ความหมายของชื่อ ' กิ่งกาญจน์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน กิ่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจจา กิด-จา เรื่องราว,ข้อความ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตตน์ กิด การแสดง,การรายงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ,คำสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติชัย กิด-ติ-ไช ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติเดช กิด-ติ-เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติผู้ให้ชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธัช กิด-ติ-ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพร กิด-ติ-พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพล กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงและกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติภณ กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงด้านการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด เจริญด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิติชัย กิ-ติ-ไช ชนะด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ,ยินดีในชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลกิต บุ-ละ-กิด มีความปลื้มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกิต ปะ-กิด ประกาศ,แสดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โอบกิจ โอบ-กิด เอากิจธุระเอาใจใส่ในหน้าที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งดาว กิ่ง-ดาว สืบทอดจากดวงดาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งเพชร กิ่ง-เพ็ด เครื่องประดับที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า สืบทอดจากสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจจาพร กิด-จา-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจพร กิด-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติกา กิด-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติญา กิด-ติ-ยา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติมา กิด-ติ-มา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตยา กิด-ตะ-ยา ผู้มีเชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิดาหยัน กิ-ดา-หยัน มหาดเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพงศ์ กิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพศ กิด-ติ-พด มีชื่อเสียงและอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภกิตติ์ สุ-พะ-กิด มีเกียรติดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภกิจ สุ-พะ-กิด การงานดีเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภกิณห์ สุ-พะ-กิน ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจประลภย์ กิด-ประ-ลบ ผู้มีผลกำไรจากงานทีได้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรุฬห์กิจ วิ-รุน-กิด การงานที่เจริญก้าวหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤศกิรณา กริด-สะ-กิ-ระ-นา ผู้น้อยที่มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ