ความหมายของชื่อ ' ปัญจมาพร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปัญจมาพร ปัน-จะ-มา-พอน พรที่ 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญาผู้สร้างปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาวุธ ปัน-ยา-วุด ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัฐน์ ปัด การอ่านการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณ์ ปัน หนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือมีความรู้หรือฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือมีความรู้ในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิปัตย์ อะ-ทิ-ปัด ความเป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิปัศย์ วิ-ปัด เห็นแจ้งมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปัญญา สุ-ปัน-ยา ผู้มีปัญญาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมพร ปัด-ทะ-มะ-พอน บัวประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัจจรี ปัด-จะ-รี แพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาพร ปัน-ยา-พอน มีพรคือความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัถยา ปัด-ถะ-ยา ผู้เหมาะสม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจพาณ์ ปัน-จะ-พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิตา ปัน-ดิ-ตา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณรส ปัน-นะ-รด สิบห้าค่ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ