ความหมายของชื่อ ' อนิวัต ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อนณ อะ-นน ผู้ไม่มีหนี้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนพัช อะ-นะ-พัด ผู้หาที่ติไม่ได้ผู้ไม่มีใครตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้มีค่ามากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนล อะ-นน ไฟอัคนีเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติไม่มีข้อเสียหาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศไม่มัวหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัดดา อะ-นัด-ดา ไม่ยึดถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันตชัย อะ-นัน-ตะ-ไช ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันตพร อะ-นัน-ตะ-พอน ดีไม่มีที่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวิล อะ-นา-วิน ไม่เศร้าหมองผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิก อะ-นิก กองทัพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ,ผู้ไม่ดับ,ไม่มีใครห้ามได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุชิต อะ-นุ-ชิด ชนะเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตร อะ-นุด ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทัต อะ-นุ-ทัด มอบให้อนุญาต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทัย อะ-นุ-ไท ความกรุณาความใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุนัย อะ-นุ-ไน ความเป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุนาท อะ-นุด-นาด เสียงกึกก้องเสียงบันลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุพนธ์ อะ-นุ-พน เกี่ยวพันติดตามมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนืองๆดีงามอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวายผู้ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุรักข์ อะ-นุ-รัก รักษาคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรตน์ อะ-นุ-วัด ประพฤติปฏิบัติตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวิท อะ-นุ-วิด รู้แจ้งรู้ทะลุประโปร่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันต์ยศ อะ-นัน-ยด มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทัศน์ อะ-นุ-ทัด ความเห็นเห็นเนืองๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุทิศ อะ-นุ-ทิด ทิศน้อยทิศเฉียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุศิษฎ์ อะ-นุ-สิด ผู้ได้รับการสั่งสอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญพร อะ-นัน-ยะ-พอน ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พอนสุพพัด พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดเดือน หยาด-เดือน แสงนวลของดวงจันทร์ที่ทอลงมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนงค์นาถ อะ-นง-นาด นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวิลา อะ-นา-วิ-ลา ผู้ไม่มัวหมอง ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุตรีย์ อะ-นุด-ตะ-รี ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุธิดา อะ-นุ-ทิ-ดา ลูกสาวคนเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุรดี อะ-นุ-ระ-ดี ความยินดีเนือง ๆ ความยินดีเสมอ ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุสรา อะ-นุด-สะ-รา ระลึกถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญญา อะ-นัน-ยา เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันตญา อะ-นัน-ตะ-ยา ผู้รู้ไม่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มะลิซ้อน มะ-ลิ-ซ้อน ดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก รักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุสิกข์ อะ-นุ-สิก ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวรณ์ อะ-นา-วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ยะ-ลัก มีลักษณะเป็นหนึ่ง ลักษณะไม่เหมือนใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวินทร์ อะ-นา-วิน ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนันต์ธิกา อะนันทิกา ผู้ยิ่งใหญ่อันไม่มีที่สิ้นสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อนพัช พิม-อะ-นะ-พัด ผู้มีรูปร่างดีหาที่ติไม่ได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ