายของชื่อ ' วรมน ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
วรมน วอ-ระ-มน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คำนวร คำ-นวน ควร,ถูกต้อง,เหมาะ,พอดีๆ,ชอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน ผิวพรรณแห่งคนคนผู้มีผิวพรรณสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวรัตน์ ชะ-วะ-รัด มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิตวร ชิ-ตะ-วอน มีชัยอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวร นัด-ถะ-วอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทวร นน-ทะ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิวร นัน-ทิ-วอน มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรกานต์ บอ-วอน-กาน ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรชัย บะ-วอน-ไช ชัยชนะที่ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรทัต พอ-วอน-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรนันท์ บอ-วอน-นัน มีความสุขอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรพจน์ บอ-วอน-พด ถ้อยคำอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรภัค บอ-วอน-พัก ความเจริญอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรรัช บอ-วอน-รัด สมบัติอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรวิชญ์ บอ-วอน-วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรวิทย์ บะ-วอน-วิด มีความรู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบมีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ,ชัยชนะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณ วะ-รน ป้องกำแพงการป้องกันภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดร วอ-ระดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรถ วะ-รด ไม้ค้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐให้พร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐให้พร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพรต วอ-ระ-พด มีพรดอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐมีพลังอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐเกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรเมธ วอ-ระ-เมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณธัช วัน-นะ-ทัด เด่นทางหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณลภย์ วัน-ลบ ได้รับเกียรติมีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือผู้เขียนเสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวิบูล วอ-ระ-วิ-บูน เต็มไปด้วยความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐหรือชนะคนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐมีความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์ วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐผู้ให้พร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัทยา วะ-รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรานนท์ วะ-รา-นน ความยินดีในสิ่งประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราเมธ วะ-รา-เมธ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด,สุดที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควร อัง-คะ-วอน ผู้มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพงศ์ วอ-ระ-พง มีตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาราวรรษ ทา-รา-วัด ฝนจำนวนมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่,พระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวริศ ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณิศวร ผะ-นิ-สวน นาคราช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสวร พาด-สะ-วอน ผู้มีรัศมีประเสริฐพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศวริศ ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรภาส วอ-ระ-พาด แสงสว่างอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริษ วะ-ริด ฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญวรัตน์ ทัน-วะ-รัด มีโชคและประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีวรา ที-วะ-รา ประเสริฐด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวรัตน์ นะ-วะ-รัด แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทายและไพฑูรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจวรีย์ นิด-วะ-รี ผู้ประเสริฐเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรรัตน์ บอ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพักตร์ วอ-ระ-พัก ดวงหน้าสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรฤทัย วอ-ระ-ไท มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัมพร วะ-รำ-พอน ประเสริฐดุจฟ้าหรือสวรรค์ ฟ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุชวรา นุด-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุปผาสวรรค์ บุบ-ผา-สะ-หวัน ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรวรุ่ง แพรว-รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรทา วอ-ระ -ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปรีย์ วอ-ระ-ปรี ประเสริฐและเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรารมย์ วะ-รา-รม มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินรำไพ วะ-ริน-รำ-ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริมน วะ-ริ-มน เลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกาวรัตน์ สะ-กา-วะ-รัด ขาวสะอาดหมดจดดั่งแก้วใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรินทร์ วะ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรา สุ-วะ-รา ผู้ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังควรา อัง-คะ-วะ-รา มีสรรพางค์งดงาม งามทั้งสรรพางค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพิชชา วอ-ระ-พิด-ชา มีความรู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรศักดิ์ บะ-วอน-สัก อำนาจที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชวรรณ กด-ชะ-วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกวรรณ กะ-หนก-วัน มีผิวพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรวรรณ จิด-ตะ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุไรวรรณ จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติวรดา ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติวรรณ ถิ-ติ-วัน ผิวพรรณที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวรา นัด-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน มีผิวงามเป็นสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาวรรณ ทะ-นา-วัน ผู้สวยด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนีวรรณ ทะ-นี-วัน วรรณะแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิดาวรรณ ทิ-ดา-วัน ลูกสาวผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรวรรณ ที-ระ-วัน ชนชั้นของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาวรรณ นะ-พา-วัน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน ผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวรท พัน-วะ-รด ให้พรคือผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพรรณ วอ-ระ-พัน ผิวพรรณมีประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณพร วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจวรรณ เบน-จะ-วัน 5 สี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลวรรณ พิ-มน-วัน มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิราวรรณ พิ-รา-วัน ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิลาวรรณ พิ-ลา-วัน งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑาวรรณ มน-ทา-วัน สุราดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีวรรณ มะ-นี-วัน แก้วมณีที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณรดา วัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณเลขา วัน-เล-ขา ดินสอพอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวรณ์ อะ-นา-วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวรรณ อะ-มน-วัน อะ-มะ-ละ-วัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน งามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรลักษณ์ บอ-วอน-ลัก มีลักษณะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลีฬฆวรรณ ลีน-หะ-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิสาข์ วัน-วิ-สา ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภาวรรณ สุ-พา-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิงควรรณ สิง-คะ-วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดาวรรณ สุ-ดา-วัน หญิงผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภาวรรณ โส-พา-วัน ผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เหมวรรณ เหม-มะ-วัน ผิวดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณห์วรา จิน-วะ-รา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปภา วอ-ระ-ปะ-พา ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัควริน สุ-พัก-วะ-ริน ผู้สวยงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์วรัชยา วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงควรัชญ์ อิง-คะ-วะ-รัด ผู้รู้อันประเสริฐที่น่าอัศจรรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชาวรินทร์ นัด-ชา-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมกับความรอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวรรจน์ สิ-วัด คำสรรเสริญอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศ์วริศ วง-วะ-ริด ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัชวรมน์ นะ-วัด-วะ-รม ผู้เยาว์วัยที่มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัตม์มนพร วะ-รัด-มะ-นะ-พอน ผู้มีใจประเสริฐและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัฏฐ์อร วะ-รัด-ออน หญิงงามผู้มีความประเสริฐแปดประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวริญ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้รู้อันยิ่งใหญ่, ผู้มีปัญญาเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวรินทร์ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวริน ไอ-ยะ-วะ-ริน ความประเสริฐของผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ