ความหมายของชื่อ ' ชญานิน ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชญานิน ชะ-ยา-นิน นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว,กตัญญู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่นมีความกตัญญู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรมผู้รู้ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานนท์ ชะ-ยา-นน ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัพวิชญ์ ชับ-พะ-วิด มีความรู้ฉับไว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรพิชญ์ ที-ระ-พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เธียรวิชญ์ เทียน-ระ-วิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพพิชญ์ นบ-พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพวิชญ์ นบ-พะ-วิด มีความรู้ใหม่เสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นรวิชญ์ นอ-ระ-วิด คนที่เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวิชญ์ นะ-รา-วิด คนที่เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวิชญ์ บัน-นะ-วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรวิชญ์ บอ-วอน-วิด ผู้ฉลาดล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือมีความรู้ในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยชญ์ ยด การบูชาการให้เกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฏฐพิชญ์ รัด-ถะ-พิด เมืองนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรปรัชญ์ วอ-ระ-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์ วิด ผู้รู้นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์พล วิด-ชะ-พน กำลังของนักปราชญ์นักปราชญ์ที่มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิวิชญ์ อะ-พิ-วิด ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่งผู้ฉลาดอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญ์ สะ-มัด มีเกียรติยศมีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสวิชญ์ พาด-สะ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์ภาส วิด-ชะ-พาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวิชญ์ สุ-พะ-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เศรษฐพิชญ์ เสรด-ถะ-พิด นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมปราชญ์ สม-ปราด สมกับที่เป็นปราชญ์หรือนักปราชญ์ผู้สงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรรเพชญ สัน-เพ็ด ผู้รู้หมด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวงผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณห์พิชญ์ สัน-พิด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิปปวิชญ์ สิบ-ปะ-วิด เชี่ยวชาญในศิลปะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรพิชญ์ สุ-ระ-พิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณวิชญ์ โส-พน-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพิชญ์ กะ-หนก-พิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉันทพิชญา ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานี ชะ-ยา-นี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญาภา ชะ-ยา-พา ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัควลัญชญ์ พัก-วะ-ลัน ลักษณะผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิศ ชะ-ยา-นิด เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวิชญาดา ปะ-วิด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญา พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูริชญา พู-ริ-ชะ-ยา มีปัญญา นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญาพร วิด-ชะ-ยา-พอน ผู้รู้แจ้ง ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัชญา สะ-มัด-ชะ-ยา มีเกียรติ มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาพิชญ์ สุ-ชา-พิด ปราชญ์ผู้เกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพิชญา สุ-พิด-ชะ-ยา ฉลาดยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวพิชญ์ สุ-วะ-พิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิชญา อะ-พิพ-ชะ-ยา รู้ยิ่ง ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญธิดา พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิงงามผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์สุดา พิด-ชะ-สุ-ดา หญิงสาวผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญวดี พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี หญิงนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รจิตพิชญ์ ระ-จิต-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงษ์พิชญ์ พง-พิด ตระกูลนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์พงศ์ พิด-พง ตระกูลนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติชญา ถิ-ติ-ชะ-ยา ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์ชญา นัด-ชะ-ยา ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญานิษฐ์ ชะ-ยา-นิด มีความรู้น่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณชชญา นะ-ชะ-ชะ-ยา นักปราชญที่เกิดมาให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยชญ์ธนัฏฐ์ ยด-ทะ-นัด ผู้ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ที่มีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อคัมย์พัชญ์ อะ-คำ-พัด ผู้รอบรู้ที่ไม่เหมือนใคร นักปราชญ์ที่ไม่เหมือนใคร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชญาน์นันท์ ชะ-ยา-นัน ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีญาพัชญ์ ปรี-ยา-พัด ผู้มีปัญญารอบรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชญ์วรัชยา วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชวิชญ์ อะ-ริน-ชะ-วิด ผู้รู้แจ้งในการเกิดศัตรู(รู้เท่าทันศัตรู) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงควรัชญ์ อิง-คะ-วะ-รัด ผู้รู้อันประเสริฐที่น่าอัศจรรย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรจน์ชญาน์ อัด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ที่ควรแก่การสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณพิชญ์สิษฐ์ นะ-พิด-สิด ผู้งดงามดังนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิษฐ์ณพิชญ์ สิด-นะ-พิด นักปราชญ์ผู้รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชญ์ภูมินันท์ พิด-พู-มิ-นัน ผู้ยินดีในแผ่นดินที่ชาญฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พิชญ์ พิม-พิด นักปราชญ์หญิงผู้เป็นแบบอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รัฏฐพัชญ์ รัด-ถะ-พัด นักปราชญ์แห่งรัฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรวัชญ์ สิ-ระ-วัด นักปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ