ความหมายของชื่อ ' พลกรัณย์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พลกรัณย์ พน-กะ-รัน ผู้มีกิจและกำลัง, ผู้พึงกระทำที่มีกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กนกพล กะ-หนก-พน มีพลังคือทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤชพล กริด-ชะ-พล กำลังของมีดสองคม,มีพลังทะลุทะลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพล กัน-ตะ-พน มีพลังน่าชอบใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาจพล กาด-พน มีพลังกล้าแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพล กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงและกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรพล จัก-กระ-พน กำลังของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุมพล จุม-พน ผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตพล เจด-พน มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพล ฉัน-ทะ-พน มีพลังคือความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัดพล ชะ-นัด-พน เป็นกำลังของหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยพล ชะ-ยะ-พน มีพลังคือชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลัมพล ชะ-ลัม-พน ลำธาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชพล ชัด-ชะ-พน กำลังแห่งนักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาตพล ชา-ตะ-พน ผู้กำลังแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปรายชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัชพล นัด-ชะ-พน มีพลังของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐพล นัด-ถะ-พน พลังของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐพล นัด-ถะ-พน พลังแห่งนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัตพล ทัด-พน มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิฐิพล ทิ-ติ-พน ทหารที่มีความทนง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนพล ทะ-นะ-พน มีกำลังเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชพล ทัด-พน มีกำลังเด่นเด่นทางพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรพล ที-ระ-พน กำลังของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง,กำลังคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรพล บอ-วอน-พน กำลังเลิศล้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็งหรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฏิพล ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์เกิดจากอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลทัต พน-ละ-ทัด ให้พลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลอธิป พน-อะ-ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลังทรงพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลาธิป พะ-ลา-ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลิน พะ-ลิน แข็งแรงมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลังมีพลังเข้มแข็งผู้มีกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภีมพล พี-มะ-พน มีพลังน่าเกรงขาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มุขพล มุ-ขะ-พน ผู้มีกำลังมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวิพล ระ-วิ-พน มีกำลังดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชพล รัด-ชะ-พน เป็นกำลังของประเทศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนพล รัด-ตะ-นะ-พน มีกำลังอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลังทรงพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพล วอ-ระ-พน มีกำลังอันประเสริฐมีพลังอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดีพูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์นักปราชญ์ที่มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิริทธิ์พล วิ-ริด-พน มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิตพล อะ-ชิด-พน มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัศน์พล ทัด-สะ-พน ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พล พง-พน เป็นพลังของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศพล ยด-สะ-พน มียศและมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกนธ์พล สะ-กน-พน มีกำลังมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สพล สะ-พน มีพลังแข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรรษพล หัด-สะ-พน มีกำลังที่น่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธเนศพล ทะ-เนด-พน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลศรุต พน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลิศ พะ-ลิด จอมพลังเจ้าแห่งพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลิศร พะ-ลิด-สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสิษฐ์พล วะ-สิด-พน ผู้มีกำลังเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุพล วะ-สุ-พน มีพลังคือทรัพย์เศรษฐี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพล สุ-พะ-พน มีกำลังอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิพล สิด-ทิ-พน มีพลังแห่งความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน เหมือนไพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรไพลิน พอน-ไพ-ลิน พลอยไพลินอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลพนา พน-พะ-นา กำลังของป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวดี พน-วะ-ดี มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรไพลิน ออน-ไพ-ลิน ไพลินที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลชา พน-ละ-ชา เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์พลิน พง-พะ-ลิน ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์พล สัก-พน มีพลังศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์ฐิพล นัด-ถิ-พน ผู้มีกำลังตั้งมั่นในความเป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐาพล ถา-พน ผู้มีกำลังเป็นหลัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพล จิ-ระ-พน ผู้มีกำลังตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพล จะ-ตุ-พน กองทัพทั้งสี่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัฏฐ์ พะ-ลัด ผู้ตั้งอยู่ในกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัณย์พล กะ-รัน-พน ผู้มีพลังในหน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลัชธมนต์ พะ-ลัด-ทะ-มน ผู้ไร้มลทินด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ