ความหมายของชื่อ ' บุษกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
บุษกร บุด-สะ-กอน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤตบุญ กริด-ตะ-บุญ มีบุญอันทำไว้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตบุณย์ จิ-ตะ-บุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้วมีใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวินบุตร ชะ-วิน-บุด ลูกชายผู้มีเชาวน์ปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินบุตร ชิน-นะ-บุด บุตรแห่งพระพุทธเจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิบุณ นิ-บุน มีฝีมือฉลาดละเอียด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด สำเร็จด้วยบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญทิวา บุน-ทิ-วา กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญฤทธิ์ บุน-ยะ-ริด ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณพจน์ บุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยกร บุน-ยะ-กอน สร้งคุณความดีสร้างบุญกุศล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยภู บุน-ยะ-พู ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุพกร บุบ-พะ-กอน กระทำก่อนสร้างสรรค์ค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรธัช บุ-ระ-ทัด เป็นธงชัยแห่งเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรพล บุ-ระ-พน มีกำลังเข้มแข็งหรือเป็นกำลังแห่งบ้านเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรินทร์ บุ-ริน เจ้าเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลกิต บุ-ละ-กิด มีความปลื้มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญศิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญสิริ บุน-สิ-หริ มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุริศร์ บุ-ริด เจ้าเมืองผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรพบุณย์ สับ-บุน งามพร้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญชนิต บุน-ชะ-นิด ให้เกิดความดี สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญญานนท์ บุน-ยา-นน ผู้ยินดีในบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญญาพร บุน-ยา-พอน มีบุญเป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญญิสา บุน-ยิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญนิสา บุน-นิ-สา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญรัตน์ บุน-ยะ-รัด แก้วแห่งความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญสิตา บุน-สิ-ตา ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุปผา บุบ-ผา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรพร บุ-ระ-พอน ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุริมนาถ บุ-ริม-นาด เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลพร บุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลลา บุน-ลา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลวัชร บุ-ละ-วัด มีเพชรมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลิน บุ-ลิน หาดทราย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุปผาสวรรค์ บุบ-ผา-สะ-หวัน ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุรัสกร บุ-รัด-สะ-กอน ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุษกล บุด-สะ-กน ดียิ่ง วิเศษยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุษราคัม บุด-สะ-รา-คำ พลอยสีเหลือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรบุษป์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยนุช บุน-ยะ-นุด สาวผู้มีวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยพร บุน-ยะ-พอน ประเสริฐด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยอร บุน-ยะ-ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยานุช บุน-ยา-นุด สาวผู้มีโชควาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยาพร บุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลภรณ์ บุ-ละ-พอน มีรายได้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณฑริกา บุน-ทะ-ริ-กา ดอกบัวขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณทริก บุน-ทะ-ริก ดอกบัวขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ