ความหมายของชื่อ ' กัลยกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจน์ กัน ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐพันธ์ กัน-ถะ-พัน เชือกผูกรอบคอช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัทลี กัด-ทะ-ลี กล้วย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ กัน น่ารักน่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารักมีจิตใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ธีร์ กัน-ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพล กัน-ตะ-พน มีพลังน่าชอบใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรักผู้ให้ความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัปปน์ กับ ความดำริการจัดแจง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติกันต์ อะ-ติ-กัน น่ารักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพงศ์ กัน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตยศ กัน-ตะ-ยด มียศเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ศม กัน-สม มีความสงบอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนพร กัน-จะ-นะ-พอน ทองประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจน์อมล กัน-อะ-มน ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนา กัน-จะ-นา ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนาพร กัน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนี กัน-นะ-นี ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญชพร กัน-ชะ-พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญชลา กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัทร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิงสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญนิภา กัน-นิ-พา เหมือนหญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตยา กัน-ตะ -ยา เป็นสุข สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ฤทัย กัน-รึ-ไท ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตา กัน-ตา เป็นสุข สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตาภา กัน-ตา-พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติชา กัน-ติ-ชา เกิดมาด้วยความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติยา กัน-ติ-ยา ความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยกา กัน-ยะ-กา หญิงวัยรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยาพร กัน-ยา-พอน สาวผู้ประเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว งาม ดังหนึ่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญชรส กัน-ชะ -รด น้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันย์สินี กัน-สิ-นี สาวงามผู้ไร้โรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริกัลยา สิ-หริ-กัน-ยา นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริกัญญา สิ-หริ-กัน-ยา สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัมลาส กัม-มะ-ลาด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภกันต์ สุ-พะ-กัน งามและน่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกัลป์ สุ-กัน ผู้มีความดำริดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณติกา กัน-ติ-กา ผู้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยาณธรรม กัน-ละ-ยา-นะ-ทำ ธรรมอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กนิษฐ์ กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยกรพงศ์ กัน-ยะ-กร-พง ตระกูลผู้สร้างความสมบูรณ์อันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไศลกัลยา สะ-ไหล-กัน-ละ-ยา หญิงงามที่มีความมั่นคงดังภูผา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศกุนกันต์ สะ-กุน-กัน ผู้ที่มีความน่ารักดังนก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตศร กัน-ตะ-สอน ผุ้แกล้วกล้าอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ