ความหมายของชื่อ ' วาสิตา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัชวาลย์ ชัด-ชะ-วาน รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวานนท์ ชี-วา-นน ผู้มีชีวิตเป็นสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืนมีความสุขยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุญทิวา บุน-ทิ-วา กลางวันที่มีแต่คุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาสุเทพ วา-สุ-เทบ พระนารายณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชวารี ชะ-วา-รี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวาพร ชี-วา-พอน มีชีวิตอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชีวาภร ชี-วา-พอน ดำรงชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิวาริน นิ-วา-ริน ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานชีวา ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภวา วิ-พะ-วา ทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภวานี วิ-พะ-วา-นี ผู้รู้แจ้งชัด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระอิศวร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิวาพร สิ-วา-พอน พรของพระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หวานชื่น หวาน-ชื่น งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อังศุชวาล อัง-สุ-ชะ-วาน รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรวาท พัด-ชะ-ระ-วาด คำพูดประดุจดั่งเพชร คำพูดอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สวาวุธ สะ-วา-วุด อาวุธที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวาอารินทร์ สิ-วา-อา-ริน ผู้ยิ่งใหญ่ที่โอบอ้อมและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวารินทร์ สิ-วา-ริน ผู้เป็นใหญเหนือศัตรูพระศิวะ, ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรูอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ