ความหมายของชื่อ ' ชยาณิญช์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชยาณิญช์ ชะ-ยา-นิน ผู้มีชัยชนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยณัฐ ชะ-ยะ-นัด ชัยชนะของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยทัต ชะ-ยะ-ทัด ให้ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยธร ชะ-ยะ-ทอน ทรงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยพัทธ์ ชะ-ยะ-พัด เกี่ยวเนื่องกับความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยรพ ชะ-ยะ-รบ เสียงร้อยด้วยชัยชนะเสียงแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยังกูร ชะ-ยัง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยันต์ ชะ-ยัน ผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยากร ชะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยางกูร ชะ-ยาง-กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยานันต์ ชะ-ยา-นัน มีชัยชนะหาที่สุดมิได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยานันท์ ชะ-ยา-นัน ยินดีในชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยาวุธ ชะ-ยา-วุด มีชัยชนะเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยิน ชะ-ยิน ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตม์ ชะ-ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิชย์ อิด การบูชาครู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยพศ ไช-ยะ-พต ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยามร ชะ-ยา-มอน มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิชยา อิด-ชะ-ยา ครู การบูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยา พิด-ชะ-ยา ชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรชยา พี-ระ-ชะ-ยา ชัยชนะของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัญชยา มะ-นัน-ชะ-ยา ผู้ชนะใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตพงศ์ ชะ-ยุด-พง เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชยา นัด-ชะ-ยา ชัยชนะของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชยาน์ นัด-ถะ-ยา นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชชยา นิด-ชะ-ยา ชัยชนะที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยชุมภู ไช-ชุม-พู ชนะในดินแดนทั้งหลาย, ชนะไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยกร ชะ-ยะ-กอน ผู้สร้างชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองไชย ครอง-ไช ผู้ดำรงชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรชยะ ไกร-ชะ-ยะ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์วรัชยา วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แสงพิชย์ แสง-พิด ผู้ได้รับชัยชนะอันรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงคอิชย์ อิง-คะ-อิด ครูผู้สง่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยวิชช์ พิด-ยะ-วิด ผู้รอบรู้ในชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิ์พิรัชย์ สุด-ทิ-พิ-รัด ชัยชนะอันกล้าหาญและขาวสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ