ความหมายของชื่อ ' ชนัดดา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชนัดดา ชะ-นัด-ดา ความเป็นผู้ให้กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กอบชนม์ กอบ-ชน อายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คเชนทร์ คะ-เชน พญาช้าง,จ่าโขลงช้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์ชนก ฉัน-ชะ-นก ผู้ให้เกิดความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน เกิดจากบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกนันท์ ชะ-นก-นัน เป็นที่ยินดีของบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนจันทร์ ชะ-นะ-จัน ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน(เด่นกว่าคนอื่น) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนเทพ ชน-เทบ พระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนน ชะ-นน การเกิดเชื้อสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนนน ชะ-นะ-นน การสืบเชื้อสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิดภูมิลำเนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญวีรชนของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน ผิวพรรณแห่งคนคนผู้มีผิวพรรณสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัญญู ชะ-นัน-ยู ผู้รู้จักคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัดพล ชะ-นัด-พน เป็นกำลังของหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัต ชะ-นัด ฝูงชนประชากร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัตร ชะ-นัด ร่มร่มกันแดด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาธิป ชะ-นา-ทิบ ที่พึ่งแห่งตนคือพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนานันท์ ชะ-นา-นัน ยินดีในหมู่คน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุดม ชะ-นุ-ดม คนผู้สูงสุดคนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุดร ชะ-นุ-ดอน คนที่ดีกว่าดีกว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตต์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตม์ ชะ-นุด คนที่สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตร์ ชะ-นุด คนที่ดีกว่าดีกว่าคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชนันท์ ชัด-ชะ-นัน ความยินดีของนักรบหรือนักรบผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชนน นัด-ชะ-นน เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชน์ เตด ว่องไวฉลาดลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชนนท์ ทัด-ชะ-นน มีความบันเทิงเป็นธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชนันท์ ทัด-ชะ-นัน มีความบันเทิงเป็นธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี,ให้เกิดสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันย์ชนก ทัน-ชะ-นก ผู้เลี้ยงดูบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุขความเพลิดเพลินเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไนยชน ไน-ยะ-ชน คนที่พึงแนะนำได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรักเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ชนก พิม-ชะ-นก เหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิมุข ระ-ชะ-นิ-มุก เวลาเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศมีอำนาจในประเทศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัญชน์ รัน ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิชนม์ อะ-ทิ-ชน ชีวิตที่มีค่ามาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนสรณ์ ชะ-นะ-สอน เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนุช กด-ชะ-นุด หญิงสาวดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลชนก กะ-มน-ชะ-นก ผู้เกิดจากใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกนาถ ชนก-นาด พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกานต์ ชะ-นะ-กาน เป็นที่รักของปวงชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนนิภา ชน-นิ-พา เยือกเย็นประดุจน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนม์นิภา ชน-นิ-พา เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนรดี ชน-ระ-ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนากานต์ ชะ-นา-กาน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาธินาถ ชะ-นา-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาพร ชะ-นา-พอน คนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาภัทร ชะ-นา-พัด คนดี คนเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาภา ชะ-นา-พา คนผู้มีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิดา ชะ-นิ-ดา พ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตา ชะ-นิ-ตา ให้เกิด มารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินพร ชะ-นิน-พอน ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิภา ชะ-นิ-พา แสงสว่างจากแม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิดชนก ชิด-ชะ-นก ผู้ใกล้ชิดพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โชติชนิด โชด-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถลัชนันท์ ถะ-ลัด-ชะ-นัน เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญชนก ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยชนก ทัน-ยะ-ชะ-นก ให้เกิดโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชนิภา นิด-นิ-พา มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนก พอน-ชะ-นก ความตั้งใจของบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนัน พอน-ชะ-นัน ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสชนัน พด-ชะ-นัน ให้เกิดอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาศัย ชะ-นา-ไส ที่พักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี ให้เกิดสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุชนพิน นุด-นะ-พิน หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญชนิต บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยชนา ยด-ชะ-นา การบูชา การให้เกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรีชนก สี-ชะ-นก มิ่งขวัญของบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชนา อัน-ชะ-นา สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานชนก ปาน-ชะ-นก เหมือนพ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนี พัด-ชะ-นี พัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนัฐกานต์ ชะ-นัด-กาน บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิภรณ์ ชะ-นิ-พอน แสงสว่างแห่งมารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัชชนม์ นัด-ชน มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนันทน์ นิช-ชะ-นัน เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก การเลี้ยงดูบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิษฐา ชะ-นิด-ถา ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณเดชน์ นะ-เดด ทีๆมีอำนาจ มีฤทธิ์เดช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชนนท์ ชัด-ชะ-นน นักรบผู้ยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติชนุตม์ ถิ-ติ-ชะ-นุด ผู้อยู่สูงสุดที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนุตม์นนท์ ชะ-นุด-นน ผู้สูงสุดที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนันต์ญาต์ ชะ-นัน-ยา ผู้มีญาติพี่น้องมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ชนน สัน-ชะ-นน ผู้เกิดมาสุภาพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมโพชน์ สม-โพด คำทักทาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชนตาณ สุ-ชน-ตาน ผู้เป็นที่พึ่งของคนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรพัชน์ อะ-ชิ-ระ-พัด พัดอันรวดเร็ว, รวดเร็วดังสายลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์นิชนันท์ พริน-นิด-นัน ผู้มีความสุขมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญ์ธัชนันท์ ทัน-ทัด-นัน ผู้มีความสุขและยินดีในธงแห่งความเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษ์พัชนันท์ รัก-พัด-ชะ-นัน ผู้รักษาความยินดีในกฎเกณฑ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนิตา นิด-นิ-ตา ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ