ความหมายของชื่อ ' นภัสกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กวินภพ กะ-วิน-พบ มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์,เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภเกตน์ นบ-พะ-เกด ตะวัน,ธงบนฟ้า,พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภทวีป นบ-ทะ-วีบ เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภทีป์ นบ-พะ-ที เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภนต์ นะ-พน สุดขอบฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาดล นะ-พา-ดน พื้นฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาเดช นะ-พา-เดด อำนาจฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภสินธุ์ นบ-พะ-สิน ทางช้างเผือก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนภาส มะ-นะ-พาด,มน-นะ-พาด มีความสว่างทางใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรนภา กอน-นะ-พา มือที่โบกไปตามท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินภัค กะ-วิน-พัก มีเกียรติอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภกานค์ นบ-ภา-กาน สิงห์โต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาพร นะ-พา-พอน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาลัย นะ-พา-ลัย ฟากฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาวดี นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภสร นบ-พะ-สอน สระบนฟ้า เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนภัส พอน-นะ-พัด พรสวรรค์ ฟ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภิสา นะ-พิ-สา จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนภา พอน-นะ-พา พรจากฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์นภา มน-นะ-พา มนต์สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดนภา หยาด-นะ-พา ละอองน้ำจากท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาพรรณ นะ-พา-พัน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาวรรณ นะ-พา-วัน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนภรณ์ มะ-นะ-พอน มน-นะ-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรินภาลัย สิ-หริ-นะ-พา-ไล เป็นมิ่งขวัญของท้องฟ้า เป็นศรีของท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทินภณ สุ-ทิน-พน ผู้รู้จักพูดและรู้จักให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ