ความหมายของชื่อ ' นิชกานต์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นิชกานต์ นิด-ชะ-กาน เป็นของตนเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตร์นันท์ ชะ-นิด-นัน แหล่งกำเนิดความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตว์ ชะ-นิด ผู้ให้กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินทร์ ชะ-นิน เป็นใหญ่ในหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชมพูนิกข์ ชม-พู-นิก แท่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิก ทะ-นิก มีทรัพย์หรือผู้ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิต ทะ-นิด หนัก,เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่าพยัญชนะธนิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิน ทะ-นิน มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมนิตย์ ทำ-มะ-นิด มีธรรมมั่นคงมีธรรมแน่แท้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญชนิต ทัน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดโชคดี,ให้เกิดสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธานินทร์ ทา-นิน ผู้ครองแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในนคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวนิช ทุ-วะ-นิด มีความรู้ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัยนิต ไน-ยะ-นิด ผู้ที่แนะนำได้ด้วยอุบาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิช นิด เป็นของตนเองนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชฌาน นิด-ชาน การเพ่งพินิจปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชนันท์ นิด-ชะ-นัน ผู้มีความสุขความเพลิดเพลินเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิติธร นิ-ติ-ทอน ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิทธนต์ นิด-ทน ผู้กำจัดมลทินผู้ขจัดความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิทธันต์ นิด-ทัน ผู้ขยัดมลทินขจัดความชั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธาน นิ-ทาน เก็บไว้ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธิกร นิ-ทิ-กอน ผู้สร้างขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธูร นิ-ทูน กำไลมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือฉลาดละเอียด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิปุณ นิ-ปุน มีฝีมือฉลาดละเอียด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่งตรัสรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพัทธ์ นิ-พัด นิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิฐ นิ-พิด ตั้งมั่นตั้งใจมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิท นิ-พิด รู้ชัดประกาศให้รู้ชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมาน นิม-มาน นฤมิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรวิทธ์ นิ-ระ-วิด แทงทะลุมีปัญญาเจาะลึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรัช นิ-รัด ไม่มีธุลีคือกิเลสไม่มีกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิวิฐ นิ-วิด ตั้งมั่นตั้งใจมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผนินทร ผะ-นิน-ทอน พญานาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำหมายถึงพูดแก่งพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มุนินทร์ มุ-นิน จอมนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิมุข ระ-ชะ-นิ-มุก เวลาเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิพิฐ วอ-ระ-นิ-พิด ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิก อะ-นิก กองทัพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ,ผู้ไม่ดับ,ไม่มีใครห้ามได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิสร ชะ-นิ-สอน เจ้าแห่งคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนิษฐ์ ดะ-นิด เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตนิษฐ์ ตะ-นิด เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิสร ทะ-นิด-สอน เจ้าแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรนิศ ทอน-ระ-นิด ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิธิศ นิ-ทิด เจ้าแห่งขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิภาส นิ-พาด แสงสว่างรัศมีส่องแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศจัย นิด-ไจ ตัดสินใจความประสงค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิษฐ์ นิด สำเร็จ,สมบูรณ์,จุดหมายปลายทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิสสรณ์ นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานิต สา-นิด คม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลนิตย์ กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญนิภา กัน-นิ-พา เหมือนหญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนิดา กุน-นิ-ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนิภา กุน-นิ-พา เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คะนึงนิตย์ คะ-นึง-นิด คิดทบทวนอยู่ตลอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จังคนิภา จัง-คะ-นิ-พา มีรัศมีงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนิภา จัน-ทะ-นิ-พา แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา ดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์ชนิต ฉัน-ชะ-นิด ก่อให้เกิดความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนนิภา ชน-นิ-พา เยือกเย็นประดุจน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนม์นิภา ชน-นิ-พา เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิกา ชะ-นิ-กา หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิกานต์ ชะ-นิ-กาน เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิดา ชะ-นิ-ดา พ่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิดาภา ชะ-นิ-ดา-พา ให้เกิดรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตรา ชะ-นิ-ตรา ผู้ให้กำเนิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตา ชะ-นิ-ตา ให้เกิด มารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินพร ชะ-นิน-พอน ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนินาถ ชะ-นิ-นาด เป็นที่พึ่งของมารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิภา ชะ-นิ-พา แสงสว่างจากแม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลนิภา ชน-นิ-พา เปรียบประดุจน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โชติชนิด โชด-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรีทิพยนิภา ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิดา ทะ-นิ-ดา หนักแน่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิยา ทะ-นิ-ยา ปรารถนาในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธินิดา ทิ-นิ-ดา หญิงผู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีนิดา ที-นิ-ดา ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพนิต นพ-พะ-นิด เนย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินนิภา นะ-ลิน-น-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกข์นิภา นิก-น-พา เสมือนแห่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจจารีย์ นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจฉรา นิด-ฉะ-รา ฉายแสง มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจวรีย์ นิด-วะ-รี ผู้ประเสริฐเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจวิภา นิด-วิ-พา มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชดา นิด-ชะ-ดา ความเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชนิภา นิด-นิ-พา มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชา นิ-ชา เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชานาถ นิ-ชา-นาด มีที่พึ่งเป็นของตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิดานุช นิ-ดา-นุด หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตย์รดี นิด-ระ-ดี มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตยลัภย์ นิด-ตะ-ยะ-ลับ มีลาภเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิตา นิ-ตา ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพาดา นิ-พา-ดา สงัด สงบ ถ่อมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิตสิรี ชะ-นิด-สิ-รี ให้เกิดสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิศา ชะ-นิ-สา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิสรา ชะ-นิด-ระ-สา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิจสิรี นิด-สิ-รี มีมิ่งขวัญเป็นนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิภาธร นิ-พา-ทอน ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมล นิม-มน ปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยตา นิ-ยะ-ตา มั่นคง แน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยา นิ-ยา เป็นของตน พึ่งตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรชร นิ-ระ-ชอน ผู้ไม่รู้จักแก่ เทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรชา นิ-ระ-ชา ปราศจากธุลี ปราศจากความเศร้าหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรัชพร นิ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิราภร นิ-รา-พอน ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรินธนา นิ-ริน-ทะ-รา หมดกิเลศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรุชา นิ-รุ-ชา สุขภาพดี ปราศจากโรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิลยา นิ-ละ-ยา ที่อยู่อาศัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศาชล นิ-สา-ชน น้ำค้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามน นิ-สา-มน การดู การเห็นประจักษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศารัตน์ นิ-สา-รัด พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิสิตา นิ-สิ-ตา นิสิตหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญชนิต บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญนิสา บุน-นิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภานิช ประ-พา-นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตสุภา พะ-นิด-สุ-พา หญิงงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพินิต พอน-พิ-นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมนิภา กุ-สุม-นิ-พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกษา นิก-สา ใกล้ชิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรนิภา พัน-นิ-พา ประเสริฐเสมอกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์นิภา พิม-นิ-พา มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพราพินิต เพรา-พิ-นิด สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานิดา พา-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวินท์นิภา ระ-วิน-นิ-พา งามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวีนิภา ระ-วี-นิ-พา เสมือนพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพนิต วอ-ระ-พะ-นิด หญิงผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วินิมัย วิ-นิ-ไม แลกเปลี่ยน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศินิภา สะ-สิ-นิ-พา เหมือนจันทร์ แสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โศภนิศ โส-พะ-นิด เจ้าแห่งความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนิธ สัน-นิด ใกล้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันนิภา สัน-นิ-พา คล้าย เหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารนิติ สา-ระ-นิด มีแบบแผนเป็นสาระ มีระเบียบดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพนิต สุ-พะ-นิด น่ารักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภนิด สุ-พะ-นิ-ดา ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรีย์นิภา สุ-รี-นิ-พา เหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิภา ออน-นิ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุนิตย์ อัง-สุ-นิด รัศมีตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อินทุนิพา อิน-ทุ-นิ-พา เสมือนจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารนิจ สา-ระ-นิด มีสาระเนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สารนิช สา-ระ-นิด มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิช ออ-ระ-นิด งามชั่วนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภานิช สุ-พา-นิด ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภนิช สุ-พะ-นิด มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนิชพร วะ-นิด-ชะ-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โอบนิธิ โอบ-นิ-ทิ กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตนิพิฐ เจด-นิ-พิด มีความคิดมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิภรณ์ ชะ-นิ-พอน แสงสว่างแห่งมารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิกา ถา-นิ-กา ผู้ดำรงมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิฏฐ์ ถา-นิด เป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิดา ถา-นิ-ดา ความมีฐานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิต ถา-นิด ถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐนิช นัด-ถะ-นิด ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิฏฐา ทะ-นิด-ถา ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิฏฐา นิด-ถา สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผาณิตนิภา ผา-นิด-นิ-พา เสมือนน้ำอ้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณห์นิภา จิน-นิ-พา รัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิษฐา ชะ-นิด-ถา ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิษฐา ทะ-นิด-ถา มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิพิษฐา นิ-พิด-ถา ผู้ดำรงมั่น มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิษฐา นิด-ถา สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนิษฐา กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กนิษฐ์ กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขนิษฐ ขะ-นิด น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขนิษฐดา ขะ-นิด-ถะ-ดา น้องสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด พรหมชั้นที่หก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานิสร์ ถา-นิด มีตำแหน่งเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลนิษฐ์ กุน-ละ-นิด ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนิจ เขม-มะ-นิด ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒินิวัตน์ วุด-นิ-วัด ผู้มีความรู้ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สณฑ์ธนิน สน-ทะ-นิน ผู้มีป่าเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชฐานิยา นิด-ถา-นิ-ยา ผู้ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานิตา สา-นิ-ตา มาจากคำว่า ศานิต แปลว่า แหลมคม,ลับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตพิมพ์ พะ-นิด-พิม ผู้เป็นแบบอย่างอันดีงาม, แบบอย่างน่าหลงใหล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐนิย์ชลธี ทะ-นิ-ชน-ละ-ที สายน้ำที่ตั้งมั่น, ทะเลที่ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานต์นิยตา สาน-นิ-ยะ-ตา ผู้มั่นคงและเยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤนท์นิชนันท์ พริน-นิด-นัน ผู้มีความสุขมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรันยนิชา สะ-รัน-ยะ-นิ-ชา ผู้มีตนเองเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชนิตา นิด-นิ-ตา ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ