ความหมายของชื่อ ' ธนุส ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธนุส ทะ-นุด ธนู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวรรธน์ นัด-ถะ-วัด นักปราชญ์ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกร ทะ-นะ-กอน สร้างทรัพย์สิน,มั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ทำเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนชัย ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ตระกูลเศรษฐี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชนะด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนโชติ ทะ-นะ-โชด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์มีทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนดล ทะ-นะ-ดน บันดาลทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนเดช ทะ-นะ-เดด มีทรัพย์เป็นอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนทัต ทะ-นะ-ทัด มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์มั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน เต็มไปด้วยทรัพย์มีทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน รวบรวมทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์,เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ความเจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด มีเพชรเป็นสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวิทย์ ทะ-นะ-วิด รู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวินท์ ทะ-นะ-วิน ได้ทรัพย์สินมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวุฒิ ทะ-นะ-วุด เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนะดี ทะ-นะ-ดี ทรัพย์ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัช ทะ-นัด เกิดจากทรัพย์คนร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัชชัย ทะ-นัด-ไช ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัชชา ทะ-นัด-ชา เกิดจากทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน มีพรอันเกิดจรกทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัตถ์ ทะ-นัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์มีกำไรคือทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัท ทะ-นัด ผู้ให้ทรัพย์ผู้ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัน ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนันชัย ทะ-นัน-ไช ผู้มีทรัพย์และมีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนากร ทะ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาฒย์ ทะ-นาด ผู้ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาดุล ทะ-นา-ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้มีทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาตย์ ทะ-นาด ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาธิป ทะ-นา-ทิบ เจ้าแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนานพ ทะ-นา-นบ มีทรัพย์ใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนายุต ทะ-นา-ยุด ขวนขวายในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์หรือผู้ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิต ทะ-นิด หนัก,เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่าพยัญชนะธนิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทินผู้ขจัดความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความวิธีประพันธุ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมายมีทรัพย์ต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูธน พู-ทน มีทรัพย์ในแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวรรธน์ อะ-นุ-วัด เจริญตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนานอยู่ได้นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวสาธน์ ชี-วะ-สาด กำลังแห่งชีพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พหุธน พะ-หุ-ทน มีทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศธนะ ยด-ทะ-นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธนพ สุ-ทะ-นบ ใหม่เอี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน มีทรัพย์เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพร ทะ-นะ-พอน มีทรัพย์เป็นพร มีทรัพย์ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัญญา ทะ-นัน-ยา มีความรู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัตพร ทะ-นัด-พอน มีทรัพย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาภา ทะ-นา-พา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนารีย์ ทะ-นา-รี มีทรัพย์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิยา ทะ-นิ-ยา ปรารถนาในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนีพร ทะ-นี-พอน มีพรเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนียา ทะ-นี-ยา ปรารถนาในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หทัยพันธน์ หะ-ไท-พัน ตรึงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน มีผิวงามเป็นสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนัฏฐา ทะ-นัด-ถา ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาพรรณ ทะ-นา-พัน มีผิวพรรณเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาภรณ์ ทะ-นา-พอน มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาวรรณ ทะ-นา-วัน ผู้สวยด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนีวรรณ ทะ-นี-วัน วรรณะแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณักษ์ธนัฏฐ์ นัก-ทะ-นัด ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตถ์ธนัฏฐ์ อัด-ทะ-นัด ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ต้องการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยชญ์ธนัฏฐ์ ยด-ทะ-นัด ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สณฑ์ธนิน สน-ทะ-นิน ผู้มีป่าเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สธนสุทธ์ สะ-ทะ-นะ-สุด ผู้บริสุทธิ์ที่ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สธนธฤต สะ-ทะ-นะ-ทิด ผู้ร่ำรวยและมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัพพ์ธนวันต์ ทับ-ทะ-นะ-วัน ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกธนพสิษฐ์ เอก-ทะ-นะ-พะ-สิด ผู้ดีเลิศทางทรัพย์สินเป็นที่หนึ่ง, ผู้ร่ำรวยทรัพย์เป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิฌธนัน ทิ-ชะ-ทะ-นัน ผู้มีทรัพย์ทีมีการพิจารณาอันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธ์ธนนันท์ พัด-ทะ-นะ-นัน ผู้ยินดีในทรัพย์ที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาธร ทะ-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ