ความหมายของชื่อ ' ภิรมย์เวศน์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิคม อะ-พิ-คม การเยี่ยม,การร่วม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชัจ อะ-พิ-ชัด มีชาติสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชัย อะ-พิ-ไช ผู้มีชัยชนะเหนือใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชาติ อะ-พิ-ชาด เกิดดี,มีตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธรม์ อะ-พิ-ทอน ธรรมะขั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิธาร อะ-พิ-ทาน ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินัทธ์ อะ-พิ-นัด ผูกพันยิ่งเป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภินันทน์ อะ-พิ-นัน ผูกพันยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิบาล อะ-พิ-บาน ผู้คุ้มครองผู้ปกป้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิมุข อะ-พิ-มุก เป็นหัวหน้า,ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรต อะ-พิ-รด ผู้ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวรรธน์ อะ-พิ-วัด มีความเจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่งผู้ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวุฒิ อะ-พิ-วุด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภมีลาภได้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสมย์ อะ-พิ-สม บรรลุประสบผลสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภิดา สุ-พิ-ดา ความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศภิดา โส-พิ-ดา นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศภิต โส-พิด งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศภิตา โส-พิ-ตา นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภิดา สุ-พิ-ดา ผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภิต โส-พิด งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรดี อะ-พิ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรตา อะ-พิ-ระ-ตา ความยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภิญญา สุ-พิน-ยา ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิญญา อะ-พิน-ยา ผู้มีปฏิภาณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมณ พิ-ระ-มน ยินดียิ่ง รื่นรมย์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิกขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิขณา อะ-พิก-ขะ-นา เนืองนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฐภิญญา อัด-ถะ-พิน-ยา มีความรู้ยิ่งแปดประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศภิษฐ์ โส-พิด งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศภิษฐา โส-พิด-ถา ผู้งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิกษณา อะ-พิก-สะ-นา เนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิษฎา อะ-พิด-สะ-ดา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิษฐา อะ-พิด-ถา เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสิทธิ์ อะ-พิ-สิด สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชา อะ-พิ-ชา ผู้เกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิฐานีย์ อะ-พิ-ถา-นี ผู้ตั้งมั่นอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรณ์โศภิน สอน-โส-พิน ผู้มีความสวยงามเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริโศภิน สิ-ริ-โส-พิน ผู้มีความสวยงามอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ