ความหมายของชื่อ ' อรบุษป์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อรบุษป์ ออ-ระ-บุด ดอกไม้งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อรรจน์ อัด เครื่องบูชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรณพ อัน-นบ ทะเล,มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถนนท์ อัด-ถะ-นน ผู้ยินดีในประโยชน์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถพันธ์ อัด-ถะ-พัน เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์มีประโยชน์อันมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถวิท อัด-ถะ-วิด ผู้รู้ข้อความผู้รู้หลักการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถวิทย์ อัด-ถะ-วิด ผู้รู้หลักการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริชัย อะ-หริ-ไช ผู้ชนะศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชย์ อะ-ริน ผู้ชนะศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชัย อะ-ริน-ไช ผู้ชนะศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริย์ธัช อะ-ริ-ทัด ธงของพระอริยะเครื่องหมายอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุช อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถสาร อัด-ถะ-สาน ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรถสิทธิ์ อัด-ถะ-สิด ความสำเร็จในงานต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุษ อะ-รุด ผู้ไม่โกรธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บังอรสิริ บัง-ออน-สิ-หริ หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรเทพิน ออน-เท-พิน เทวดาผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนันท์ ออ-ระ-นัน งามน่าเพลิดเพลิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนาถ ออ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิดา ออน-นิ-ดา หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิภา ออน-นิ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรปรียา ออน-ปรี-ยา นางผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพลิน ออน-พะ-ลิน หญิงสาวผู้แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพินท์ ออ-ระ-พิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิมพ์ ออ-ระ-พิม รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิมล ออน-พิ-มน งามบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรไพลิน ออน-ไพ-ลิน ไพลินที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรภา ออ-ระ-พา มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรพี ออน-ระ-พี งามเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรวินท์ ออน-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรัมภา ออน-รำ-พา งามดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวรรยา ออน-วัน-ยา สตรีที่ดีเด่น สตรีที่เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวรา ออน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรวินท์ ออ-ระ-วิน ดอกบัวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรสินี ออน-สิ-นี หญิงงาม หญิงสวยผู้มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรอินทุ์ ออน-อิน พระจันทร์งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริยา อะ-ริ-ยา ผู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริสรา อะ-ริด-สะ-รา เจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาทิอร อา-ทิ-ออน ลูกสาวคนแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรอร อุ-ไร-ออน หญิงมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกัญญา ออ-ระ-กัน-ยา หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรจิรา ออน-จิ-รา งามตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรชา ออ-ระ-ชา นางผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนิช ออ-ระ-นิด งามชั่วนิรันดร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนุช ออ-ระ-นุด หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรัญญา อะ-รัน-ยา ป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุชิดา อะ-รุ-ชิ-ดา เครื่องหมายแห่งความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิงสาวผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรชพร อะ-ระ-ชะ-พอน บริสุทธิ์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพิชญ์ ออ-ระ-พิด หญิงผู้เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรัชพร อะ-รัด-ชะ-พอน บริสุทธิ์และประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยอร บุน-ยะ-ออน สตรีผู้มีบุญ สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณา อะ-ระ-นา ออ-ระ-นา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนาฎ ออ-ระ-นาด หญิงงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณรัตน์ อะ-รุน-รัด ความสดใสยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอริณ ไอ-ริน เกลือสินเธาว์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิช ออ-ระ-นิด สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิชา ออ-ระ-นิ-ชา สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดอรุณ หยาด-อะ-รุน ละอองน้ำยามเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณลักษณ์ อะ-รุน-ลัก ลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิษฎาอร อิด-สะ-ดา-ออน นางผู้น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรฤชา ออน-รึ-ชา นางงามอันเลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เณร์อรณี เน-ออ-ระ-นี ผู้สร้างความรุ่งเรืองอันสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อริญชวิชญ์ อะ-ริน-ชะ-วิด ผู้รู้แจ้งในการเกิดศัตรู(รู้เท่าทันศัตรู) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรจน์ชญาน์ อัด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้ที่ควรแก่การสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุชา อะ-รุ-ชา ผู้ไม่มีโรคภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรทัย ออ-ระ-ไท สาวสวย, สาวงาม, สาวรุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรัฏฐ์อร วะ-รัด-ออน หญิงงามผู้มีความประเสริฐแปดประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ