ความหมายของชื่อ ' มาลีวัลย์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
มาลีวัลย์ มา-ลี-วัน เถาดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีมา ท-มา ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทีมารค นะ-ที-มาก สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมาน นิม-มาน นฤมิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มานเมตต์ มาน-เมด จิตใจมีเมตตาเอื้อเฟื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อำมาตย์ อำ-หมาด ผู้ช่วยเหลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาวรรธน์ สะ-มา-วัด ปีแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทมาตม์ สุด-ทะ-มาด ข่มใจตนเองได้ดี,ดูแลตนเองได้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติมา กิด-ติ-มา ผู้มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขยาทิมาต ขะ-ยา-ทิ-มาด มีชื่อเสียงเลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คันธมาลี คัน-ทะ-มา-ลี ดอกไม้หอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันจิมา จัน-จิ-มา งามเหมือนดวงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทิมา จัน-ทิ-มา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตติมา จิด-ติ-มา ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชามา ชา-มา ลูกสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติมา ชุ-ติ-มา มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติมา ทิ-ติ-มา ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทิมา นัน-ทิ-มา ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตตมาส จิต-ตะ-มาด เดือนจิตตมาส เดือน 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุรีมาศ จุ-รี-มาด ความแหลมคมที่ทนทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญมาส ทัน-ยะ-มาด มาตราตวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญามาศ ทัน-ยา-มาด โชคลาภยิ่งทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิศมา นิด-สะ-มา สงบสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจมาศ เบน-จะ-มาด เดือน 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปทุมมาลย์ ปะ-ทุม-มาน มาลัยดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญจมาพร ปัน-จะ-มา-พอน พรที่ 5 เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุสุมาลย์ กุ-สุ-มาน ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกามาศ ผะ-กา-มาด ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัคธีมา พัก-คะ-ที-มา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัตติมา พัด-ติ-มา ผู้มีอาหารบริบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนต์มาส มน-มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาติกา มา-ติ-กา แม่บท แบบอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาธวี มา-ทะ-วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มานิดา มา-นิ-ดา ผู้ที่คนนับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มานี มา-นี คนมีมานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาลาตี มา-ลา-ตี ดอกมะลิชนิดหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาลินี มา-ลิ-นี ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาลีรัตน์ มา-ลี-รัด ดอกไม้ที่มีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยสุตมา ยะ-สุด-ตะ-มา ผู้มียศสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติมา ระ-ติ-มา มีความรัก มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รังสิมา รัง-สิ-มา พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรมา วิ-สะ-ระ-มา สงบ พักผ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธิมา สา-ทิ-มา ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขุมาล สุ-ขุ-มาน ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธิมา สุ-ทิ-มา ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธีมา สุ-ที-มา มีปัญญาดี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมานัส สุ-มา-นัด มีจิตใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมาลี สุ-มา-ลี ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรีย์มาศ สุ-รี-มาด ดุจพระอาทิตย์และทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมา อะ-สะ-มา ไม่มีใครเหมือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุมาลี อัง-สุ-มา-ลี มีระเบียบคือรัศมี พระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังสุมาลิน อัง-สุ-มา-ลิน ดอกไม้เป็นรัศมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาทิมา อา-ทิ-มา ลูกสาวคนแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุปมาพร อุบ-ปะ-มา-พอน เป็นตัวอย่างที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ช้องมาศ ช้อง-มาด มวยผมทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ช้องมาส ช้อง-มาด พระจันทร์เป็นมวยผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญามาศ พิน-ยา-มาด เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศจีมาส สะ-จี-มาด เดือนแห่งความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัจจิมา อัด-จิ-มา ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติมา ถิ-ติ-มา มีความคงอยู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปฐมา ปะ-ถะ-มา ที่หนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณมา ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑมาฑ มน-ทะ-มาด ศาลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีมาลา มะ-นี-มา-ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อณิมา อะ-นิ-มา เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑามาศ จุ-ทา-มาด เครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑามาส จุ-ทา-มาด ปิ่นทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมหมาย สม-หมาย ตรงตามที่ตั้งใจ ตรงตามที่หวังไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาพรรณ สะ-มา-พัน ชนชั้นที่มีมารยาท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฤชาษมา รึ-ชา-สะ-มา ผุ้อ่อนน้อมอันเลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชามาณัฎฐ์ ชา-มา-นัด ลูกสาวนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์กานติมา เจด-กาน-ติ-มา ผู้มีความคิดงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกุณษมา สะ-กุน-สะ-มา ผู้เคลื่อนไหวได้อ่อนช้อยดังนก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ษมาศม สะ-มา-สะ-มะ ผู้มีความสุขจากความสงบและรู้อภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ