ความหมายของชื่อ ' มิ่งพร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
มิ่งพร มิ่ง-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เกียรติภูมิ เกียด-พูม เกียรติเพราะความนิยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมิก คะ-มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ1กามาวจรภูมิ2.รูปาวจรภูมิ3.อรูปาวจรภูมิ4.โลกุตรภูมิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนมภูมิ ชน-มะ-พูม บ้านเกิดภูมิลำเนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภูมิ นัด-ถะ-พูม นักปราชญ์ผู้มีความสง่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม พื้นที่แห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน,คนผู้เป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิ พูม แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิธรรม พูม-ทำ พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมินันท์ พู-มิ-นัน ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิพัฒน์ พู-มิ-พัด ผู้เจริญในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิภัทร พู-มิ-พัด ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิรพี พูม-ระ-พี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รามิล รา-มิน กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภมิตร สุบ-พะ-มิด มิตรที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิทธ์ สะ-มิด ความสำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมิกา ทัน-มิ-กา ผู้ประกอบด้วยธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดมิสา ดะ-มิ-สา เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตมิสา ตะ-มิ-สา พระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูมิรัตน์ พู-มิ-รัด แก้วของแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มิ่งกมล มิ่ง-กะ-มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มิตรสินี มิด-สิ-นี หญิงงามที่เป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมิดา ระ-มิ-ดา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมิตา ระ-มิ-ตา ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัศมิมาน รัด-สะ-มิ-มาน มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิตา สะ-มิ-ตา ยิ้มแย้ม แป้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมิตานัน สะ-มิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมิตรา สุ-มิด-ตรา เพื่อนที่แสนดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนามิกา อะ-นา-มิ-กา นิ้วนาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุมิตานันท์ สุ-มิ-ตา-นัน ผู้กำหนดความยินดีได้เป็นอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์ภูมิ สัน-พูม แผ่นดินอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สหภูมิ สะ-หะ-พูม ผู้ร่วมแผ่นดินเดียวกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิริมินตรา สิ-ริ-มิน-ตรา กระถินมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ภูมินันท์ พิด-พู-มิ-นัน ผู้ยินดีในแผ่นดินที่ชาญฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ