ความหมายของชื่อ ' กมลาวศี ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กมลาวศี กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กมล กะ-มน บัว,ดอกบัว,หัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัวคือพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัวพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ตางามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมุท กะ-มุด ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารักมีจิตใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมล โก-มน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมุท โก-มุด บัวแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐกมล นัด-กะ-มน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรกมล วอ-ระ-กะ-มน มีใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพรรณ กะ-มน-พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนีย์ กะ-มะ-นี งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมนียา กะ-มะ-น ี- ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลฉัตร กะ-มน-ฉัด ร่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลฉันท์ กะ-มน-ละ-ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลชนก กะ-มน-ชะ-นก ผู้เกิดจากใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลทิพย์ กะ-มน-ทิบ บัววิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลนัทธ์ กะ-มน-นัด เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลนัยน์ กะ-มน-ละ-ไน ตามงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลนิตย์ กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพร กะ-มน-พอน ใจประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพัชร กะ-มน-พัด ใจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลรัตน์ กะ-มน-รัด ดอกบัวที่ล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลา กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมุทพร กะ-มุด-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกมล กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรีกมล นะ-รี-กะ-มน หญิงสาวผู้มีจิตใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นำกมล นำ-กะ-มน นำใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลรส กะ-มน-รด น้ำใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลศรี กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานกมล ปาน-กะ-มน เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มิ่งกมล มิ่ง-กะ-มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลลาสน์ กะ-มน-ลาด ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลาสน์ กะ-มะ-ลาด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขกมล สุก-กะ-มน สุขใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชกมล นิด-กะ-มน ลูกนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรันยกมล สะ-รัน-ยะ-กะ-มน หัวใจอันเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ