ความหมายของชื่อ ' รยา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด การรบของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ,เอาใจใส่ในหน้าที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารย์ ปาน ผู้สามารถเป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยพร จัน-ยะ-พอน มีความประพฤติดี ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยา พี-ระ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารยา อา-ระ-ยา ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศูรย์ ไอ-สูน อำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณจรรย์ธร พัน-นะ-จัน-ทอน ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ