ความหมายของชื่อ ' กษมา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือทำการคล่องแคล่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตลักษณ์ กริด-ตะ-ลัก ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษม กะ-สม อดทนอดโทษแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมนทิล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลาหรือคราวภาวะที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐฤกษ์ นัด-ถะ-เริก เวลาที่ดีของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทักษ์ ทัก ขยันฉลาดมีทักษะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน บุตรชายผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฐมฤกษ์ ปะ-ถม-มะ-เริก เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มงคลฤกษ์ มง-คน-เริก ฤกษ์ดี,คราวหรือเวลาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรรษรักษ์ หัด-สะ-รัก ความยินดีที่ควรรักษาไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงรักษ์ จง-รัก ให้รักษาไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกษ์นิภา นิก-นิ-พา เสมือนแห่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิกษา นิก-สา ใกล้ชิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อเวกษา อะ-เวก-สา ตรวจตรา สังเกต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษิกา อัก-สิ-กา มีรัศมีแห่งดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษิพร อัก-สิ-พอน มีดวงตาอันประเสริฐ ตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัญจ์ อัก-สอ-ระ-จัน คล่องเชิงเขีบน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรักษ์ ที-รัก ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนกษ์ เนก แท่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทักษ์พงศ์ พิ-ทัก-พง ผู้พิทักษ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษิต รัก-สิด ได้รับการคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศึกษิต สึก-สิด ผู้เป็นปัญญาชน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภฤกษ์ สุ-พะ-เริก ฤกษ์ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หัตถยารักษ์ หัด-ถะ-ยา-รัก มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุรักษ์ อะ-นุ-รัก รักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรักษ์ อะ-พิ-รัก รักษา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิกษณา อะ-พิก-สะ-นา เนืองนิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิกษณา อัก-สะ-นา เห็นประจักษ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักษณา จัก-สะ-นา การพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษาปณ์ กะ-สาบ เงินตรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิจักษณ์ พิ-จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรลักษณ์ บอ-วอน-ลัก มีลักษณะอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศลักษณ์พร สะ-ลัก-พอน ความงดงามอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษณาลี รัก-สะ-นา-ลี มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษิณา รัก-สิ-นา คุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณ์นารา ลัก-สะ-นา-รา รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลลักษณ์ วิ-ไล-ลัก มีลักษณะงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริลักษณ์ สิ-หริ-ลัก มีลักษณะที่เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภลักษณ์ สุบ-พะ-ลัก มีลักษณะดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เสาวลักษณ์ เสา-วะ-ลัก เรือนร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวัลลักษณ์ ชะ-วัน-ลัก มีลักษณะอันรุ่งเรือง มีลักษณะงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญลักษณ์ ทัน-ยะ-ลัก ลักษณะแห่งโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฬาลักษณ์ จุ-รา-ลัก มีลักษณะเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนัญลักษณ์ อะ-นัน-ยะ-ลัก มีลักษณะเป็นหนึ่ง ลักษณะไม่เหมือนใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษรจัณ อัก-สอน-จัน คล่องเชิงเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก ลักษณแห่งความเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทักษิณ ทัก-สิน ทิศใต้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยิ่งลักษณ์ ยิ่ง-ลัก มีลักษณะที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณักษ์ธนัฏฐ์ นัก-ทะ-นัด ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่ก้าวไปข้างหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาคิรารักษ์ อา-คิ-รา-รัก ผู้รักษาพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิลักษณ์ สุด-ทิ-ลัก ผู้มีรูปร่างอันสะอาดหมดจด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รักษ์พัชนันท์ รัก-พัด-ชะ-นัน ผู้รักษาความยินดีในกฎเกณฑ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชลักษิกา กด-ชะ-ลัก-สิ-กา ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษิเดช กะ-สิ-เดด อำนาจของแผ่นดิน หรือกำลังของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ