ความหมายของชื่อ ' อภิวัฒน์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม,การร่วม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี,มีตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่งเป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครองผู้ปกป้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า,ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่งผู้ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุประสบผลสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โอภาส โอ-พาด ความสุกใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิกขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิกษณา อะ-พิก-สะ-นา เนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิษฐา อะ-พิด-ถา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสิทธิ์ อะ-พิ-สิด สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชา อะ-พิ-ชา ผู้เกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิฐานีย์ อะ-พิ-ถา-นี ผู้ตั้งมั่นอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ