ความหมายของชื่อ ' กฤติภรณ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤติภรณ์ กริด-ติ-พอน ผู้สร้างเครื่องประดับกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤชพล กริด-ชะ-พล กำลังของมีดสองคม,มีพลังทะลุทะลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤต กริด กระทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว,กตัญญู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดีมีวิธีแนะนำดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่างศิลปิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตบุญ กริด-ตะ-บุญ มีบุญอันทำไว้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำผู้เชื่อฟัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตพรต กริด-ตะ-พรด ผู้ประพฤติพรต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด สร้างปัญญามีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตย์ กริด ควรกระทำหน้าที่การงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่นมีความกตัญญู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์กลุ่มดาวลูกไก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติเดช กริด-ติ-เดด ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติมุข กริด-ติ-มุก นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมกฤช คม-กริด คมของกริช,อาวุธชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คึกฤทธิ์ คึก-ริด แรงอำนาจ,ความร่าเริง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรกฤษณ์ จัก-กริด พระนารายณ์ทรงจักร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินกฤต ชิ-นะ-กริด สร้างชัยชนะมีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐกฤต นัด-ถะ-กริด สร้างให้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงกฤต ทรง-กริด การสร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวันพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด การสร้างทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด สร้างทรัพย์ทำเงิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤต ประ-กริด ทำ,มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อลงกฤต อะ-ลง-กริด ตกแต่ง,ประดับประดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตลักษณ์ กริด-ตะ-ลัก ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤศ กริด เล็กบางน้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎ์ กริด ข้าวกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณ์ กริด พระกฤษณะดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์กฤต พง-กริด ยุคทองของตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตพร กริด-ตะ-พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตมุข กริด-ตะ-มุก นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิพกฤตา ทิบ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตภาส กริด-ตะ-ภาด สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตศิลป์ กริด-ตะ-สิน ผู้ชำนาญทางศิลป์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤติพงศ์ กริด-ติ-พง ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษดา กริด-สะ-ดา อภินิหาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษิก กริ-สิก ชาวนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภกฤต สุ-พะ-กริด สร้างสิริมงคล สร้างความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาภรณ์ กริ-ตา-พอน ผู้ประดับกายแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณะ กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษาณภัค กริ-สะ-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุกฤษฎ์ อุก-กริด ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษฎาญ กริด-สะ-ดาน ที่ทำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณาพร กริด-สะ-นา-พอน ดำสนิท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤษฎิ์ ประ-กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณกฤช นะ-กริด ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภกฤช สุ-พะ-กริด เจริญด้วยความฉลาดหลักแหลม, งดงามและเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกฤษ สุ-กริด ผู้มีเกียรติยศดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรกฤช สอ-ระ-กริด แกล้วกล้าและแหลมคม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกฤต กอน-กริด ผู้สร้างเกียรติด้วยมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สบกฤต สบ-กริด ผู้กระทำตามโอกาสที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤศกิรณา กริด-สะ-กิ-ระ-นา ผู้น้อยที่มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาณัฐ กริ-ตา-นัด ผู้ถูกสร้างให้เป้นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ