ความหมายของชื่อ ' นีรนารา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นีรนารา นี-ระ-นา-รา นีน-นา -รา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว,ประพฤติตนพอสถานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัทธนีย์ อัด-ทะ-นี เป็นไปตลอดกาลนานอยู่ได้นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็กบอบบาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัศนี อัด-สะ-นี สายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนีย์ กะ-มะ-นี งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนียา กะ-มะ-น ี- ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจนี กัน-นะ-นี ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กาญจนี กาน-จะ-นี ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขยานี ขะ-ยา-นี มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธนีรา คัน-ทะ-นี-รา น้ำหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลชินี ชน-ชิ-นี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาลินี ชา-ลิ-นี ผู้ประสานความผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชินี เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนีพร ทะ-นี-พอน มีพรเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนียา ทะ-นี-ยา ปรารถนาในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธาวินี ทา-วิ-นี วิ่ง ว่วงไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์ลินี นัน-ลิ-นี หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทินี นัน-ทิ-นี ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันท์สินี ฉัน-สิ-นี ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญสินี ทัน-ส-นี หญิงสาวงามผู้โชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีร นีน น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรชา นี-ระ-ชา ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรภา นี-ระ-พา สีน้ำที่เปล่งประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรัมพร นี-รำ-พอน น้ำกับฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีรา นี-รา น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีราภา นี-รา-พา ประกายน้ำ สีน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีลรัตน์ นีน-รัด พลอยสีดำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาลินี ปา-ลิ-นี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผลินี ผะ-ลิ-นี มีผลงาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันย์สินี กัน-สิ-นี สาวงามผู้ไร้โรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลสินี กุน-ละ-สิ-นี หญิงงามแห่งตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศินี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกาสินี ผะ-กา-สิ-นี หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสินี พอน-สิ-นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสุนีต์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรสุนีติ์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิสินี พิ-สิ-นี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาคินี พา-คิ-นี ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวนียา พา-วะ-นี-ยา ผู้ควรสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาวินี พา-วิ-นี มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสินี พา-สิ-นี มีความรุ่งเรืองสว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสสินี มะ-นัด-สิ-นี ผู้มีใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนี มัด-ทะ-นี กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มันตรินี มัน-ตริ-นี สตรีมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มานี มา-นี คนมีมานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาลินี มา-ลิ-นี ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มิตรสินี มิด-สิ-นี หญิงงามที่เป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมธินี เม-ทิ-นี ปราชญ์สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาวินี วิ-พา-วิ-นี ผู้รู้แจ้งชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศนีปรีย์ สะ-นี-ปรี มรกต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศมนีย์ สะ-มะ-นี ให้ความเยือกเย็น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธินี สุด-ทิ-นี ผู้มีความหมดจด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธินี สิด-ทิ-นี ผู้สำเร็จทางจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภานี สุ-พา-นี ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาสินี สุ-พา-สิ-นี ผู้มีแสงสว่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาสินี อา-สิ-นี หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัญชนี อัน-ชะ-นี สตรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชนี พัด-ชะ-นี พัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิงงามผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญนีติ์ เพ็น-นี แสงจันทร์นำทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มัทนีญา มัด-ทะ-นี-ยา ผู้รู้เรื่องกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัพชินี อับ-พะ-ชิ-นี กอบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐปนีย์ ถะ-ปะ-นี ผู้มีความตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานีย์ ถา-นี พึงตั้งอยู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐานียา ถา-นี-ยา พึงตั้งอยู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐาปนีย์ ถา-ปะ-นี ผู้สร้าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐาปานีย์ ถา-ปา-นี ผู้มีความมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐายินี ถา-ยิ-นี ผู้ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณฐินี นะ-ทิ-นี ดำรงอยู่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐปานี นัด-ถะ-ปา-นี นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐรินีย์ นัด-ถะ-ริ-นี ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐินี นัด-ถิ-นี นักปราชญ์หญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนีวรรณ ทะ-นี-วัน วรรณะแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีราพรรณ นี-รา-พัน สีน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนี พัด-ทะ-นี ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนียา พัด-ทะ-นี-ยา ความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐสินี นัด-ถะ-สิ-นี หญิงผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิฐานีย์ อะ-พิ-ถา-นี ผู้ตั้งมั่นอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนีย์ สุ-นี ผู้มั่นคงความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณ์ณัฐินี จิน-นัด-ทิ-นี หญิงฉลาดผู้ประพฤติดี, นักปราชญ์หญิงผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์สินี นัด-สิ-นี หญิงงามผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พัทนี พิม-พัด-นี ผู้เป็นแบบอย่างของการให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธสินี สุด-ทะ-สิ-นี หญิงงามผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ