ความหมายของชื่อ ' สริตญา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
สริตญา สะ-ริ-ตะ-ยา ผู้มีความรู้ให้ระลึกถึง, ผู้มีความรู้เกียวกับสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คมสร คม-สอน ลูกศรที่แหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนสรณ์ ชะ-นะ-สอน เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัตสรวง ทัด-สวง สวรรค์ประทานมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งผู้มีความเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน มีที่พึ่งคือหนังสือมีความรู้เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพสร้างโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณ์ สอน ที่พึ่งที่ระลึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรธัญ สอ-ระ-ทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัช สะ-รัด เกิดในสระดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัล สะ-รัน ต้นสนซื้อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีคนเป็นที่พึ่งพึ่งตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตนุสรณ์ ตะ-นุ-สอน พึ่งตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ติสรณ์ ติ-สอน สรณะสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติสรณ์ ทิ-ติ-สอน พึ่งความเพียรความอดทนความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิสสรณ์ นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พริสร พะ-ริด-สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุสรณ์ พา-นุ-สอน พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณ์สิริ สอน-สิ-หริ มีที่พึ่งดียิ่งพึ่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรพบุณย์ สับ-บุน งามพร้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรพวิท สับ-พะ-วิด ถึงพร้อมด้วยวิชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรเพชญ สัน-เพ็ด ผู้รู้หมด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวงผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวิศ สอ-ระ-วิด มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร,อาวุธคือศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึงสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสร อะ-พิ-สอน ผู้ก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวสร อะ-วะ-สอน โอกาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงอัปสร ซง-อับ-สอน รูปร่างดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภสร นบ-พะ-สอน สระบนฟ้า เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัสสร พัด-สอน รัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรพัศ สอ-ระ-พัด เป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนาจเป็นของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรค์พร สัน-พอน ประเสริฐทุกอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัลพร สะ-รัน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยิสรา ชะ-ยิด-สะ-รา มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติสรา ชุ-ติด-สะ-รา เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง ผู้รุ่งโรจน์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกสรี เก-สะ-รี สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุสร มะ-ทุ-สอน เสียงหวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภิสรา สุ-พิด-สะ-รา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริมน สะ-ริ-มน ลม อากาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริลพร สะ-ริน-พอน ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุสรา อะ-นุด-สะ-รา ระลึกถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิสรา อะ-พิด-สะ-รา เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา ผ่องใสเป็นประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรีย์ อิด-สะ-รี ความเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรียะ อิด-สะ-รี-ยะ ความเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุสรา อุ-สะ-รา พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัลนุช สะ-รัน-นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริลนุช สะ-ริน-นุด หญิงผู้ซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลิสร์ กุ-ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสร ไกร-สอน สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรสรี ไกร-สี สิงโต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติสรรค์ ทิ-ต-สัน สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิธิสรรค์ วิ-ทิ-สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิติสรรค์ ชิ-ติ-สัน สร้างชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิสร์ ถา-นิด มีตำแหน่งเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณิสร มะ-นิ-สอน สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรีพรรณ สะ-รี-พัน มีผิวพรรณจับใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณิสสร คะ-นิด-สอน เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิสรรค์ พุด-ทิ-สัน สร้างความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมสรณ์ เขม-มะ-สอน ผู้มีความสุขเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัปสร อับ-สอน นางฟ้าบนสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สราวุฒิ สะ-รา-วุด ผู้มีความรู้เป็นแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรกฤช สอ-ระ-กริด แกล้วกล้าและแหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสรีญา สุ-พัด-สะ-รี-ยา หญิงผู้มีรัศมีหรือแสงเป็นความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญทร สะ-รัน-ทอน หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสริยาภรณ์ อิด-สะ-ริ-ยา-พอน ผู้ประดับความเป็นใหญ่, เครื่องยศอันมีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรีญาภรณ์ อิด-สะ-รี-ยา-พอน ผู้ประดับความรอบรู้อันเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญธร สะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้วิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญภร สะ-รัน-พอน ผู้ค้ำจุนด้วยความรอบรู้อันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศักดิ์ สอ-ระ-สัก ผู้มีอำนาจวิเศษ, ผู้มีอำนาจแกล้วกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัญญพัชร์ สะ-รัน-ยะ-พัด ผู้มีความรู้ประเสริฐและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สร้อยสิริ สร้อย-สิ-ริ ผู้มีความเป็นมงคลประดับคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ