ความหมายของชื่อ ' ระยา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระมล กระ-มน ดอกบัว,หัวใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระพันธ์ จิ-ระ-พัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีระ ที-ระ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤต ประ-กริด ทำ,มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้ากลองเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณัย ประ-ไน เสน่หาความคุ้นเคยฉันมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก,เริ่มต้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐคำพูดสำคัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติดแต่งเรื่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง,ดวงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับได้กำไร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชิระ อะ-ชิ-ระ ผู้ว่องไวคล่องแคล่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยประสิทธิ์ ไช-ประ-สิด สำเร็จด้วยชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิษฐา ประ-ดิด-ถา ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดชมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระยาทิพย์ กระ-ยา-ทิบ ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระประไพ จิ-ระ-ประ-ไพ ผู้มีแสงสว่างนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระภา จิ-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประทิน ประ-ทิน กลิ่นหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภานิช ประ-พา-นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัตนประภา รัด-ตะ-นะ-ประ-พา แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศิประภา สะ-สิ-ประ-พา แสงสว่างของพระจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิรประภา สิ-ระ-ประ-พา รัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายจิต ประ-กาย-จิด ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณยา ประ-นะ-ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณาลี ประ-นา-ลี ท่อน้ำ สายน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพิณ ประ-พิน ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุประวีณ์ สุ-ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกฤษฎิ์ ประ-กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยุทธ์ ประ-ยุด ต่อสู้ การรบ การทำสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิจประลภย์ กิด-ประ-ลบ ผู้มีผลกำไรจากงานทีได้กระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ