ความหมายของชื่อ ' จันทรัสม์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์,เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรกฤษณ์ จัก-กริด พระนารายณ์ทรงจักร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรธร จัก-กระ-ทอน ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพันธ์ จัก-กระ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักริน จัก-กริน พระราชาพระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์7,ประกอบด้วย4ส่วน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรัช จัน-ทะ-รัด ดาวพุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรจักร ฉัด-ตระ-จัก ปูมโหราศาสตร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน(เด่นกว่าคนอื่น) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้มีความรู้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพงศ์ จัก-กระ-พง ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศจัย นิด-ไจ ตัดสินใจความประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จังคนิภา จัง-คะ-นิ-พา มีรัศมีงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันจิมา จัน-จิ-มา งามเหมือนดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทพร จัน-ทะ-พอน พระจันทร์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทภา จัน-ทะ-พา เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ทิพย์ จัน-ทิพ มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์เพ็ญ จัน-เพ็น พระจันทร์เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภา จัน-ทรา-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทัปปภา จัน-ทับ-ปะ-พา แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิมันตุ์ จัน-ทิ-มัน พระจันทร์ เดือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แจ่มจันทร์ แจ่ม-จัน พระจันทร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์สม จัน-สม เสมอด้วยจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์หอม จัน-หอม เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขีบน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทมณี จัน-ทะ-มะ-นี แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน เครื่องประดับงามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจักขณา พิ-จัก-ขะ-นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักษณา จัก-สะ-นา การพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจักษณ์ พิ-จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัณ อัก-สอน-จัน คล่องเชิงเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิจักขณ์ สุ-วิ-จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภจักขณ์ สุ-พะ-จัก ผู้รู้ถึงความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ