ความหมายของชื่อ ' รุธิรา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
การุณ กา-รุน ความกรุณา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรุง จะ-รุง ชักชวน,ยั่วใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งามงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรุตน์ ที-รุด นักปราชญ์ผู้สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพรุจ นบ-พะ-รุด มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ,มีความรุ่งเรืองเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรุช นิ-รุด ดับทุกข์สนิท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรุณฤทธิ์ พิ-รุน-ริด ความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุรุจ พา-นุ-รุด รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มรุเดช มะ-รุ-เดด มีเดชดุจเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่างทำให้โลกรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจ รุด รุ่งเรืองสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจินพ รุ-จิ-นบ มีความพอใจใหม่ๆมีความรุ่งโรจน์ใหม่ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุดม วะ-รุ-ดม ประเสริญและสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุตม์ วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนิรุทธ์ อะ-นิ-รุด ผู้ชนะเสมอ,ผู้ไม่ดับ,ไม่มีใครห้ามได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงามเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลศรุต พน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิภาส รุ-จิ-พาด แสงส่วางอันงดงามรุ่งเรืองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรุต สะ-รุด มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว งาม ดังหนึ่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุนันท์ จา-รุ-นัน ผู้ยินดีในความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุนิภา จา-รุ-นิ-พา ดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุภา จา-รุ-พา รัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุมน จา-รุ-มน มีใจน่ารัก มีใจงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิรุชา นิ-รุ-ชา สุขภาพดี ปราศจากโรค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แพรวรุ่ง แพรว-รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ้งพราย รุ้ง-พราย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งไพลิน รุ่ง-ไพ-ลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน พระอาทิตย์ยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งวิภา รุ่ง-วิ-พา รัสมีสว่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรุดา สะ-รุ-ดา มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิลป์ศรุต สิน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านศิลปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดพิรุน หยาด-พิ-รุน ละอองน้ำฝน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจนา รุ-จะ-นา น่ารักน่าชอบใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจาภา รุ-จา-พา มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิภา รุ-จิ-พา มีความงาม มีความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิราพร รุ-จิ-รา-พอน รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรุณา กะ-รุ-นา ความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดอรุณ หยาด-อะ-รุน ละอองน้ำยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรุฬห์กิจ วิ-รุน-กิด การงานที่เจริญก้าวหน้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุชา อะ-รุ-ชา ผู้ไม่มีโรคภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ