ความหมายของชื่อ ' จิณณ์ณัฐินี ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิณณ์ณัฐินี จิน-นัด-ทิ-นี หญิงฉลาดผู้ประพฤติดี, นักปราชญ์หญิงผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณธรรม จิน-นะ-ทำ ประพฤติธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณพรต จิน-พะ-รด ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิต จิด ใจซึ่งมีหน้าที่รู้คิดและนึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิดความฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตบุณย์ จิ-ตะ-บุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้วมีใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตร จิด การวาดเขียนระบายสี,งดงามประณีต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงามมีเครื่องหมายสวยงามจิตรกรเด่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรเทพ จิด-ตระ-เทบ เทวดาผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรภณ จิด-ตระ-พน ดูดดีพูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรภาณุ จิด-พา-นุ มีรัศมีสวยงามพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตริน จิด-ริน นักวาดศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรชีพ จิ-ระ-ชีบ มีชีวิตนานอายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรฐา จิ-ระ-ถา ฐานะที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรเดช จิ-ระ-เดด หมอที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพนธ์ จิ-ระ-พน เป็นที่รักที่ผูกพันนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพัฒน์ จิ-ระ-พัด ความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรโพธิ จิ-ระ-โพด มีความรู้ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรเมธ จิ-ระ-เมด มีความรู้ตลอดกาลนานมีความฉลาดนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่นอยู่นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่อยู่นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ๆมีความรุ่งโรจน์ใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาจิต อา-จิด สะสมแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตวิสุทธิ จิด-ตะ-วิ-สุด ความหมดจดของจิต,หลุดจากกิเลส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใสสวรรค์อันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรายศ จิด-ตรา-ยด เหล็กดี,เหล็กกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพัส จิ-ระ-พัด มีอายุยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภาส จิ-ระ-พาด รุ่งเรืองนานรุ่งโรจน์ตลอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนานหรือนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิภาส รุ-จิ-พาด แสงส่วางอันงดงามรุ่งเรืองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจินธร สุ-จิน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัญจิต สัน-จิด สะสมรวบรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองจิต กรอง-จิด จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลจิรา กุน-จิ-รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว่างน่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจิตพร ขะ-จิด-พอน ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คะนึงจิต คะ-นึง-จิด ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันจิมา จัน-จิ-มา งามเหมือนดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิดาภา จิ-ดา-พา รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิพย์ จิด-ทิบ งดงามและวิเศษยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรพัสตร์ จิด-พัด เสือดาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรลดา จิด-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรเลขา จิด-เล-ขา รูปภาพงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรวัน จิด-จระ-วัน วันอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน ระบายสี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินดา จิน-ดา ความนึกคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินต์ จิน คิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตพร จิน-ตะ-พอน มีความคิดประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตภา จิน-ตะ-พา มีความคิดเจิดจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ ผู้มีแสงสว่างนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิราพัชร จิ-รา-พัด ยั่งยืนดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิราภา จิ-รา-พา รุ่งเรืองนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลลา จิน-ลา ว่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลลาภัทร จิน-ลา-พัด ดีงามดังว่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจนจิรา เจน-จิ-รา เชี่ยวชาญตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมขวัญ เจิม-ขวัน เพิ่มความเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมจันทร์ เจิม-จัน แต่งแต้มด้วยเครื่องหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียมจิตร์ เจียม-จิด รู้จักประมาณจิตใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชื่นจิต ชื่น-จิด จิตใจเบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญจิรา ทัน-จิ-รา มีสิริมงคลยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพจิรา นบ-พะ-จิ-รา ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตมาส จิต-ตะ-มาด เดือนจิตตมาส เดือน 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตสุภา จิด-สุ-พา มีใจดี มีใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินดาหรา จิน-ดา-หรา ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินต์ศุจี จิน-สุ-จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยจิต ปิ-ยะ-จิด ผู้มีจิตเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจิกา สุ-จิ-กา ผู้มีความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคจิรา พัก-คะ-จิ-รา มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิภา รุ-จิ-พา มีความงาม มีความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อจิรภาส์ อะ-จิ-ระ-พา ฟ้าแลบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผ่องจิต ผ่อง-จิด ใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญจิต เพ็น-จิด จิตที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมจินตนา สม-จิน-ตะ-นา ได้ผลดังที่คิดไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายจิต ประ-กาย-จิด ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจิตรา พิ-จิด-ตรา งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รจิตพิชญ์ ระ-จิต-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมศักดิ์ เจิม-สัก เพิ่มความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณา จิน-นา ประพฤติแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรวรรณ จิด-ตะ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินดาพรรณ จิน-ดา-พัน แก้วสารพัดนึกที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพรรณ จิ-ระ-พัน ผู้มีความงามยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน ตกแต่งให้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณห์นิภา จิน-นิ-พา รัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินห์จุฑา จิน-จุ-ทา มีไฝเด่น มีลักษณะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุจิณณา สุ-จิน-นา ผู้ประพฤติดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณห์วรา จิน-วะ-รา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพล จิ-ระ-พน ผู้มีกำลังตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลักจิตร สะ-หลัก-จิด ตรึงไว้ด้วยความงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สลักจิต สะ-หลัก-จิด ตราตรึงไว้ในดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณะมนัส จิน-นะ-มะ-นัด ผู้ปฎิบัติได้ดังใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์จินตภา เจด-จิน-ตะ-พา ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์จิตรา นัน-จิด-ตรา สาวงามผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัฏฐิกา จิ-รัด-ถิ-กา ผู้ตั้งมั่นยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณ์ณัฏฐี จิน-นัด-ถี นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ