ความหมายของชื่อ ' ภัทรภา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภัทรภา พัด-ทระ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม4อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละหรืออายุวิทยายศพละ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรภัทร จัก-กระ-พัด ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรภัทร จิ-ระ-พัด ผู้ดีงามตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยภักดิ์ ไช-ยะ-พัก มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติภัทร ถิ-ติ-พัด ความเจริญที่ถาวร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณภัทร นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภัทร นัด-ถะ-พัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตนุภัทร ตะ-นุ-พัด ดีงามด้วยตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภัทร ทะ-นะ-พัด ดีงามด้วยทรัพย์,เจริญด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรภัทร ที-ระ-พัด นักปราชญ์ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภันต์ นะ-พัน สุดขอบฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรภัทร นอ-ระ-พัด คนผู้ดีงามคนเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรภัค บอ-วอน-พัก ความเจริญอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมีผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภัช พิ-พัด การแจกแบ่ง(เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคธร พัก-คะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคพนธ์ พัก-คะ-พน ร่วมผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคพล พัก-คะ-พน มีโชคเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกร พัด-ทระ-กอน สร้างสิ่งดีงาม,สร้างสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรชนน พัด-ชะ-นน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรนันท์ พัด-ทระ-นัน ผู้มีกำเนิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพร พัด-ทระ-พอน เจริญและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพล พัด-ทระ-พน บุคคลที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงามพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรเวช พัด-ทระ-เวด หมอที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราวุธ พัด-ทรา-วุด มีอาวุธดีอาวุธงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรินทร์ พัด-ทะ-ริน เจ้าแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณุภัทร พา-นุ-พัด เจริญด้วยแสงสว่างพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วุฒิภัทร วุด-ทิ-พัด เจริญและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุภัทร อะ-นุ-พัด เจริญเนืองๆดีงามอยู่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุภัยภัทร อุ-ไพ-ยะ-พัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดีโชคดีของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดีโชคดีของวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศัย พัด-ทระ-ไส อยู่อย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศภัทร ยด-สะ-พัด เจริญหรือดีงามด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลภัส ละ-พัด สมบัติ,ลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรัณย์ภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรภัศ สอ-ระ-พัด มีความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสรพี นะ-พัด-ระ-พี พระอาทิตย์บนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิภัทร สุด-ทิ-พัด ดีงามด้วยความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินภัค กะ-วิน-พัก มีเกียรติอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภัทร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิลลาภัทร จิน-ลา-พัด ดีงามดังว่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุไรภัทร จุ-ไร-พัด มีไรผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนาภัทร ชะ-นา-พัด คนดี คนเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นัยน์ภัค ไน-ยะ-พัก ตาสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นาราภัทร นา-รา-พัด รัศมีอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิชาภัทร นิ-ชา-พัด เป็นของตัวเองและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัส นะ-พัด ฟ้า สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสกร นะ-พัด-สะ-กอน รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสสร นะ-พัด-สอน แสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นภัส นัน-นะ-พัด มีความสุขดุจสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนภัส พอน-นะ-พัด พรสวรรค์ ฟ้างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรภัทร พร-พัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคนันท์ พัก-คะ-นัน ยินดีในโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภร พัด-ทระ-พอน ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรมน พัด-ทระ-มน มีใจดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัสสร พัด-สอน รัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยมลภัทร ยะ-มน-พัด คู่ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรภัส สอ-ระ-พัด มีความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หทัยภัทร หะ-ไท-พัด จิตใจที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัททิยา พัด-ทิ-ยา มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทธิรา พัด-ทิ-รา นักปราชญ์ผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรธิดา พัด-ทระ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรลภา พัด-ละ-พา ผู้ได้รับสิ่งดีงาม ได้สิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวดี พัด-ทระ-วะ-ดี มีความเจริญ มีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศยา พัด-สะ-หยา อยู่อย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรศรี พัด-ทระ-สี จันทร์หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรา พัด-ทรา ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราพร พัด-ทรา-พอน ทั้งดีและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรียา พัด-ทรี-ยา ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลภัทร วิ-มน-พัด ผู้ไม่มีมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรภัสสร สิ-ระ-พัด-สอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรภัทร สิ-ระ-พัด ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุตาภัทร สุ-ตา-พัด ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัคพร สุ-พัก-พอน เจริญด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัควี สุ-พัก-คะ-วี ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสสร สุ-พัด-สอน งามยิ่ง มีรัศมีเรืองรองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวภัทร สุ-วะ-พัด งามและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อักษราภัค อัก-สะ-รา-พัก มีโชคทางอักษร เรียนเก่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาภัสรา อา-พัด-สะ-รา ผ่องใสเป็นประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาภาภัทร อา-พา-พัด มีรัศมีอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคจิรา พัก-คะ-จิ-รา มีโชคดีนาน มีสิริมงคลมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัชชา สุ-พัด-ชา จำแนกอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรานุช พัด-ทรา-นุด นางน้องผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุกลภัทร สุ-กน-ละ-พัด ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หัทยาภักดิ์ หัด-ถะ-ยา-พัก มีน้ำใจงามน่าภักดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชาภัทร นิ-ชา-พัด บริสุทธิ์และดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัค พัน-นะ-พัก มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน ผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัณฑิรา พัน-ทิ-รา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษาณภัค กริ-สะ-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรานิษฐ์ พัด-ทรา-นิด มีความสำเร็จงดงาม มีจุดหมายปลายทางที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณปภัช นะ-ปะ-พัด ผู้สามารถจำแนกแยกแยะความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เนติภัทร เน-ติ-พัด ผู้ประพฤติในประเพณีอันดีงาม, ผู้ทำงานด้านกฏหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัคชลา สุ-พัก-ชะ-ลา สระน้ำที่งดงาม ,สวยงามเหมือนสายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัคชรา สุ-พัก-ชะ-รา งดงามสวยยิ่งยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสมภัค โสม-มะ-พัก เจริญรุ่งเรืองดังดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัสรีญา สุ-พัด-สะ-รี-ยา หญิงผู้มีรัศมีหรือแสงเป็นความรู้อันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัควริน สุ-พัก-วะ-ริน ผู้สวยงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัทษา สุ-พัด-สา ภาษาผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิรภัสญ์ อะ-ชิ-ระ-พัด ผู้มีประกายความรู้ ผู้มีไหวพริบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญช์ พัก-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะมีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ