ความหมายของชื่อ ' วีรปริยา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
วีรปริยา วี-ระ-ปริ-ยา เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน,ดอกยี่โถ,ดอกพุดแดง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนวีร์ ชะ-นะ-วี ชนผู้กล้าหาญวีรชนของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐวี นัด-ถะ-วี ผู้มีความฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทวีเดช ทะ-วี-เดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทวีรัชต์ ทะ-วี-รัด สมบัติมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทวีรัฐ ทะ-วี-รัด สองเมืองสองแคว้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภทวีป นบ-ทะ-วีบ เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวีร์ นอ-ระ-วี คนผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ ปะ-วีน ฉลาดเชี่ยวชาญปราชญ์ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้าวีรบุรุษผู้พิชิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรพล วี-ระ-พน กำลังของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทร วี-ระ-พัด ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาชวี อาด-ชะ-วี ผู้มีความซี่อตรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวี มะ-นัด-สะ-วี ผู้มีความตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสวีร์ มะ-นัด-สะ-วี มีความตั้งใจ,มีความคิดสูง,นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษยอดผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี บริสุทธิ์และกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีทิพย์ กะ-วี-ทิบ มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีพร กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์รวี กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทวีติยา ทะ-วี-ติ-ยา ที่สอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทวีนุช ทะ-วี-นุด สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธวัลฉวี ทะ-วัน-ฉะ-หวี มีผิวนวลงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวียา นะ-วี-ยา เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรฉวี พอน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภารวี พะ-ระ-วี ชื่อของกวี แสงพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มาธวี มา-ทะ-วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มายาวี มา-ยา-วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เมธาวี เม-ทา-วี ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รวีนิภา ระ-วี-นิ-พา เสมือนพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภาวี วิ-พา-วี ผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรภัทรา วี-ระ-พัด-ทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สภาวี สะ-พา-วี ผู้เป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภัควี สุ-พัก-คะ-วี ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรวี อุ-ระ-วี แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลฉวี วิ-มน-ฉะ-หวี ผิวพรรณปราศจากมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุขุมฉวี สุ-ขุม-ฉะ-หวี มีผิวพรรณละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรพงศ์ วี-ระ-พง นักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์ธิดา ปะ-วี-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์นุช ปะ-วี-นุด หญิงสาวผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณนุช ปะ-วีน-นุด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณา ปะ-นา ฉลาด ชำนาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีณาพร วี-นา-พอน เสียงอันไพเราะของพิณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณสมร ปะ-วีน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณ์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุประวีณ์ สุ-ประ -วี ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุปวีณ์ สุ-ปะ-วี ฉลาดอย่งยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวีณา สุ-วี-นา พิณที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรปวีณ์ ฉัด-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้สูงศักดิ์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศกลกรวีร์ สะ-กน-กอ-ระ-วี ผู้กล้ามีความเพียรในการทำงานที่สำเร็จได้ดังใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ