ความหมายของชื่อ ' ศานต์นิยตา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ศานต์นิยตา สาน-นิ-ยะ-ตา ผู้มั่นคงและเยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชวิศา ชะ-วิ-สา เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรศานต์ ที-ระ-สาน กล้าหาญและสงบนิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานติบูรณ์ สาน-ติ-บูน ผู้เต็มไปด้วยสันติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานิต สา-นิด คม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาลิภพน์ สา-ลิ-พบ นาข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาสวัต สา-สะ-วัด นิรันดรตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทิศา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุศาวดี กุ-สา-วะ-ดี ชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาตพร สา-ตะ-พอน มีความสุขอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานติกร สาน-ติ-กอน ให้ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กณิศา กะ-นิ-สา รวงข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูษณิศา พู-สะ-นิ-สา เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวศา นัด-วะ-สา หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัณท์ณิศา นัน-นิ-สา เต็มไปด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุณัณท์ศา สุ-นัน-สา ผู้ใหญ่ที่ยินดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัฏฐณิศา อัด-ถะ-นิ-สา ดวงจันทร์แปดดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐณิศา นัด-ถะ-นิ-สา เต็มไปด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานิตา สา-นิ-ตา มาจากคำว่า ศานิต แปลว่า แหลมคม,ลับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ