ความหมายของชื่อ ' วัทนวร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมีมีรัศมีรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด เจริญด้วยเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัล ชะ-วัน ส่องแสงรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้สร้างเชาวน์ผู้มีเชาวน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลวิทย์ ชะ-วัน-วิด มีความรู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยธวัช ไช-ทะ-วัด ผู้นำแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวันธร ชี-วัน-ทอน มีชีวิตทรงไว้ซึ่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติวัต ชุ-ติ-วัด ผู้มีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตวัฒน์ ถิ-ตา-วัด มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด เจริญและมีความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐีรวัฒน์ ถี-ระ-วัด มีความเจริญตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวัฒน์ นัด-ถะ-วัด ความเจริญของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวัตร นัด-ถะ-วัด ความประพฤติของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทิวัตถ์ ทิ-วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด มีเพชรเป็นสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวัต ทะ-นะ-วัด มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวันต์ ทะ-นะ-วัน มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัช ทะ-วัด ธง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัชชัย ทะ-วัด-ไช ธงชัย,เครื่องหมายแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัชตรี ทะ-วัด-ตรี ธงสามสี,ธงสามชาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัฒน์ ทะ-วัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวัน ทา-วัน วิ่งว่องไวบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีร์ธวัช ที-ทะ-วัด นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรวัชร ที-ระ-วัด เพชรของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรวัฒน์ ที-ระ-วัด เจริญเหมือนนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัช นะ-วัด เกิดใหม่ผู้เยาว์วัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัต นะ-วัด ความใหม่ภาวะใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวันธร นะ-วัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาถวัฒน์ นาด-ถะ-วัด เจริญด้วยที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพรชคือหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัญญวัต บัน-ยะ-วัด ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น,ป่าที่อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริวัฒน์ ปะ-ริ-วัด เจริญรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัตน์ ปะ-วัด ความเป็นไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวัน ปะ-วัน ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารักพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร,น่ารักและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร,น่ารักและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยวัจน์ ปุน-ยะ-วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุลวัชร ปุ-ละ-วัด มีเพชรมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธวัช พัน-ทะ-วัด มีการพูดอันมั่นคงคำพูดที่ผูกมัดใจคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีวิธีการที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โพธิวัฒน์ โพ-ทิ-วัด เจริญด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภวัต พะ-วัด ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุวัชร์ พา-นุ-วัด พระอาทิตย์และเพชร,ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์,ประกายเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุวัฒน์ พา-นุ-วัด เจริญด้วยแสงสว่างพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวัต พา-วัด มีแสงสว่างมีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภีมวัจน์ พี-มะ-วัด พูดน่าเกรงขามพูดมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มกรธวัช มะ-กอน-ทะ-วัด ผู้มีธงเป็นรูปมังกรคือพระกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชพล วัด-ชะ-พน พูดดีพูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรพล วัด-ชะ-ระ-พน พลังแข็งแกร่งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมัย วัด-ชะ-ระ-ไม แข็งดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร,เจ้าแห่งสายฟ้า,พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทน์ วัด การพูดใบหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนพร วัด-ทะ-นะ-พอน ใบหน้าสวยพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัลลภ วัน-ลบ คนโปรด,คนรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิวัฒน์ชัย วิ-วัด-ไช มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญผู้มีตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิวัฒน์ อะ-ทิ-วัด ความเจริญที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัช อะ-นะ-วัด ผู้ไม่มีที่ติไม่มีข้อเสียหาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนวัทย์ อะ-นะ-วัด ไม่มีโทษไม่มีตำหนิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิวัต อะ-นิ-วัด ผู้ไม่หวนกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิวัตติ์ อะ-นิ-วัด การไม่หวยกลับ(สู่ความชั่ว) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุวัต อะ-นุ-วัด ผู้ประพฤติตาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวัฒน์ อะ-พิ-วัด ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวัช อะ-วัด ไม่มีโทษไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤษธวัช พรึด-ทะ-วัด พระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ(ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหวัช สัน-หะ-วัด พูดเพราะพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใสสวรรค์อันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติวัสส์ ถิ-ติ-วัด ยืนยาวตลอดปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทวัส พิด-ทะ-วัด ผู้ฉลาดผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิษณุวัชร์ พิด-สะ-นุ-วัด เพชรของพระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชรเจ้าแห่งสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทน์สิริ วัด-สิ-หริ มีใบหน้างามพูดเป็นเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาวัส วิ-พา-วัด พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาสวัต สา-สะ-วัด นิรันดรตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ลูกพระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย,พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดีวันเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวัทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญทิพย์ ขวัน-ทิบ มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญพร ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท ยินดีในมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คนธวัลย์ คน-ทะ-วัน เถาวัลย์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมขวัญ จอม-ขวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรวัน จิด-จระ-วัน วันอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมขวัญ เจิม-ขวัน เพิ่มความเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลนุช ชะ-วัน-นุด หญิงผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลรัตน์ ชะ-วัน-รัด รัตนอันแวววาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัล ทะ-วัน ขาว บริสุทธิ์ นวลงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลกร ทะ-วัน-กอน มีรัศมีนวลงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลฉวี ทะ-วัน-ฉะ-หวี มีผิวนวลงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลพร ทะ-วัน-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลยา ทะ-วัน-ยา บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวัลย์ ทา-วัน ความขาวเนียนงาม ความสะอาด ความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชธาวัลย์ นิด-ทา-วัน มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญมนัส ขวัน-มะ-นัด ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลหทัย ทะ-วัน-หะ-ไท มีใจบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสขวัญ มะ-นัด-ขวัน ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลวัชร บุ-ละ-วัด มีเพชรมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทุมวัน ปะ-ทุม-วัน ป่าบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มธุวัน มะ-ทุ-วัน นกดุเหว่า โกกิลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มะลิวัลย์ มะ-ลิ-วัน ทำให้ดีใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาลีวัลย์ มา-ลี-วัน เถาดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัทนวิภา วัด-ทะ-นะ-วิ-พา ใบหน้าสวย พูดเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัลลภา วัน-ละ-พา หญิงผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัสลิกา วัด-ลิ-กา ดอกมะลิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวัลภา สุ-วัน-ละ-พา คนสนิทที่แสนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดตะวัน หยาด-ตะ-วัน ละอองน้ำยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หุวันยา หุ-วัน-ยา การร้องเรียก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อวัศยา อะ-วัด-สะ-ยา หมอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัมพวัน อำ-พะ-วัน สวนมะม่วง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญสุดา ขวัน-สุ-ดา ลูกสาวคนที่รักที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผลิขวัญ ผลิ-ขวัน ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรีพร วัด-ชะ-รี-พอน พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์สวัสดิ์ พง-สะ-หวัด เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มงคลสวัสดิ์ มง-คน-สะ-หวัด มีความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน ตกแต่งให้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด เจริญด้วยความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรพรรณ วัด-ชะ-ระ-พัน เพชรที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารวัณ ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชราภรณ์ วัด-ชะ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา มีความเจริญรุ่งเรืองดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติวัฎ ถิ-ติ-วัด การหมุนเวียนที่มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศษวัต สะ-สะ-วัด ชั่วนิรันดร, ชั่วกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิวัลย์ สุด-ทิ-วัน อ่อนช้อยและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุลีวัลย์ สุ-ลี-วัน ผู้งามอ่อนช้อยน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒินิวัตน์ วุด-นิ-วัด ผู้มีความรู้ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวัฒณ์ อัก-คะ-ระ-วัด ความเจริญอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงควัทน์ อิง-คะ-วัด ผู้มีความรู้ในการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญวัชร์ ทัน-ยะ-วัด ทองคำอันเป็นสิริมงคล , ทองคำแห่งความโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัพพ์ธนวันต์ ทับ-ทะ-นะ-วัน ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัชวรมน์ นะ-วัด-วะ-รม ผู้เยาว์วัยที่มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์ปวัล นัด-ปะ-วัน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญนพัต ขวัน-นะ-พัด ผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรวัชญ์ สิ-ระ-วัด นักปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ