ความหมายของชื่อ ' นรินทร์พร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นรินทร์พร นะ-ริน-พอน พรของพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรชัย นอ-ระ-ไช ชัยชนะของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรธิป นอ-ระ-ทิบ เป็นใหญ่ในหมู่คน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรธีร์ นอ-ระ-ที คนผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรพนธ์ นอ-ระ-พน ผูกใจคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงามคนเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรรัตน์ นอ-ระ-รัด ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวร นอ-ระ-วอน คนผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด คนที่เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวุฒิ นอ-ระ-วุด ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรากร นะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราธิป นะ-รา-ทิบ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวิชญ์ นะ-รา-วิด คนที่เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวุธ นะ-รา-วุด อาวุธของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานรินทร์ พา-นะ-ริน รัศมีของจอมคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนรรฆ อะ-นัก หาค่ามิได้มีค่ามากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรเศรษฐ์ นอ-ระ-เสด ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมนรี จอม-นะ-รี ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนรดี ชน-ระ-ดี เป็นที่รักแห่งปวงชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรมน นอ-ระ-มน เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราพร นะ-รา-พอน ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวดี นะ-รา-วะ-ดี หญิงผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีกมล นะ-รี-กะ-มน หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีกานต์ นะ-รี-กาน หญิงผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีนุช นะ-รี-นุด น้องหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรียา นะ-รี-ยา สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีรัตน์ นะ-รี-รัด นางแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภุมรินรัตน์ พุม-มะ-ริน-รัด แมลงผึ้งที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนรดา มน-ระ-ดา มีใจยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มโนรม มะ-โน-รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินรำไพ วะ-ริน-รำ-ไพ ผู้ประเสริฐและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์นรินทร์ พง-นะ-ริน ตระกูลเจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐนรี นัด-นะ-รี หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒน์นรี พัด-นะ-รี ความเจริญของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจนรบ เจน-รบ ผู้ชำนาญในการต่อสู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐชานรีย์ นัด-ชา-นะ-รี สตรีที่เกิดมาพร้อมกับความรอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฑัยห์นรียา ไท-นะ-รี-ยา สตรีผู้ชอบทำความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ