ความหมายของชื่อ ' คณนาถ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คณนาถ คะ-นะ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายนามหนึ่งของพระคเณศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณาธิป คะ-นา-ทิบ ผู้เป็นหัวหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิต คะ-นิด วิชาคำนวณ,การคำนวณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิน คะ-นิน เป็นใหญ่ในคณะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณินทร์ คะ-นิน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนังคณ์ อะ-นัง ไม่มีกิเลศไม่มัวหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณัสนันท์ คะ-นัด-สะ-นัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิฏฐา คะ-นิด-ถา ยืนหยัดได้ด้วยคณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังคณา อัง-คะ-นา ผู้หญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิศร คะ-นิด-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิสสร คะ-นิด-สอน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์คณุฒน์ นัด-คะ-นุด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐกว่าใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ